SV skydda
volume_up
[skyddade|har skyddat] {verb}

Medlemsstaterna förpliktas också att rättsligt skydda kopieringsskyddsåtgärder.
Member States are also required to protect copy protection under the law.
Det första är att skydda gemenskapens och medlemsländernas ekonomiska intressen.
The first is to protect the financial interests of the Community and its members.
Visst syftar detta ändringsförslag till att skydda de insamlade uppgifterna.
This amendment admittedly aims to protect data on the information gathered.
Det är absolut nödvändigt att skydda isbergen och istäcket från okontrollerade mänskliga ingrepp.
Protecting icebergs and the polar cap from uncontrolled human intervention is an absolute must.
Genom att frigöra människors energi, och inte skydda eller begränsa dem.
By releasing human energies, not capping or constraining them.
Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken offrades utan tvekan för att skydda jordbrukstullarna mot framtida angrepp.
CAP reform was undoubtedly sold as a means to protect agricultural tariffs from future attack.
Alla försöker emellertid att skydda sitt territorium.
However, everybody is trying to cover their territory.
Sedan, i ett fruktlöst försök att dölja detta, föreslår man en stadga för att skydda konsumenterna.
Then, in a fruitless attempt to cover this up, the suggestion is made of a charter to protect consumers.
En del av hemlighetsmakeriet för att skydda Kupan.
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.
Förebyggandet skulle kanske snarare bestå i att skydda sig mot ultraliberalismen.
Part of the prevention may be to guard against ultraliberalism.
Vi behöver någon som skydda dessa människor från egen dumhet och egna fel.
We need someone to guard those people from their own stupidity and errors.
Det är för att vi ska skydda oss mot något slags revisionism, en historisk lögn.
It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
som du vill skydda bör du avbryta överföringen.
you would like to keep private, it would be safer for you to cancel the submission.
Det är en viktig beståndsdel i kampen om att skydda oss, inte bara i luften utan även på marken.
It is a key component in the battle to keep us safe, not just in the air, but on the ground.
De ser inte bara till att handeln flyter, utan bidrar också på många sätt till att skydda invånarna.
They not only keep trade flowing, but perform a wide range of tasks to protect Europeans.
Alla åtgärder måste vidtas för att skydda de odlade växternas biologiska mångfald.
All possible steps must be taken to preserve the biodiversity of cultivated plants.
I betänkandet anges de tekniska åtgärder som kan användas för att skydda ungtorsk.
This report outlines the technical measures which can be used to preserve juvenile cod.
Syftet var att skydda vilda växter och djur från kommersiell överexploatering.
The aim was to preserve wild plants and animals from commercial overexploitation.
skydda (also: avskärma, täcka, värna)
En lärare mördades när hon försökte skydda en elev med sin egen kropp.
One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
De kan inte skydda oss mot Asiens naturliga och legitima fördelar med låga kostnader.
They cannot shield us from Asia’s natural and legitimate low-cost advantages.
Låt oss motstå frestelsen att skydda vår ekonomi.
Let us resist the temptation to shield our economy.
skydda (also: avskärma, isolera, filma, sikta)
Kommissionen fungerar som en skärm för att skydda Europeiska rådets och de nationella regeringarnas ansvarslöshet.
The Commission acts as a screen for the irresponsibility of the Council and the national governments.
Ett Europa som är öppet mot omvärlden, dynamiskt och konkurrenskraftigt, eller ett som försöker skydda sin industri och arbetskraft från globalisering?
A Europe that is open to the world, dynamic and competitive, or one which seeks to shelter its industry and workforce from globalisation?
Staten har alltid velat skydda sitt utbildningsväsende, sina banker, sin järnväg, sina flyglinjer, sin post, sina telefonnät och sina bostadsbolag från konkurrensens hårda vindar.
It has always sheltered its education system, its banks, its railway, its airlines, its postal service, its telephone networks and its housing associations from the cold wind of competition.
Tvärtom måste den straffa de länder som missbrukar sina resurser och på detta sätt, genom ett slags klimatisk gyllene regel, skydda framtida investeringar från den nuvarande situationen.
On the contrary, it must penalise the countries that abuse their facilities and in this way, through a sort of climatic golden rule, shelter future investments from the current situation.

Context sentences for "skydda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSärskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att skydda immateriella rättigheter.
Particular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
SwedishVi förväntar oss att han kommer att skydda de mindre medlemsstaternas intressen.
We will be looking to him to safeguard the interests of the smaller Member States.
SwedishVi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
SwedishVi kan faktiskt bidra till att skydda den gemensamma marknaden från protektionism.
We are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
SwedishDetta är verkligen ett ändamålsenligt paket för att skydda miljön och folkhälsan.
This is indeed a very useful package protecting the environment and public health.
SwedishDet är ett mycket viktigt redskap för att bekämpa människohandel och skydda offren.
It is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
SwedishDet måste vara möjligt att låta en bank gå i konkurs men ändå skydda kunderna.
It must be possible to allow a bank to fail whilst still protecting customers.
SwedishUnder förra CITES-konferensen beslutade man att inte längre skydda elefanten.
The previous CITES conferences took the decision to stop protecting the elephant.
SwedishDet tredje avsnittet handlar om att varaktigt förvalta och skydda naturresurserna.
The third is the sustainable management and conservation of natural resources.
SwedishJag stöder alltså min kollega Peter Liese och hans uppmaning att skydda barnen.
So, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children.
SwedishBåda sidor har t.ex. ett gemensamt intresse av att skydda ursprungsbeteckningarna.
For example, both sides have a common interest in protecting indications of origin.
SwedishDet skulle på samma gång skydda dem och deras uppfinningar mot storföretagen.
There will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.
SwedishAtt skydda barns rättigheter är också ett av Europeiska unionens huvudsakliga syften.
Protecting children's rights is also one of the main aims of the European Union.
SwedishDet här är inte en social fråga, det handlar om att skydda landets egen marknad.
This is not a social issue; it is about protecting a country's own market.
SwedishDe bör inte stå i konflikt med varandra: vår konstitution måste skydda båda.
They should not be in conflict: both deserve protection from our Constitution.
SwedishNi talade om att det här handlar om att skydda regionen och den bofasta befolkningen.
You spoke of how this is about protecting the region and the resident population.
Swedish. - (EN) Att skydda djur mot grymhet är ett mycket viktigt ansvar.
in writing. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
SwedishAtt skydda planeten innebär naturligtvis mycket mer än att bara rena atmosfären.
Of course, protecting the planet means much more than just cleaning up the atmosphere.
SwedishInvandringen kan naturligtvis inte ensam skydda våra sociala trygghetssystem.
Immigration alone, of course, will not safeguard our social security systems.
SwedishSkydda livet - det är att inge hopp till barn som drabbats av cystisk fibros.
Protecting life means giving hope to children suffering from cystic fibrosis.