SV skadligt
volume_up
{adverb}

skadligt (also: skälmskt, okynnigt)

Synonyms (Swedish) for "skadlig":

skadlig

Context sentences for "skadligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTobak är alltid hälsoskadligt, medan alkohol endast är skadligt vid missbruk.
Tobacco always damages health but alcohol only does in cases of alcohol abuse.
SwedishÄnnu svårare är det att enas om hur man skall definiera begreppet " skadligt" .
It will be even more difficult to agree on how to define the concept of "damaging' .
SwedishDärför är försurande nedfall mycket skadligt för Danmark, Sverige och Finland.
That is why acid rain causes a lot of damage in Denmark, Sweden and Finland.
SwedishDeras farhågor att ett europeiskt försvar kan vara skadligt för Nato bekräftas.
Their fears are confirmed that a European defence policy could be dangerous for Nato.
SwedishÄnnu svårare är det att enas om hur man skall definiera begreppet " skadligt ".
It will be even more difficult to agree on how to define the concept of " damaging '.
SwedishDessutom är det särskilt skadligt som ett budskap till våra externa partner.
Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.
SwedishDet är oacceptabelt att staten på ett skadligt sätt lägger sig i ett samfunds verksamhet.
It is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
SwedishDet vi har sett hittills är en slags salamitaktik, och det är skadligt.
What we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
SwedishVad dessa företag gör kan vara ärligt från rättslig synpunkt, men etiskt är det skadligt.
What these companies are doing may be legally above-board, but ethically it is damaging.
SwedishDet vore i själva verket absurt och skadligt att där också bidra med statligt stöd.
It would in fact be nonsensical and damaging to use State aid to intervene in such situations.
SwedishDet skulle också vara ytterst skadligt för dem som hoppas börja arbeta som självständiga förare.
It would also be hugely damaging to those hoping to set up as independent drivers.
SwedishDet har sagts att koppar inte är skadligt för hälsan.
Mr President, it has been stated that copper presents no risk to health.
SwedishDetta vore snarast skadligt för den andra pelaren, den mer nyskapande delen av politiken.
For that would tend to weaken this second pillar, the more innovative part of the policy.
SwedishMen jag lärde mig också att jag var för hälsosam och att detta var skadligt.
But I also learned that I was too healthy, and that was unhealthy.
SwedishMen de måste också sikta på psykiskt våld som är ännu mer skadligt och utbrett.
They must also, however, target psychological violence which is even more damaging and widespread.
SwedishFörenta staternas agerande är direkt skadligt för WTO: s tvistlösningsförfarande.
The conduct of the United States does considerable damage to the WTO dispute settlement procedure.
SwedishTill sist skulle jag vilja påpeka att det är mängden av ett ämne som gör det skadligt.
Finally, I would like to point out that the dose makes the poison.
SwedishAllt detta bekräftar bara hur skadligt Europeiska centralbankens nuvarande koncept är.
All of this only confirms the harmfulness of the current concept of the European Central Bank.
SwedishJag uppmanar dem hjärtligt att komma till oss och tala om varför vårt betänkande är skadligt.
I cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
SwedishMen det är inte bara orättvist, det är verkligen skadligt också, och jag skall förklara varför.
But it is not only unfair, it is extremely damaging and I will explain why.