"skatt" English translation

SV

"skatt" in English

volume_up
skatt {comm. gen.}
SV

skatt {adverb}

volume_up
Det är miljö-, skatt-, tull-, energi- och transportområdena som ligger sämst till.
They are environment, taxation, customs, energy and transport.
De hör ihop på ett grundläggande sätt, som skatt och budget eller lag och rättvisa.
They fundamentally belong together, like taxation and the budget or law and justice.
I betänkandet blandas allting ihop: hälsa, skatt och så vidare.
The report confuses everything: health, taxation and so on.

Synonyms (Swedish) for "skatt":

skatt
Swedish

Context sentences for "skatt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle vilja diskutera tre frågor som rör skatt på finansiella transaktioner.
I would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
SwedishTobinskatten är en typ av skatt på finansiella transaktioner som har föreslagits.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
SwedishTanken på en skatt på finansiella transaktioner har hittills väckt stort intresse.
The idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
SwedishEn situation där jordbrukare betalar skatt men inte finansmän är inte acceptabel.
The situation where farmers pay tax while financiers do not is not acceptable.
SwedishDetta är med andra ord en skatt för icke-resenärer till fördel för resenärer.
This is, in other words, a tax on non-travellers for the benefit of travellers.
SwedishFöredragandens förslag med avseende på skatt på avfall som deponeras stöder jag.
I agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
SwedishTrots att vi har talat om denna skatt under lång tid är det fortfarande bara prat.
Although we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.
SwedishPeriodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Profit for the period after full tax divided by the average number of shares.
SwedishSkatteväxling bör därutöver ske från skatt på arbete till skatt på alkohol och tobak.
There should also be a switch from tax on labour to tax on alcohol and tobacco.
SwedishJag röstade dock emot ändringsförslag 1 som yrkade för en särskild EU-skatt.
However, I voted against Amendment 1 calling for a windfall tax at European level.
Swedish"skatt" som inte gäller dig.
You would need to provide an empty value for arguments such as "tax" that don't apply.
SwedishSå ja, låt oss göra ett klart åtagande om en EU-skatt på finansiella transaktioner.
So yes - let us make a clear commitment to a Europe-wide financial transaction tax.
SwedishFör varje pensionär finns det i dag fortfarande fem personer som betalar skatt.
Today, for every retired person there are still five people who pay taxes.
SwedishBetänkandet behandlar också inrättandet av en speciell skatt på vapenexport.
The report also deals with the introduction of a special tax on arms exports.
SwedishDe hör ihop på ett grundläggande sätt, som skatt och budget eller lag och rättvisa.
They fundamentally belong together, like taxation and the budget or law and justice.
SwedishVidare får vinsterna från spektrum aldrig betraktas som en förtäckt skatt.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
SwedishDet är självklart att Luxemburg måste göra något när det gäller skatt på energi.
It is clear that Luxembourg will have to do something about energy taxes.
SwedishMan betalar inte mycket skatt under de första tio åren efter etableringen i Irland.
A company does not pay much tax for the first ten years after setting up in Ireland.
SwedishHennes råd att vi borde sikta in oss på en europeisk skatt är förhastat och onödigt.
Her advice that we should go for a European tax is premature and unnecessary.
SwedishSom brittisk medborgare vill jag inte på något sätt bidra till någon form av EU-skatt.
I do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.