"skrida" English translation

SV

"skrida" in English

EN

SV skrida
volume_up
{verb}

Synonyms (Swedish) for "skrida":

skrida
Swedish

Context sentences for "skrida" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan nu skrida till verket och inleda utarbetningen av strategins detaljer.
We can now get to work and start the development of the details of the strategy.
SwedishMan behöver inte hoppas för att skrida till handling eller lyckas för att framhärda.
You do not need to hope in order to try, or to succeed in order to persevere.
SwedishOm några oegentligheter avslöjas måste vi skrida till handling i enlighet därmed.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
SwedishDet är skälet till att jag vädjar till rådet och medlemsstaterna att skrida till handling.
This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
SwedishDet får vara nog med förklaringar; det är nu dags för oss att äntligen skrida till handling.
No longer must we make declarations; now is the time for us to at last take action.
SwedishDet är dags att avsluta den oändliga retoriken och skrida till handling.
The time has come to end the interminable rhetoric and to take action.
SwedishHär måste alla, som har undertecknat Daytonavtalet äntligen skrida till gärning.
And it is time for everyone who signed the Dayton peace agreement to start putting it into action.
SwedishDet är min fasta övertygelse att vi måste skrida framåt med stor försiktighet.
I believe very strongly that we must move forward with caution.
SwedishVi är jättebra på att prata i detta parlament, men vi är inte lika bra på att skrida till handling.
We are great at talking in this House, but we are not so good at action.
SwedishRådet vill skrida till verket med parlamentet och kommissionen.
The Council wants to set to work with Parliament and the Commission.
SwedishParlamentet beslutade att skrida till handling och inte vänta på att kommissionen skulle hålla detta löfte.
Then Parliament decided to take action and not to wait for that promise to be kept.
SwedishJag anser att detta är en tillräckligt stor styrka för att vi ska kunna skrida till allvarlig handling.
I think that this is a sufficiently large force for us to be able to take serious action.
SwedishRådet vill skrida till verket med parlamentet och kommissionen.
From the Council’ s point of view, the outcome is also positive.
SwedishÄr ministerrådet berett att skrida till lagstiftningsåtgärder?
Is the Council of Ministers prepared to take legislative action?
SwedishLåt oss skrida till handling, men låt oss försäkra oss om att vi handlar rättvist och balanserat.
Let us go for a deal but one that is fair and balanced.
SwedishLåt oss slutligen skrida till handling först och främst för våra principers och våra befolkningars skull.
Lastly, let us take action, first and foremost, in the name of our principles and our populations.
SwedishAlltså, kära kolleger, låt oss skrida till verket, låt oss göra Europas bränsle till en svavelfri zon!
So, ladies and gentlemen, let us get to work, let us turn the fuels of Europe into a sulphur-free zone.
SwedishDet gäller nu att skrida till konkret och synbar handling.
I believe that we must now take firm and visible action.
SwedishHerr kommissionsledamot, vi väntar verkligen på att ni ska skrida till handling - Burmas folk behöver vår solidaritet.
Commissioner, we are truly waiting for you to act - the people of Burma need our solidarity.
SwedishJag vill uppmana medlemsstaterna att bortse från sina inbördes olikheter en gång för alla och skrida till handling.
I want to urge the Member States to overlook their differences once and for all and take action.