SV skicklig
volume_up
{adjective}

skicklig (also: duktig, kompetent, duglig)
volume_up
able {adj.}
Han är helt klart en exceptionellt begåvad, skicklig och intelligent centralbankman.
He is clearly an exceptionally talented, able and intelligent central banker.
Om vi skall fortsätta att sträva efter en välutbildad och skicklig arbetskraft måste vi kunna erbjuda effektiv och allmän hälso- och sjukvård.
If we are to go on securing a well-educated and skilful labour force, we must be able to offer effective and universal health care.
Med skicklig medling är det fortfarande möjligt att åstadkomma en godtagbar överenskommelse utifrån resultatet av det arbete som Valéry Giscard d ' Estaing och konventet lagt ner.
Clever brokerage will still be able to achieve a respectable deal upon the outcome of the work of Mr Giscard d'Estaing and the Convention.
skicklig (also: händig)
volume_up
adroit {adj.}
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.
Other states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Jag kan försäkra ledamoten att kommissionen är mycket skicklig och aktiv när det gäller att organisera tillräckligt stöd för vad den gör, men i detta fall var det bara ett lyckligt sammanträffande.
I can assure the honourable Member that the Commission is very adroit and active in organising sufficient support for what it does, but in this case, it was a purely fortuitous occasion.
skicklig (also: lämplig, passande, begåvad, duktig)
volume_up
apt {adj.}
skicklig (also: kapabel, duglig, förmögna, i stånd)
Ibland kunde jag se en likhet med Caesar som var lika skicklig på att skjuta upp fältslag.
At times, I saw a likeness to Caesar who was equally capable of delaying battles.
skicklig (also: begåvad, duktig, smart, intelligent)
volume_up
clever {adj.}
Är det ett sammanträffande eller en skicklig förfalskning?
Is this a coincidence or a clever piece of counterfeiting?
Om det hade upprättats av en skicklig lobbyist för narkotikasmugglarna hade det inte sett annorlunda ut.
It might have been written by a clever lobby of drug traffickers if it had not been different.
Så tycker jag också, att Liikanen är en otroligt skicklig herre, eftersom han administrerar kol- och stålunionen gratis.
I also think that Mr Liikanen is an incredibly clever man because he runs the Coal and Steel Union for nothing.
Jag säger tack till det danska ordförandeskapet för en skicklig ledning.
But I extend my thanks to the Danish Presidency for its competent leadership.
I Jean-Paul Gauzès har parlamentet fått en mycket skicklig och professionell förstärkning.
We have in Mr Gauzès a very skilled and professionally competent addition to this Parliament.
Ni är utan tvekan en skicklig vice talman, och ni är också mycket inflytelserik.
(DE) Madam President, you are undoubtedly a competent vice-president and you are also highly influential.
skicklig (also: flink)
volume_up
deft {adj.}
Ibland är kommissionärerna mycket skickliga på att se till att de inte går i fällan.
Sometimes Commissioners are very deft at making sure they do not fall into traps.
Jag hoppas att övriga talmän - även Hans-Gert Pöttering, som är mycket skicklig - kommer att följa ert exempel.
I hope that the other presidents - including Mr Pöttering, who is very efficient - will follow that example.
Om vi människor inte var så skickliga med att fånga dem, dessa djur som växer under hela sin livstid, skulle komma att bli 30-år gamla blåfenor som vägde ett ton.
If we weren't so efficient at catching them, because they grow their entire life, would have 30-year-old bluefin out there that weigh a ton.
Vi är mycket intresserade av denna process och skulle vilja se att denna förändring resulterar i en mycket starkare, mycket skickligare och mycket effektivare byrå.
We have great interest in this process and we would like to see this change bring a much stronger, much more efficient and much more effective office.
skicklig (also: erfaren, van, rutinerad, kunnig)
Rådets ordförande är känd i Europa som en skicklig och erfaren förhandlare.
   Mr President, the Council President is known throughout Europe as an excellent and experienced negotiator.
Vi känner ju er som en mycket rättvis och skicklig ordförande, och vi vill i fortsättningen arbeta tillsammans med er för att genomföra interna reformer.
We know you to be a very fair and experienced President, and we want to continue to work with you in accomplishing internal reform.
I Förenade kungariket har vi mycket skickliga och erfarna säkerhetstjänster, men deras åtaganden undergrävs av regeringens misslyckande med att ta de mest grundläggande stegen.
In the United Kingdom we have highly professional and experienced security services, but their efforts are undermined by a failure on the part of government to take the most basic steps.
skicklig (also: erfaren, kunnig, sakkunnig, expert-)
volume_up
expert {adj.}
Medlemsländerna agerar utifrån råd från den allra skickligaste medicinska expertisen som finns på området.
The Member States are acting on the basis of the most informed medical expert advice.
Vi var nära att enas under den föregående mandatperioden, och Willi Rothley, en skicklig juridisk expert, och jag själv bidrog avsevärt till detta.
We came close to agreement in the last parliamentary term, when Mr Rothley, a great legal expert, and I provided significant input.
Kommissionen har för närvarande i samarbete med mycket skickliga sakkunniga inlett förberedande arbeten för att lägga fram ett förslag för parlamentet i början av 2002.
At present, the Commission is carrying out pre-preparatory work with the help of first-class experts, with a view to submitting a proposal to Parliament at the beginning of 2002.
skicklig (also: utmärkt, tunn, ståtlig, elegant)
volume_up
fine {adj.}
Även om det är tilltalande att se att parlamentet och miljöministrarna stöder en ambitiös klimatpolitik får vi inte låta oss fångas av skicklig retorik och goda avsikter.
Pleasing though it is to see Parliament and the Environment Ministers supporting an ambitious climate policy, we should not remain caught in fine rhetoric and good intentions.
skicklig (also: lämplig, trevlig, angenäm, tilltalande)
volume_up
good {adj.}
(HU) ”Den som är skicklig med en hammare tenderar att se allting som spikar”, lyder talesättet.
(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
Ibland är en skicklig ingenjör allt som behövs.
Sometimes a good engineer is all that is needed.
Men vi behöver även en skicklig bemanning.
But we also need good helmsmanship.
Herr ordförande, kollegor, Morgan påvisar skickligt att informationssamhället ställer oss inför val och deadlines av särskild vikt.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Morgan has given us a masterly demonstration of the very important decisions and deadlines that the information society represents.
skicklig (also: erfaren, rutinerad, inövad, durkdriven)
volume_up
practiced {adj.} [Amer.]
skicklig (also: erfaren, rutinerad, inövad, durkdriven)
volume_up
practised {adj.} [Brit.]
skicklig
Den bör förstås vara lika balanserad och skicklig som Frankrikes vinnande fotbollslag i söndags.
It should of course be as balanced and skilful as France's winning football team on Sunday.
Véronique De Keyser konstaterade att ni är skicklig när det gäller att utnyttja de tillfällen som ges.
Mrs De Keyser observed that you are a skilful exploiter of situations.
Véronique De Keyser konstaterade att ni är skicklig när det gäller att utnyttja de tillfällen som ges.
Mrs De Keyser observed that you are a skilful exploiter of situations.
skicklig
Ryssland använder skickligt sin ställning som monopolist på den europeiska energimarknaden.
Russia is skilfully using its position as a monopolist on the European energy market.
Alla överraskades av den dynamik som fanns i den process som så skickligt hanterades av kansler Kohl.
Everyone was surprised by the dynamism of that process, which was so skilfully handled by Chancellor Kohl.
Hon lekte med elden och den politiska kupp hon byggt upp avslöjades skickligt av Fabre-Aubrespy.
She played with fire and the political coup that she had plotted was skilfully stolen away from her by Hervé Fabre-Aubrespy.
skicklig (also: erfaren, tränad, rutinerad, händig)
I Jean-Paul Gauzès har parlamentet fått en mycket skicklig och professionell förstärkning.
We have in Mr Gauzès a very skilled and professionally competent addition to this Parliament.
Ni sägs vara en skicklig tecknare och ha en bra teknik i bergsklättring.
President-in-Office, you are said to be skilled in drawing and adept at mountaineering.
En skicklig och rörlig ung befolkning är vår största tillgång i en värld som blir mer och mer konkurrensbetonad.
A skilled and mobile young population is our greatest asset in a world that is becoming increasingly competitive.
skicklig (also: elegant, ledig, slug)
volume_up
slick {adj.}
skicklig (also: gedigen, kunnig, väl utförd)
skicklig (also: gedigen, kunnig, väl utförd)
skicklig (also: duktig)
volume_up
crack {adj.} [coll.]

Synonyms (Swedish) for "skicklig":

skicklig

Context sentences for "skicklig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är övertygad om att Charlie McCreevy är medveten om hur skicklig hans personal kan vara.
This is currently being analysed by the Commission, Member States and stakeholders.
SwedishRichard har alltid varit skicklig på att maximera parlamentets inflytande.
Richard has always been adept at maximising Parliament's influence.
SwedishDen franska regeringen är sannerligen skicklig på detta slags knep.
The French Government is indeed adept as this type of sleight of hand.
SwedishJag har hört att en skicklig cracker klarar det på 60 minuter.
I have been told that the best crackers in the world...... can do this in 60 minutes.
SwedishI Jean-Paul Gauzès har parlamentet fått en mycket skicklig och professionell förstärkning.
The lack of information about this income thus hampers the proper functioning of the single market.
SwedishJag har aldrig träffat en smed som är så skicklig med svärdet.
I've never met a blacksmith who knows how to use the sword so well.
SwedishDet är en åtgärd vi har väntat länge på för att befästa EU:s ställning som en skicklig global aktör.
It is a long-awaited measure towards consolidating the position of the European Union as a proficient global actor.
SwedishEgentligen är det ju en skicklig prestation att vi efter dessa två år nu i Qatar verkligen har sett en förändring.
It is actually a real achievement for us to have witnessed true change in Qatar after those two years.
SwedishNi är begåvad, och en skicklig talare, men skall vi tro på er eller på Jean-Claude Juncker?
Prime Minister, you are talented – you speak brilliantly – but who are we to believe, you or Mr Juncker?
SwedishPortugal är stolt över att kommissionen leds av en så erkänt duglig och skicklig portugis som Barroso.
Portugal is proud to have a Portuguese of such recognised ability and quality as Dr Barroso at the head of the Commission.
SwedishDet krävs mycket mer än bara skicklig flygning.
It takes a lot more than just fancy flying.
SwedishHan är en mycket skicklig parlamentariker och han har argumenterat för sin sak under hela debatten, med kraft och övertygelse.
He is a parliamentarian of considerable skill, and he has argued his case throughout with force and conviction.
SwedishMen vad som aldrig kan förnekas är att kommissionen är en mycket skicklig medlare och att den engagerar sig för att utarbeta förnuftiga förslag.
But what we can never deny is the Commission's capacity for mediation and compromise in order to produce reasonable proposals.
SwedishJag hoppas att Gebhardt, som är en erkänt skicklig person, skall finna den lämpliga formuleringen, så att det kommande ändringsförslaget kan tillfredsställa alla parter.
I hope that Mrs Gebhardt will use her considerable skills to draft a change which satisfies all sides.
SwedishMen vad som aldrig kan förnekas är att kommissionen är en mycket skicklig medlare och att den engagerar sig för att utarbeta förnuftiga förslag.
But what we can never deny is the Commission' s capacity for mediation and compromise in order to produce reasonable proposals.
SwedishJag skulle särskilt vilja tacka Jean-Pierre Jouyet, en varm människa och skicklig yrkesman som alla i kammaren sätter stort värde på.
I would like to give very special thanks to Mr Jouyet, whose warmth, professionalism and skill have been unanimously appreciated by this House.
SwedishDu är skicklig.
SwedishDet är sant att föredraganden, Wolf Klinz, har arbetat med detta i många år och har varit en skicklig förhandlare, framför allt under trialogen.
It is true that the rapporteur, Mr Klinz, has been working for many years on this and has negotiated with talent, especially during the trialogue.
SwedishHan är en mycket skicklig parlamentariker och han har argumenterat för sin sak under hela debatten, med kraft och övertygelse.
But he undervalues his own contribution to this debate, because it is what he has done and others have done that have led us to a position which can be fairly regarded as a compromise.
SwedishDet är dags att afrikanska ledare lägger denna uttjatade gamla ursäkt åt sidan och försöker tjäna sina medborgare med tydlig och skicklig hand i både projekt och förslag.
It is time for African leaders to abandon this tired old excuse and try to serve their own citizens lucidly and capably in both projects and proposals.