"skepnad" English translation

SV

"skepnad" in English

volume_up
skepnad {comm. gen.}

SV skepnad
volume_up
{common gender}

skepnad (also: figur, blankett, formulär, gestalt)
volume_up
form {noun}
Även ministrarna i rådet måste ställas till svars annars blommar BSE åter upp i någon annan skepnad!
Ministers in the Council must also be brought to account, otherwise BSE will soon flourish again in another form!
De åtgärder som vi föreslår har många skepnader.
The action we are suggesting takes a variety of forms.
Ett av de centrala inslagen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är att undvika att den gemensamma jordbrukspolitiken i någon skepnad eller form återgår till nationell nivå.
One of the central elements of the reform of the common agricultural policy is to avoid the renationalisation of the CAP in any shape or form.
skepnad (also: kondition, tillstånd, form, skick)
volume_up
shape {noun}
Med den kan du anta vilken skepnad du vill.
With it, you can wear any shape you desire.
Med den kan du anta vilken skepnad du vill.
Yes, but with it, you can wear any shape you desire.
It made me take your shape.
skepnad
Det är en fantasi som har skapats för att bereda vägen för lagstiftning som ger uttryck för en positiv inställning till invandring och invandrare med en repressiv skepnad som täckmantel.
It is a fantasy created to ease the way for legislation that is favourably inclined towards immigration and immigrants under the guise of a semblance of repression.

Synonyms (Swedish) for "skepnad":

skepnad

Context sentences for "skepnad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTill parlamentets nya skepnad hör även att Europaparlamentets ledamöter får betalt.
One aspect of this new profile is that Members would be paid by the European Parliament itself.
SwedishDet hänger ett spöke över Arktis i den globala uppvärmningens skepnad.
A spectre is hovering over the Arctic. The spectre of global warming.
SwedishSom socialdemokrat fördömer jag alla diktaturer oavsett skepnad.
As a Social Democrat I condemn dictatorships whatever their guise.
SwedishMen i dag välkomnar vi Europas återkomst i en annan skepnad.
Today, however, we welcome the return of Europe in a different guise.
SwedishDet rör sig helt enkelt om samma politik som tidigare men i ny skepnad.
It is simply the old hiding under the cloak of the new.
SwedishDen som känner till dess hemlighet kan anta vilken skepnad han vill.
The man who knows its secret can look like anyone else.
SwedishDenna handel med utsläppsrätter är egentligen den europeiska energibeskattningen i en annan skepnad.
In fact, this emissions trading scheme is the European energy levy scheme, but in a different guise.
SwedishAvslutningsvis vill jag framhålla en realitet: terrorismens islamistiska natur i dess nya skepnad.
As a final point, I should like to emphasise a reality: that of the Islamic nature of terrorism in its new guise.
SwedishGenom att säga nej till konstitutionen sa fransmännen och holländarna verkligen inte ja till EU: s nuvarande skepnad.
This is the idea that it is still possible to make the French and Dutch vote again on the same text.
SwedishDetta är ingen enkel uppgift och några av de negativa inslagen i det tidigare systemet har levt vidare i ny skepnad.
This is no easy task and some of the negative features of the previous system have lived on in new guises.
SwedishGudarna vet i vilken skepnad jag kan återkomma!
Goodness knows in what capacity I might come back!
SwedishGudarna vet i vilken skepnad jag kan återkomma!
It does have anything to do with camps.
SwedishParlamentets utskott, särskilt utskottet för industrifrågor, forskning och energi, har gett förslaget en ny skepnad.
Parliament's committees, especially the Committee on Industry, Research and Energy, have given the proposal a new look.
SwedishGenom att säga nej till konstitutionen sa fransmännen och holländarna verkligen inte ja till EU:s nuvarande skepnad.
In saying ‘no’ to the Constitution, the French and the Dutch were certainly not saying ‘yes’ to the way Europe is today.
SwedishDet löftet måste också inom den nämnda tidsperioden få en konkret skepnad om kommissionens stöd skall kunna användas på lämpligt sätt.
This promise must be implemented within this period if the Commission's support is to be applied effectively.
SwedishAssocieringsavtalet antog en ensidig skepnad med eftergifter från gemenskapen till Marocko och i dag står vi utan fiskeavtal.
The association agreement took an unambiguous stand on Community concessions to Morocco and today we find ourselves without a fisheries agreement.
SwedishVid en given tidpunkt visade rådet beslutsamhet, även om det var i en annan skepnad, och antog ett direktiv och olika åtgärder inom skyddet för privatlivet.
At a given time, the Council showed determination, albeit in another capacity, and adopted a directive and various measures in the area of safeguarding personal privacy.
SwedishVi vet då inte var produkterna hamnar, om de kommer att användas i de fattigaste områdena eller om de rent av återkommer till vår egen marknad i en annan skepnad.
We do not know in such cases where the products will end up, whether they will be used in the poorest areas or whether they will simply return to our own market in another guise.
SwedishParlamentet kan anta en ny skepnad: ökat oberoende, större självständighet, större myndighet.
It can take on a new profile: more independent, more self-reliant; it can come of age as a Parliament whose members are accountable to the electorate and to the European Union.
SwedishKommissionen, den grundläggande institutionen i unionens nuvarande skepnad, genomför Europeiska unionens politik som har utformats av parlamentet och rådet med hela sin struktur.
The entire structure of the Commission, which is a fundamental institutional body of the Union's current system, implements European Union policy as willed by Parliament and the Council.