"skaffat" English translation

SV

"skaffat" in English

SV

skaffat {past participle}

volume_up
skaffat (also: erhållen)
Det vore bättre, om hon hade skaffat kanaler till alla språk.
It would have been better if she had obtained channels in all languages.
Man måste förbjuda kampanjer med felaktig information från läkemedelsföretag som är tredjepart och som har skaffat licens för försäljning från behöriga institutioner.
False information campaigns by third-party pharmaceutical companies that have procured a licence to sell from competent institutions must be prohibited.

Context sentences for "skaffat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska unionen har dock skaffat sig resurser för att bemöta dessa attacker.
However, the European Union has established the means to respond to these attacks.
SwedishNi har ju ännu inte skaffat fram de pengar som ni så storartat utlovar.
We had, it was said, not set aside any of the money we had generously promised.
SwedishAbu Ala har skaffat sig stor erfarenhet under mycket svåra omständigheter.
Mr Ala has built up a wealth of experience in very difficult circumstances.
SwedishAbu Ala har skaffat sig stor erfarenhet under mycket svåra omständigheter.
Mr Ala has built up a wealth of experience in very difficult circumstances.
SwedishJag har skaffat fram 1 miljon euro, som jag kommer att anslå för detta projekt.
I have found EUR 1 million, which I am going to add to this project.
SwedishHar vi, här i Europa, skaffat oss beredskap för att undvika att smittas av dessa sjukdomar?
Have we, in Europe, made preparations against infection with these diseases?
SwedishVi har skaffat oss en enorm utmaning, men vi har inte råd att misslyckas.
We have set ourselves an enormous challenge, but it is one that we cannot afford to lose.
SwedishLitauens lastbilsförare har skaffat sig ett gott rykte i hela Europa.
Lithuania's lorry drivers have earned themselves a good reputation throughout Europe.
SwedishHar vi, här i Europa, skaffat oss beredskap för att undvika att smittas av dessa sjukdomar?
Mr President, Commissioner, as Mr Rübig said, people want to live longer and healthily.
SwedishDe har redan skaffat sig så många funktioner som är möjligt för människor.
They have already become as multifunctional as humanly possible.
SwedishUtskottet för rättsliga frågor har skaffat sig makt som inte tillfaller utskottet.
Mr President, the Committee on Legal Affairs has usurped powers that do not belong to it.
SwedishUnga som har skaffat en utbildning i en annan medlemsstat blir oftast kvar där för att arbeta.
Young people who have gained an education in another Member State most often stay and work there.
SwedishMed fonden för akuta situationer har man nu skaffat sig hinkar och jag välkomnar det verkligen.
With the rapid reaction facility, the Union has now acquired some buckets at least, and I do welcome that.
SwedishDet stämmer enligt mig att PKK har skaffat sig dåligt anseende genom sina terroristiska och våldsamma metoder.
In my view it is true that the PKK has discredited itself by its acts of terrorism and violence.
SwedishDärefter har människan skaffat världen kemiska giftbälten och avfallsplatser för radioaktivt avfall.
Subsequently, human beings saddled the world with chemical waste dumps and dumping sites for radioactive waste.
SwedishSe till att låta mamma veta när du skaffat den.
Well, you be sure and let Mother know just as soon as you do.
SwedishEU har skaffat sig en ganska trist flyktingpolitik, där det mesta går ut på att vi skall stänga våra gränser.
The EU has adopted a rather sad refugee policy, which is largely based on the idea that we must close our borders.
SwedishDet är viktigt att du som köpare har skaffat dig en egen uppfattning om hur företaget ska drivas vidare.
It is important for you, the buyer, to have formed your own opinion as to how the business should be run in the future.
SwedishDetta kan stärka den legitimitet han på falska grunder skaffat sig för att lura människor som är i stort behov av medicinsk hjälp.
This could give him further spurious legitimacy to dupe those in need of serious medical care.
SwedishUnder den korta tid som ett årtionde är har euron skaffat sig ett välförtjänt rykte för sin styrka och stabilitet.
Within the short period of a decade, the euro has earned a well-deserved reputation for strength and stability.