SV sken
volume_up
{neuter}

sken (also: brand, eld, ljus, låga)
volume_up
blaze {noun}
sken (also: blixt, stråle, utbrott, anfall)
volume_up
flash {noun}
sken (also: kostym, mask, dräkt, skrud)
volume_up
garb {noun}
sken (also: not, glans, högblank färg)
volume_up
gloss {noun}
You've confused rays with beams!
sken
volume_up
sheen {noun}
sken (also: glans)
volume_up
shine {noun}
Kriget kastar ett kallt sken över alla våra undvikanden, alla våra halvsanningar, och alla våra institutionella improvisationer.
War shines a harsh light on all our evasions, on all our half-truths, on all our institutional improvisations.
Jag är mycket tacksam, men vi satt en trappa upp och hade sammanträde i ordförandekonferensen om debatten om aktuella och brådskande ärenden, och solen sken på skärmen.
Mr President, I am very grateful to you, but we were upstairs in the Conference of Presidents meeting on the topical and urgent debate and the sun was shining on the screen.
Måste ni i dag åtminstone ge sken av ett gott samarbete med Europaparlamentet?
Do you today have at least to make a show of good cooperation with the European Parliament?
Kontrollen införs för att man mycket passande vill ge sken av att vilja förhindra organiserad brottslighet, terrorism och penningtvätt, men vilket är det verkliga skälet?
Member States’ experience shows that cash is being used to avoid controls on transfers by the financial institutions.
Skenet kan dock bedra, som er egen bittra erfarenhet har visat och som ni säkert har insett redan från början.
But appearances are deceptive, as your own bitter experience has shown and as you will have realised from the outset.

Synonyms (Swedish) for "sken":

sken
skina
ske

Context sentences for "sken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessutom skulle de inte vara tvungna att göra sken av att närvara en dag i månaden.
Not only that, but they would not have to contribute a token presence once a month.
SwedishKommissionen gör bäst i att inte ens ge sken av att försöka något liknande.
The Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
SwedishRådet och kommissionen kan inte i all oändlighet ge sken av att inte höra oss.
The Council and the Commission will not be able to pretend for ever that they do not hear us.
SwedishDen måste sluta att ge sken av en sluten värld som gynnar svågerpolitik och vänskapskorruption.
It must stop projecting the image of a closed shop of nepotism and favouritism.
SwedishDetta sken av konkurrens har lett in landet i politisk apati och devalverat duman.
This semblance of competition has led the country into political apathy and devalued the Duma.
SwedishVi har fått nog av diktaturer, som alltid påtvingats oss under sken av demokrati.
We have had enough of having dictatorships being forced on us, always under the guise of democracy.
SwedishDet gäller den oklara bestämmelsen om att ge sken av att åldern anges på etiketten.
It concerns the ambiguous clause of creating the impression that there is mention of a certain age on the label.
SwedishVi kan inte ge sken av att också utvidgningsprocessen läggs på is och att de får vänta.
We cannot convey the impression of the enlargement process too being put on hold and of their having to wait.
SwedishDet är bara ett sken, ett politiskt spel som inte tjänar någonting till och inte har lett till någonting.
It is a pretence: these are just political games that serve no purpose and have achieved nothing.
SwedishVi förkastar de initiativ som syftar till att ge sken av att något görs men utan något konkret innehåll.
We reject initiatives which suggest that something is being done but which lack any real substance.
SwedishOm detta kalla sken uppmanar oss att definiera våra ståndpunkter gällande världen, gäller detsamma för USA.
If that harsh light challenges us to define our views of the world, it does the same for America.
SwedishUnder sken av utvecklingshjälp har EU upprättat en kostsam och ineffektiv organisation av marknaden.
Under the pretext of development aid, the Union has set up a costly and inefficient organization of the market.
SwedishDet var en period med ett falskt sken av hållbarhet.
It was a period with the illusion of sustainability.
SwedishVi konstaterar ju ofta att kandidatländerna gör sig stor möda för att ge sken av att allt är i sin ordning.
Indeed, we often note that candidate countries go out of their way to create the impression that all is well.
SwedishVi kan inte ge sken av att också utvidgningsprocessen läggs på is och att de får vänta.
The enlargement of just over a year ago to include ten new Member States is a brilliant success for the whole of the European idea.
SwedishDetsamma gäller tyvärr för miljögarantin som ger sken av att ha förstärkts genom vissa preciseringar.
The same applies to the environmental guarantee which, having been defined in more detail, appears to have been improved.
SwedishEdmund Stoibers angrepp på naturskyddet i Europa genomfördes på exakt samma sätt, under sken av ”förenkling”.
Mr Stoiber's attack on nature conservation in Europe was conducted in exactly the same way, under the guise of 'simplification'.
SwedishJag litar inte på den här platsen, som ger ett sken av demokrati men som i stor utsträckning utgörs av politiskt tillsatta tjänstemän.
I do not trust this place, which gives a veneer of democracy, but which is largely made up of placemen.
SwedishVi måste själva ställa frågor och får inte som europeisk union ge sken av att underordna oss och tjänstgöra som handräckning.
We should ask more questions; the European Union should not always stand to one side like a junior prison warder.
SwedishKriget kastar ett kallt sken över alla våra undvikanden, alla våra halvsanningar, och alla våra institutionella improvisationer.
War shines a harsh light on all our evasions, on all our half-truths, on all our institutional improvisations.