"skatt" English translation

SV

"skatt" in English

volume_up
skatt {comm. gen.}

SV skatt
volume_up
{common gender}

1. general

skatt (also: pålaga, statlig skatt)
volume_up
tax {noun} [Amer.]
Skatteväxling bör därutöver ske från skatt på arbete till skatt på alkohol och tobak.
There should also be a switch from tax on labour to tax on alcohol and tobacco.
Ni kanske vill införa en symbolisk skatt, men det bästa vore ingen skatt alls.
You might wish to impose a nominal tax, but preferably no tax at all.
Om skatt på arbete skall sänkas, skall skatt på kapital och miljöbelastningar ökas.
If tax on labour is to be reduced, then tax on capital and environmental impacts must be increased.
Det andra förslaget handlar om att undersöka möjligheten att införa denna skatt på finansiella transaktioner inom EU, efter att en konsekvensbedömning genomförts.
The second is to look at the possibility of introducing the financial transaction tax internally within the EU, after carrying out an impact assessment.
I bedömningen bör man särskilt utvärdera effekterna av att införa en skatt på finansiella transaktioner i EU, i motsats till ett införande på global nivå.
This assessment must specifically evaluate the effects of the introduction of the tax on financial transactions in the European Union, as opposed to its introduction at global level.
Jag skulle vilja uppmana er att invänta resultaten av konsekvensanalysen innan ni intar en bestämd ståndpunkt om införandet av en skatt på finansiella transaktioner inom EU.
I would encourage you to wait for the results of the impact assessment before taking any firm position on the introduction of a financial transaction tax at EU level.
skatt (also: pärla, klenod, dyrbarhet)
SkattTURen lördag - söndag Var med och anordna skattjakt för alla barn
Treasure TUR Saturday-Sunday Help organise a treasure hunt for all the kids
Detta är en skatt som alla i världen borde lägga sig vinn om att skydda.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
Tibet och dess kulturarv är vår gemensamma skatt.
Madam President, Tibet and its cultural heritage is our common treasure.
Hög skatt och höga sociala avgifter är därför bara en orsak bland många andra.
High taxes and social charges are therefore only one reason among many.
Vi håller på att undersöka tre olika lösningar: skatt, införande av handel med utsläppsrätter i sektorn samt användaravgifter.
We are examining three alternative solutions: tax, inclusion in the gas trading system or user charges.
Det sker redan genom skatt på bränsle, försäkring, vägkontroller och genom många andra avgifter.
This is already being done through tax on fuel, insurance, road checks and through many other charges.
skatt (also: belöning, fynd, pris, lön)
volume_up
prize {noun}
skatt (also: fynd)
volume_up
trove {noun}

2. history

skatt
volume_up
tithe {noun}

3. "rikedom, dyrbarhet"

skatt (also: rikedom)
volume_up
riches {noun}
Naturen erbjuder rikedomar som människan endast har börjat att upptäcka och det är angeläget att denna skatt av framtida möjligheter finns kvar för kommande generationer.
The natural world offers riches which humans have only begun to discover and it is necessary that this treasury of future opportunities remains for generations to come.

Synonyms (Swedish) for "skatt":

skatt
Swedish

Context sentences for "skatt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFöredragandens förslag med avseende på skatt på avfall som deponeras stöder jag.
I agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
SwedishFör varje pensionär finns det i dag fortfarande fem personer som betalar skatt.
Today, for every retired person there are still five people who pay taxes.
SwedishDet är självklart att Luxemburg måste göra något när det gäller skatt på energi.
It is clear that Luxembourg will have to do something about energy taxes.
SwedishI oljepriset betalar vi mellan 60 och 80 procent i skatt till medlemsstaterna.
For want of suitable Community powers, I first address the Member States:
SwedishKoldioxidförbrukningen måste beskattas och vi måste äntligen få en skatt på flygfotogen.
CO2 consumption must be taxed, and kerosene taxes must be brought in at long last.
SwedishSkatt ska även fortsättningsvis tas ut nationellt och inte av unionen.
In the future too, taxes must be deducted on a national basis and not by the EU.
SwedishHög skatt och höga sociala avgifter är därför bara en orsak bland många andra.
High taxes and social charges are therefore only one reason among many.
SwedishJag kan inte annat än avråda från att introducera en sådan skatt genom EU-organen.
I can only advise against introducing it through the European bodies.
SwedishDetta är bara möjligt på områden där det går ta ut tillräckligt med skatt.
I can only get that in areas where enough taxes also can be obtained.
SwedishAuktionsförsäljningen är en skatt på fri överföring av information och kunskap.
They are an imposition on the free flow of information and data.
SwedishDessutom finns det ingen garanti för att skatt på arbete skulle minska i betydande omfattning.
Moreover, there is no guarantee that taxes on labour would be significantly reduced.
SwedishDet finns för många olika typer av skatt på bilägande, men även på användningen av bilar.
There are too many kinds of levies on car ownership but also on use.
SwedishEn EU-skatt är det alla tänker på, om än i mer eller mindre maskerade former.
Both of them start by calling for sound management and rigour.
SwedishVi vill rentav betala lite skatt så att folk skall ha en minimitrygghet.
We even want to pay taxes, to some extent, so that people can have a minimum of state support.
SwedishMåste jag deklarera kontanter eller betala skatt på pengarna?
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
SwedishVad blir kvar av din bruttoinkomst i Sverige efter skatt och sociala avgifter?
What's left of your gross income in Sweden after deduction of taxes and social security contributions?
SwedishSanningen ligger i detta; Europa har kostnader och dessa kostnader kommer att sluta med mer skatt.
That is the truth. Europe has a cost and that cost will mean higher taxes.
SwedishLåt mig se myntet som man betalar skatt med, då räckte de honom en denar.
Show me the tribute money'. And they brought unto him a penny.
SwedishVad blir kvar av din bruttoinkomst i Finland efter skatt och sociala avgifter?
What's left of your gross income in Finland after deduction of taxes and social security contributions?
SwedishÄven icke-troende skulle kunna känna att bibeln är en litterär och kulturell skatt för hela Europa.
I will take good note of these comments, which I believe to be important contributions.