SV skrämmande
volume_up
{adjective}

skrämmande (also: hemsk, motbjudande, förfärlig, hiskelig)
Denna parlamentsresolution är en skrämmande och skamlig övning i revisionism.
This Parliament resolution is an appalling and shameful exercise in revisionism.
Det är skrämmande att det inte finns någon enighet i rådet om denna fråga.
It is appalling that there is no consensus within the Council on this issue.
– Legitimitet: Den låga nivån på den demokratiska legitimiteten är skrämmande.
- legitimacy: The low levels of democratic legitimacy are appalling.
skrämmande
Det är orimligt och skrämmande, och det undergräver FN: s trovärdighet.
This is unreasonable and frightening, and it undermines the UN's credibility.
Benelux-deklarationen av den 21 juni utgör ett skrämmande exempel på denna process.
The Benelux Declaration of 21 June is a frightening example of this process.
Men det finns en tredje möjlighet, en lockande, spännande och skrämmande möjlighet.
But there's a third possibility, an enticing, intriguing and frightening possibility.
skrämmande
Det oaktat står Europeiska unionen inför en skrämmande utmaning.
This notwithstanding, the European Union faces a daunting challenge.
De betänkanden som ni har utarbetat, er analys och vår analys beskriver ett mycket skrämmande problem.
The reports which you have prepared, your analysis and our analysis describe a really daunting problem.
Men i praktiken skapar ett avtal med en så stor stat som Kongo alla möjliga skrämmande problem.
Yet the practicalities of an agreement with a state the size of Congo create all sorts of daunting problems.
skrämmande (also: hotfull)
Vad exakt är det med det engelska vinet som är så skrämmande?
Just what is it about English wine that becomes so intimidating?
Har ni nån aning om hur skrämmande det är att tala inför er?
I mean, have you any idea how intimidating it is to come in here in front of you lot?
Men den senaste tiden har Ryssland gjort skrämmande uttalanden mot EU och hotat med sin ekonomiska och militära kraft.
In recent days, however, Russia has made intimidating statements against the Union, threatening it with the Russian economic and military might.
skrämmande (also: kuslig, läskig, otäck)
volume_up
scary {adj.}
Jag ville inte att de skulle vara hotande eller skrämmande.
I didn't want them to be overly threatening or scary.
Medan schimpanser domineras av stora, skrämmande killar, styrs bonobosamhället av handlingskraftiga honor.
While chimpanzees are dominated by big, scary guys, bonobo society is run by empowered females.
Det är en bra och intressant film, och ganska skrämmande, och det är inte det vi försöker att uppnå med det här.
It is a good and interesting film, quite scary, and this is not what we are trying do with this.
Skrämmande siffror visar att 2,5 miljarder människor lever på mindre än 2 US-dollar per dag, och som jag nämnde är majoriteten av dessa kvinnor.
The figures are startling: 2.5 billion people living on less than USD 2 per day, and, as I said, most of them are women.
Skrämmande siffror visar att 2,5 miljarder människor lever på mindre än 2 US-dollar per dag, och som jag nämnde är majoriteten av dessa kvinnor.
The figures are startling: 2.5 billion people living on less than USD 2 per day, and, as I said, most of them are women.
Den undersökning som föredraganden hänvisar till i sitt betänkande är skrämmande, och det gläder mig inte det minsta att se Irland överst på listan.
The survey referred to by the rapporteur in this report is startling, and it certainly gives me no pleasure to see Ireland at the top of that list.
skrämmande (also: farlig, hårig, otäck, luden)
volume_up
hairy {adj.}
skrämmande (also: hemsk, glödande)
volume_up
lurid {adj.}
skrämmande (also: obehaglig, kallblodig)
skrämmande (also: läskig)
volume_up
horrid {adj.}

Synonyms (Swedish) for "skrämmande":

skrämmande

Context sentences for "skrämmande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch det sätt som attacken mot Benazir Bhutto hanterades är verkligen skrämmande.
And the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.
SwedishDe siffror som publicerats av universitetet i Basra för regionen är skrämmande.
The figures published by the University of Basra for the region are shocking.
SwedishDet man kan utläsa av dokumentet från 29-gruppen är verkligen skrämmande.
What is described in the paper from the Article 29 Group is certainly alarming.
SwedishDe verkliga arbetslöshetstalen i Bulgarien och Rumänien är skrämmande höga.
   – Mr President, there is good news from Bulgaria, but also alarming news.
SwedishDet finns tillräckligt många skrämmande exempel på sådan förstörelse i västra Europa.
There are enough cautionary examples of such desecration in western Europe.
SwedishJag vill också framhålla den skrämmande statistiken om övergrepp mot barn via Internet.
I will dwell on the horrifying statistics on child abuse via the Internet.
SwedishEtt skrämmande faktum är att cancer var den näst vanligaste dödsorsaken 2006.
The knowledge that, in 2006, cancer was the second most common cause of death is horrifying.
SwedishVi nås praktiskt taget varje vecka av skrämmande berättelser från flyktingläger i södra Europa.
Almost every week we hear horrific reports from refugee camps in southern Europe.
SwedishDetta skrämmande konstaterande bör leda oss till att snabbt vidta åtgärder.
This alarming fact should encourage us to take measures very quickly.
SwedishLikaså är betänkandets tankegångar om att skapa ett militärt EU skrämmande och onödiga.
In the same way, the report's ideas about creating a military EU are alarming and unnecessary.
SwedishDe verkliga arbetslöshetstalen i Bulgarien och Rumänien är skrämmande höga.
Real unemployment in Bulgaria and Romania is terrifyingly high.
SwedishMänniskohandel är ett av de mest skrämmande och allvarliga brotten.
in writing. - Trafficking in human beings is one of the most horrific and serious crimes.
SwedishLikaså är betänkandets tankegångar om att skapa ett militärt EU skrämmande och onödiga.
In the same way, the report' s ideas about creating a military EU are alarming and unnecessary.
SwedishIdén om en sluten försvarskärna är märklig, förbryllande och rentav skrämmande.
Stability is brought about through the division of state and justice, and that is why it is difficult.
Swedish– Legitimitet: Den låga nivån på den demokratiska legitimiteten är skrämmande.
This is with particular regard to three crucial questions:
SwedishBilderna från Göteborg var skrämmande.
Madam President, Mr President-in-Office of the Council, the images from Göteborg were alarming.
SwedishOm jag gör ett bokslut över tio år av förtryck och måttlöst våld så är siffrorna skrämmande.
If I look back on ten years of oppression and extreme violence, I am shocked by the statistics.
SwedishFartyget Tricolor utanför den flamländska kusten är ett skrämmande exempel på detta.
The off the Flemish coast was a chilling example of this.
SwedishDetta utgör den verkliga bakgrunden till förslaget, och förslagets innehåll är inte mindre skrämmande.
So much for the motion's real background. The content of the motion is no less alarming.
SwedishDet är ett skrämmande rekord i jämförelse med USA och Japan.
It is an abysmal record, compared to the United States and Japan.