"skissera" English translation

SV

"skissera" in English

SV skissera
volume_up
{verb}

skissera (also: förebåda)
skissera (also: utforma, skapa, tänka ut, bygga)
skissera
Jag vill nu skissera kommissionens ståndpunkt om de enskilda ändringsförslagen.
I should now like to outline the Commission’s position on the individual amendments.
Det ger parlamentet möjlighet att skissera framtiden för tjänster i allmänhetens intresse.
It gives Parliament the opportunity to outline the future for public services.
Jag ska inledningsvis försöka skissera våra olika initiativ på detta område.
I shall start by trying to outline our various initiatives in this area.
skissera (also: reta, irritera, grovhugga)
Låt mig med bara några ord skissera de faktiska beslut som vi för närvarande arbetar med.
Let me sketch out, in just a few words, the actual decisions that we are currently working on.
Låt mig kortfattat skissera de viktigaste punkterna.
Let me briefly sketch out the essential points.
Man har rätt att vänta sig mer av dessa män som har uppdraget att skissera konturerna för 2000-talets Europa.
We are quite right to expect more of these people who are responsible for sketching the contours of Europe in the twenty-first century.

Synonyms (Swedish) for "skissera":

skissera
Swedish

Context sentences for "skissera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är mycket oroande, särskilt som man verkar skissera på ett liknande avtal med Mexiko.
It is most worrying, especially as a similar agreement with Mexico appears to be taking shape.
SwedishVi vill uppmana er att fortsätta på den väg som ni har varit modig nog att skissera upp.
Mr Schüssel, we would like to urge you to continue along this road which you have bravely outlined.
SwedishDet ger parlamentet möjlighet att skissera framtiden för tjänster i allmänhetens intresse.
My party advocates a course that is entirely different from the one described here and will therefore be voting against this proposal.
SwedishMot bakgrund av dessa överläggningar hoppas ordförandeskapet kunna skissera ett förslag som kan läggas fram för rådet.
In the light of these consultations, the Presidency hopes to draw up a proposal, which it intends to submit to the Council.
SwedishMan har rätt att vänta sig mer av dessa män som har uppdraget att skissera konturerna för 2000-talets Europa.
We are quite right to expect more of these people who are responsible for sketching the contours of Europe in the twenty-first century.
SwedishDenna rapport är också viktig eftersom den ger oss tillfälle att skissera en ekonomisk bild av ett konkurrenskraftigt EU efter krisen.
This report is also important because it gives us an opportunity of sketching an economic picture of a post-crisis, competitive European Union.
SwedishVi började med att skissera ett program för subregional integration vilket vi så småningom har gett näring åt, och vi föreställde oss att vi var pionjärer inom vårt område.
Thus we started to produce a sub-regional integration plan which we have been gradually consolidating, and which we regard as pioneering work.
SwedishKort sagt, stats- och regeringscheferna försökte inte ens skissera en lösning på EU: s djupa kris, som om de mer än gärna stod ut med denna kris.
If that were to happen, the European Union could move much further forward without necessarily having any of the grand plans that some people have outlined in this debate.
SwedishDet europeiska lagstiftande organet får skissera ramvillkoren. Användarna och experterna, framför allt från standardiseringsområdet, skall sedan fastställa detaljerna i arbetsgrupper.
The European legislator would draw up the political framework, then the users and experts, particularly from the field of standardisation, would sort out the details in working groups.
SwedishDen kompromiss som ersätter ändringsförslag 11, där behovet av bättre mellanstatligt samarbete betonas, kommer att göra det möjligt att skissera denna samarbetsform på lämpligt sätt.
The compromise formula, replacing amendment number 11 and emphasising the need for better intergovernmental cooperation, will make it possible to delineate this form of cooperation in the proper way.
SwedishAtt redan innan utredningarna är genomförda och analyserna färdigskrivna börja skissera på långtgående kontrollsystem för finansmarknadens funktion är emellertid ett förfärligt misstag.
However, to start outlining extensive control systems for the operation of the finance market even before the investigations have been carried out and the analyses are complete is a dreadful mistake.
SwedishJag vill gärna svara på frågan från herr Scapagnini om Tjernobyl och då börja med att helt kort skissera en allmän bild med avseeende på Tjernobyl innan jag går in närmare på de specifika frågorna.
I would like to go into Mr Scapagnini's question about Chernobyl and I will begin by giving a brief general picture concerning Chernobyl before dealing with specific questions in more detail.