"sammanslutning" English translation

SV

"sammanslutning" in English

SV sammanslutning
volume_up
{common gender}

1. general

De kallade den sammanslutning inom vilken de arbetade l ' Union sacrée: den heliga unionen.
They called the association within which they cooperated l'Union sacrée: the holy union.
De kallade den sammanslutning inom vilken de arbetade l'Union sacrée : den heliga unionen.
They called the association within which they cooperated l'Union sacrée : the holy union.
EU är en sammanslutning av 15 nationella medlemsländer.
The EU is an association of 15 independent states.
sammanslutning (also: förening, union, klubb)
volume_up
union {noun}
Enligt fördraget är Europeiska unionen en sammanslutning av oberoende stater.
According to the Treaty, the European Union is a union of independent states.
Europeiska unionen är inte en sammanslutning av instabila utvecklingsländer.
The EU is not a union of unstable developing countries.
Unionen är och skall även i fortsättningen vara en sammanslutning av stater.
The Union is, and should remain, a union of States.
Ett ändringsförslag handlar särskilt om den europeiska sammanslutningen European Federation for Missing and Sexually Exploited Children.
One particular amendment concerns the European Federation for Missing and Sexually Exploited Children.
I ett föreslaget kompromissändringsförslag, nr 72, bekräftas möjligheten att finansiera denna sammanslutning, men en annan organisation vid namn ENOC läggs till.
A proposed compromise amendment, Amendment 72, confirms the possibility of funding this federation, but it adds another organisation called ENOC.
I gårdagens rapporterades att chefen för den tyska sammanslutningen för kriminalpoliser sa följande då han återvände: ” Det är meningslöst.
Yesterday’ s reports that the head of the Federation of German Detectives said on his return: ‘ It is pointless.
sammanslutning (also: förening, skördetröska, syndikat, kombinat)
sammanslutning (also: förkroppsligande)
Det här målet är det konkreta uttryck som EU tar i våra medborgares vardag och det som möjliggör ”en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken”.
This objective is the embodiment of Europe in the everyday lives of our fellow citizens and makes an 'ever closer union among the peoples of Europe' possible.
sammanslutning (also: grupp, klunga, skock)
volume_up
group {noun}
Europeiska gemenskapen bestod vid den tiden av sex länder och var i första hand en ekonomisk sammanslutning.
The European Community at that time consisted of six countries, and it was primarily an economic grouping.
Asean är bara en sammanslutning av totalt olika länder som har mycket åtskilda intressen och ingen integrationsaspekt.
ASEAN is simply a grouping of totally different countries, with widely diverging interests and no prospect of integration.
EU började sin verksamhet främst som en ekonomisk sammanslutning som, p.g.a. en växande ekonomisk makt, skulle kunna få positiv effekt på de utrikespolitiska processerna.
The European Union began life primarily as an economic grouping which, on the basis of growing economic power, could have a positive effect on foreign policy processes.
sammanslutning (also: förening)
Det framstår mycket tydligt att när vi nu går in i ett nytt årtusende kan och får Europa inte vara en stelbent sammanslutning utan snarare en omväxlande mångfald.
It is surely clear as we enter a new millennium that Europe is not and cannot be a rigid unification but rather a rich diversification.

2. commerce

sammanslutning

Synonyms (Swedish) for "sammanslutning":

sammanslutning

Context sentences for "sammanslutning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn sammanslutning av dem som vill skall nu försöka främja ny, förnybar energi.
A coalition of the willing will now try to promote new, renewable energy.
SwedishVare sig det är genom företrädare eller folkomröstning är denna sammanslutning verklig.
Whether by representation or by referenda, this coming together is real.
SwedishJag vill ta upp frågan om definitionen av ”erkänd sammanslutning”.
I would like to raise the matter of the definition of ‘qualified entity’.
SwedishStadgan måste utarbetas av de sociala sammanslutningarna och inte av en sammanslutning av utvalda.
This Charter should be drawn up by the social movement, not by an inner sanctum of elected representatives.
SwedishDet är inte ett fördrag för enbart en ekonomisk sammanslutning.
It is not a treaty for an economic entity alone.
SwedishEuropeiska gemenskapen bestod vid den tiden av sex länder och var i första hand en ekonomisk sammanslutning.
The European Community at that time consisted of six countries, and it was primarily an economic grouping.
SwedishI Japan har man lagt fram ett lagförslag och det japanska parlamentet har bildat en sammanslutning mot dödsstraffet.
In Japan there has been a bill, and the Japanese Diet has created a league against the death penalty.
SwedishWHO är en sammanslutning mellan självständiga stater.
The WHO is a community of independent states.
SwedishAsean är bara en sammanslutning av totalt olika länder som har mycket åtskilda intressen och ingen integrationsaspekt.
ASEAN is simply a grouping of totally different countries, with widely diverging interests and no prospect of integration.
SwedishDe grundas på seriösa vetenskapliga argument från AFSSA (Byrån för livsmedelssäkerhet), en sammanslutning av vetenskapsmän, som är fullständigt oberoende.
They are based on serious scientific arguments made by AFSSA, a totally independent scientific body.
SwedishDet arbetsprogram som föreslagits har tre utmärkande drag: koncentration, öppenhet och sammanslutning i nätverk samt ?
Its work programme has three distinguishing characteristics: concentration, openness and networking, and consumer-orientation.
SwedishDet arbetsprogram som föreslagits har tre utmärkande drag: koncentration, öppenhet och sammanslutning i nätverk samt?
Its work programme has three distinguishing characteristics: concentration, openness and networking, and consumer-orientation.
SwedishProgrammet genomfördes tillsammans med en sammanslutning av organisationer från det civila samhället och det högsta rådet för mödrar och barn.
This programme was carried out together with a coalition of civil society organisations and the Higher Council for Motherhood and Childhood.
SwedishEU är en ekonomisk sammanslutning som företräder över 450 miljoner människor, med en valuta som är världens näst största internationella reservvaluta.
The EU is an economic bloc representing over 450 million people, with a currency that is the world's second international reserve currency.
SwedishI Österrike är religion ett obligatoriskt ämne för alla elever under 14 år som tillhör en lagligen erkänd kyrka eller religiös sammanslutning.
In Austria religious education is compulsory for all pupils under 14 years of age, who belong to a legally recognised church or religious community.
SwedishVi måste vara medvetna om - och detta är verkligen ett brott - att dessa människor exploateras även i en framstegsvänlig sammanslutning av stater som EU.
We must be aware - and this really is a crime - that these people are being exploited even in a progressive confederation of states such as Europe.
SwedishI Comunidades de Paz, en sammanslutning av byar som byggdes för ett år sedan i norra Colombia vid Apartadó och Río Sucio, finns ett antal ECHO-projekt.
A number of ECHO projects are running in the Comunidades de Paz, an organisation of villages that were built a year ago at Apartadó and Rio Sucio in the north of Colombia.
SwedishI Comunidades de Paz , en sammanslutning av byar som byggdes för ett år sedan i norra Colombia vid Apartadó och Río Sucio, finns ett antal ECHO-projekt.
A number of ECHO projects are running in the Comunidades de Paz, an organisation of villages that were built a year ago at Apartadó and Rio Sucio in the north of Colombia.
SwedishPå initiativ av denna sammanslutning av icke-statliga organisationer firade vi, om det nu är rätt ord, också för första gången världsdagen mot dödsstraffet den 10 oktober.
On the initiative of this NGO coalition, we also for the first time on 10 October celebrated, if that is the right word, the World Day Against the Death Penalty.
SwedishJag välkomnar rådets beslutsamhet att tillsammans med medlemsstaterna agera fullt ut under Förenta nationernas beskydd i en global sammanslutning mot terrorismen.
I welcome the Council's determination, together with the Member States, to play a full role under the aegis of the United Nations in a global coalition against terrorism.