"skaffa sig" English translation

SV

"skaffa sig" in English

SV skaffa sig
volume_up
{verb}

1. general

skaffa sig (also: utforma, förvärva, utveckla, utbilda)
Unionen måste skaffa sig någon form av kontrollsystem för att kontrollera kontrollanterna.
The European Union must create some form of supervisory system for supervising the inspectors.
skaffa sig (also: vinna, , plocka, samla ihop)
För att skaffa sig ett förstahandsintryck och bedöma hjälp- och rehabiliteringsbehoven reste kommissionär Louis Michel runt i de hårdast drabbade områdena mellan den 1 och 7 januari.
Commissioner Michel travelled to the most affected areas from 1 to 7 January to gather a first-hand impression and gauge needs for relief and rehabilitation.
För att skaffa sig ett förstahandsintryck och bedöma hjälp- och rehabiliteringsbehoven reste kommissionär Louis Michel runt i de hårdast drabbade områdena mellan den 1 och 7 januari.
Indeed, at the conference in Jakarta I mentioned a special message that President Borrell Fontelles sent me and asked me to transmit to the heads of state and government gathered there.
skaffa sig (also: ta ut, ta bort, ta ur, bjuda ut)
skaffa sig (also: vinna, förvärva, få tag i, erövra)
Benjamin Franklin, den amerikanska författningens fader, hade rätt då han sade att en person som är beredd att ge upp sin frihet för att skaffa sig säkerhet kommer att förlora dem båda.
Benjamin Franklin, the father of the American Constitution, was right to say that a person who is prepared to surrender his freedom to win security will lose both.
Det är ett försök från majoritetens sida att skaffa sig fördelar, och jag beklagar denna utveckling, eftersom den inte är bra för Europaparlamentet, i varje fall inte för dess demokratiska kultur.
It is an attempt by the majorities to win themselves advantages, and I regret this development because it does not benefit the European Parliament, and certainly not its democratic culture.

2. "söka få tag i, skaffa (fram)"

Den enda skillnaden är att de för närvarande först måste skaffa sig ett dokument som ger dem tillstånd till detta.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Om det finns en regim som inte borde uppmuntras av Väst att skaffa sig kärnvapen är det Iran.
If there is a regime that should not be given any motivation by the West to obtain nuclear weapons it is Iran.
Parlamentet kommer att skaffa sig relevant information, och vi kommer även att på lämpligt sätt uttrycka vårt deltagande.
Parliament will obtain relevant information on this matter so that we too can demonstrate an appropriate level of concern.

Similar translations for "skaffa sig" in English

skaffa verb
sig pronoun

Context sentences for "skaffa sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom vi alla vet kommer Europeiska unionen att skaffa sig allt fler nya åtaganden.
As we all know, the European Union will be taking on more and more new commitments.
SwedishAndra länder kan känna sig hågade att fullfölja målet att skaffa sig kärnvapen.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
SwedishMinistern sade att hon måste skaffa sig mer information för att kunna lämna ett svar.
The minister said that she needs to make inquiries before giving an answer.
SwedishDär ingår en generalfullmakt, som ger möjlighet att skaffa sig själv nya kompetenser.
There will be blanket authority for it to create new powers for itself.
SwedishÄn en gång kommer stats- och regeringscheferna att skaffa sig ensamrätt till debatten.
Once again the discussion is going to be monopolised by the Heads of State and Government.
SwedishDetta minskar möjligheterna att integrera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig en karriär.
This reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
SwedishEtiska kommittéer kan aldrig skaffa sig lika stor auktoritet som de nationella myndigheterna.
Ethics committees can never carry as much authority as national governments.
SwedishNej, denna typ av åtgärd kan man bara använda för att skaffa sig gott samvete.
No, this type of measure only serves to ease one's conscience.
SwedishHan vill fundera över att han kanske måste skaffa sig mer utbildning för att komma vidare.
Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.
SwedishAtt resa och delta på kurser och konferenser är ett viktigt sätt att skaffa sig erfarenheter.
To travel and take part in courses and conferences is an important way to gain experience.
SwedishUnionen har hjälpt tusentals unga människor att skaffa sig erfarenhet genom att studera utomlands.
The Union has helped thousands of young people to gain experience in studying abroad.
SwedishBönderna får höra att de skall diversifiera, skaffa sig många funktioner.
Farmers then are told to diversify, to become multifunctional.
SwedishDet måste också skaffa sig en plats på den snabbt expanderande marknaden för miljöteknik.
It must also carve itself a niche in the rapidly expanding market of environmental technologies.
SwedishDet är nödvändigt att ta konsekvenserna av detta och skaffa sig resurser därtill.
We must consider the consequences and provide the means.
SwedishFör det första försöker kommissionen att skaffa sig mer makt i det förslag som vi har framför oss.
However – and here I speak personally – I have some concerns about some of the measures.
SwedishDärför måste EU skaffa sig en solid, konkurrenskraftig och diversifierad industriell bas.
Europe therefore needs to equip itself with a solid, competitive and diversified industrial base.
SwedishStaterna måste framför allt skaffa sig ordentliga strukturer för kamp mot doping.
The most important thing is that governments should arm themselves with proper structures to combat doping.
SwedishDels kan det röra sig om ett enstaka dåd av en narkoman, som vill skaffa sig pengar för inköp av droger.
Firstly, it may be a single act by a drug addict needing money to buy drugs.
SwedishEU bör inte utnyttja ett litet antal problemfall för att skaffa sig mer makt.
A small number of problem cases should not be exploited in order for the EU to appropriate further powers.
SwedishJag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.