SV

sjunka {verb}

volume_up
1. general
Efter 1999 kommer denna siffra att sjunka till omkring 7 eller 8 % av EU: s strukturfondspaket för 2000-2005.
Post-1999, this figure will come down to about 7 % or 8 % of the EU Structural Fund package 2000-2005.
En politik som innebär att elpriset stiger i vissa länder så att det kan sjunka i andra är oacceptabel.
A policy that results in the price of electricity rising in some countries in order that it can come down in others is unacceptable.
Nu kommer priserna att sjunka i hela Europa, såväl för samtal som för snabba Internetanslutningar och multimedietjänster.
Now charges for telephone calls, fast Internet connections and multimedia services will come down throughout Europe.
Vi har fått en situation där de offentliga intäkterna kommer att sjunka på grund av konjunkturen.
We now find ourselves in a situation in which government receipts will decline for cyclical reasons.
Och därefter kommer den troligen börja sjunka.
And after that, most likely it's going to begin to decline.
Jordbrukets inkomster har hela tiden sjunkit och de kommer att sjunka ytterligare när Agendans reformer genomförs.
Income from agriculture has declined continuously, and it is still falling with the reforms in the Agenda programme.
Det innebär att vårt budgetunderskott måste sjunka under 3 procent.
This means that our budget deficit must drop below 3%.
Jag såg min boskaps värde sjunka till i princip ingenting.
I saw the value of my cattle drop to virtually nothing.
När det gäller ekonomin: bruttonationalprodukten sjönk under 1997 med mer än 6 procent, och har tyvärr fortsatt att sjunka under 1998.
The country's GNP fell by more than 6 % in 1997 and has unfortunately continued to drop in 1998.
sjunka (also: mojna, falla, avta, ramla)
Bedömningar tyder på att biståndet fortsatte sjunka under 1998.
The indications are that it has continued to fall in 1998.
Så snart vi fått mer insyn och tydlighet skall också priset sjunka.
Once greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
Bara i år kommer ytterligare 64 miljoner människor att sjunka ner i extrem fattigdom.
This year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
Under tiden fortsätter projektet att sjunka allt djupare ned i det byråkratiska träsket.
Meanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
Tog man med i beräkningarna att ett eller annat fartyg kunde sjunka?
Was it factored in to the calculations that one or other ship might sink?
Vi skall ändå inte sjunka in i en längtan efter befrielse från världsliga behov.
However, we must not sink into otherworldliness.
Annars kommer skeppet Europa att sjunka och vi hamnar längre och längre från historiens stränder.
Otherwise the good ship Europe will founder, and we will find ourselves drifting further and further away from the shores of history.
2. figurative
3. nautical science: "båtar"
sjunka
Utan tvivel kommer priserna att sjunka även på grund av konkurrens.
No doubt, also as a result of competition, prices will go down.
I want to go down like that.
Vad skall våra jordbrukare göra när de ser sina priser i euro sjunka, trots att grundpriserna i dollar förblir stabila?
What will our farmers do when they see their prices go down in euros, even if the basic prices in dollars remain stable?

Synonyms (Swedish) for "sjunka":

sjunka
Swedish

Context sentences for "sjunka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå de globala finansmarknaderna fortsätter eurons värde att sjunka varje dag.
On the global financial markets, the value of the euro keeps falling every day.
SwedishAtt säga detta är inte liktydigt med att sjunka ned i ”kriskultur”, herr Barroso.
Saying that is not tantamount to sinking into crisisphilia, Mr Barroso.
SwedishAtt säga detta är inte liktydigt med att sjunka ned i ” kriskultur ”, herr Barroso.
Saying that is not tantamount to sinking into crisisphilia, Mr Barroso.
SwedishSom tur är bör ändå dödstalen på grund av andra infektionssjukdomar sjunka under tiden.
Thankfully, the death rate due to other infectious diseases should, meanwhile, decrease.
SwedishNär de nya länderna ansluter sig kommer sysselsättningsnivåerna givetvis att sjunka, inte öka.
I think that the Commission is making a good choice, including in its priorities.
SwedishProducenterna vet att dollarn kommer att sjunka jämfört med euron.
Producers know that the dollar will be certain to lose value against the euro.
SwedishDet kan blåsas upp eller sjunka ihop i enlighet med bärarens känslor.
So they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
SwedishFörbrukningen av nödtorftiga råvaror och energi måste sjunka rejält.
The use of energy and scarce raw materials should be drastically reduced
SwedishFörbrukningen av nödtorftiga råvaror och energi måste sjunka rejält.
Other priorities are the repayment of high public debt and restructuring pension schemes.
SwedishTog man med i beräkningarna att ett eller annat fartyg kunde sjunka?
What we need to know is why the work was not done in the United States.
SwedishOm vi inte går framåt när det gäller den här frågan kommer vår trovärdighet att sjunka till botten.
If we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
SwedishStillahavsöarna håller bokstavligen talat på att sjunka ner i havet.
The Pacific islands are quite literally sinking beneath the waves.
SwedishÄven om vi inte har börjat sjunka ännu är det hög tid att börja ösa.
Even if it is not yet sinking, it is high time we started bailing.
SwedishOm detta fortsätter kommer befolkningen att börja sjunka år 2019.
If this continues, the population will not be sustainable from 2019.
SwedishNi talade om att frigöra medel för virkeslagren, eftersom priset inte får sjunka.
Indeed, you spoke of releasing funds for timber storage on the grounds that its price must not depreciate.
SwedishAlltså är det mängden som måste sjunka snarare än priset.
You say, though, that you want to cut the quantity by 1.8 million tonnes.
SwedishDet italienska finansministeriet var tvunget att ingripa för att hindra obligationerna från att sjunka.
The Italian Treasury had to intervene to support the value of the bonds.
SwedishDet är inte genom att slå sönder termometern som man får febern att sjunka.
A problem cannot be solved by ignoring its root cause.
SwedishVi har satt som mål att nivån ska sjunka till 10 procent till 2010.
We set ourselves the level of 10%, to be achieved by 2010.
SwedishJag har en hemsk känsla av att hela fartyget håller på att sjunka.
I have a horrible feeling that the whole ship is sinking.