"sammanträda" English translation

SV

"sammanträda" in English

Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver.
In addition to this, the board may convene when circumstances so require.
Det skall sammanträda utan särskild kallelse den andra tisdagen i mars.
It shall meet, without requiring to be convened, on the second Tuesday in March.
Europaparlamentet beslutade i går på demokratisk väg och med majoritet att inte längre sammanträda i Strasbourg på fredagar.
Madam President, yesterday, the European Parliament decided by democratic majority no longer to convene in Strasbourg on Fridays.
sammanträda (also: sätta sig, ligga, sätta, sitta)
Tribunalen skall sammanträda i avdelningar med tre eller fem domare.
The General Court shall sit in chambers of three or five Judges.
Jag är inte beredd att dö av legionärssjukan bara därför att jag måste sammanträda i Strasbourg i juni.
I am not prepared to die from legionnaire's disease because I have to sit in Strasbourg in June.
I vissa fall, som bestäms i rättegångsreglerna, kan tribunalen sammanträda i plenum eller med en domare.
In certain cases governed by the Rules of Procedure, the General Court may sit as a full court or be constituted by a single Judge.

Synonyms (Swedish) for "sammanträda":

sammanträda
Swedish

Context sentences for "sammanträda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMinisterrådet (rättsliga och inrikes frågor) skall sammanträda den 20 september.
The Council of Justice and Home Affairs Ministers will meet on 20 September.
SwedishJag har alltid stött Strasbourg och har aldrig röstat mot att sammanträda här.
I have always supported Strasbourg and have never voted against sitting here.
SwedishJag har förstått att ministerrådet hur som helst kommer att sammanträda nästa måndag.
I understand that in any case the Council of Ministers will meet next Monday.
SwedishUtskotten får sammanträda, även på torsdag, men får inte genomföra några omröstningar.
A committee meeting may be held, even on Thursday, but without taking a vote.
SwedishDet skall sammanträda utan särskild kallelse den andra tisdagen i mars.
It shall meet, without requiring to be convened, on the second Tuesday in March.
SwedishMedlemmarna i kvartetten förband sig uttryckligen att sammanträda igen före årsskiftet.
Members of the Quartet formally undertook to meet again before the end of this year.
SwedishDärför vill jag för min del vill att utskottet skall sammanträda och överväga frågan.
That is why I for one want the committee to meet and consider the issue.
SwedishVi räknar med att rådet (transport) skall sammanträda i början av april i år.
We expect the Council (Transport) to meet in early April of this year.
SwedishDen 12 maj kommer gemensamma kommittén EU–Turkmenistan att sammanträda i Asjchabad.
On 12 May, the EU-Turkmenistan Joint Committee will meet in Ashgabat.
SwedishDet var värt att sammanträda här i Strasbourg om så bara för denna debatt.
If only because of this debate, it was worth meeting here in Strasbourg.
SwedishDet kommer att sammanträda två gånger per år, och det finns ingen specifik budget för forumet.
It will meet twice a year and there is no particular budget to service the forum.
SwedishJag gläder mig också åt att en sammansatt grupp om WTO-frågor snart kommer att sammanträda.
I am also pleased to see that an Intergroup on WTO issues is about to meet.
SwedishDet är mot bakgrund av denna rapport som arbetsgruppen kommer att sammanträda igen i september.
It will be in light of that report that the task force will meet again in September.
SwedishRådet för mänskliga rättigheter måste sammanträda minst tre gånger om året.
The Human Rights Council has to meet at least three times a year.
SwedishVi måste i allt högre grad kunna vistas och sammanträda i rökfria lokaler.
More and more we insist on using and meeting in non-smoking areas.
SwedishAngående den andra delen av frågan skall parlamentets presidium sammanträda i kväll.
On the second part, the Bureau of Parliament is meeting tonight.
SwedishJag har å andra sidan hört att rådet för sociala angelägenheter kommer att sammanträda den 15 april.
I have also heard that the Social Affairs Council will be meeting on 15 April.
SwedishFör det första: Det är knappast meningsfullt att sammanträda i stater där det pågår valkamp.
Firstly, it makes little sense to meet in countries where an election campaign is underway.
SwedishUtskottet för konstitutionella frågor måste därför sammanträda och diskutera på nytt.
The Committee on Constitutional Affairs will, therefore, have to meet and discuss the matter again.
SwedishDen parlamentariska samarbetskommittén kommer att sammanträda i Kiev och Odessa i början av nästa månad.
We will have the PCC meeting in Kiev and Odessa at the beginning of next month.