SV

släppa [släppte|har släppt] {verb}

volume_up
Muspekaren visar var du kan släppa hyperlänken.
The mouse pointer points to where you can drop the hyperlink.
Ett nytt tomt avsnitt visas där du kan släppa appen.
A new blank section will appear for you to drop the app into.
Och bombsiktet talar om för honom när han ska släppa bomben.
And the bombsight will tell him when to drop the bomb.
När jag skriver måste jag släppa sådana tankar.
When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.
You'll be able to let go any second.
You can let go of my feet now.
I januari nästa år planerar kommissionen att släppa sitt energipaket.
Next January, the Commission is planning to release its energy package.
Jag tror att myndigheterna nu bör föra fram Gao Zhisheng och släppa honom fri.
I believe the authorities should now produce Gao Zhisheng and release him.
I sista hand kommer det att släppa loss en innovationspotential i hela EU.
Ultimately it will release innovation potential throughout Europe.
" Bryssel " med alla sina administrativa nivåer måste släppa ifrån sig en stor del av kontrollen.
" Brussels ", with all its administrative levels, must relinquish a large degree of control.
"Bryssel" med alla sina administrativa nivåer måste släppa ifrån sig en stor del av kontrollen.
"Brussels" , with all its administrative levels, must relinquish a large degree of control.
Detta måste betyda något mer, nämligen att kommissionen inte har för avsikt att släppa ifrån sig ärendet.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
Det är enligt min mening ett angrepp mot alla landsbygdsområden, som vi inte får släppa igenom.
This, in my opinion, is an assault on all rural areas, which we should not let pass.

Synonyms (Swedish) for "släppa":

släppa

Context sentences for "släppa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrån och 2012 måste sektorn släppa ut 1,5 procent mindre växthusgaser varje år.
From 2012 the sector will have to emit 1.5% fewer greenhouse gases per year.
SwedishAtt bara släppa in folk i EU är inte tillräckligt, för vad ska hända sedan?
It is not sufficient to let people into the EU, because what is to happen then?
SwedishBrasilien vägrade att släppa in alla som inte var vaccinerade mot gula febern.
Brazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
SwedishAtt släppa ut den nödvändiga informationen till världens medier är rätt väg att gå.
Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward.
SwedishI detta fall är det fortfarande lika lätt att att släppa patienten till höftledsersättning.
This decision makes it as easy to let the patient continue with hip replacement.
SwedishDet är för tidigt att släppa in Österrike helt och hållet i den europeiska fållan.
It is too soon now to allow Austria fully back into the European fold.
SwedishKomorerna erhåller alltså 2,7 miljoner euro för att släppa in EU:s båtar.
Thus, the Union of the Comoros receives EUR 2.7 million to let in EU boats.
SwedishVi bör inte släppa på reglerna mot orättvis handel, utan tillämpa dem.
We should not loosen the rules against unfair trade, but rather enforce them.
SwedishKan vi verkligen uppnå full sysselsättning utan att släppa lös den företagstalangen?
Can we really achieve that full employment without unleashing that entrepreneurial talent?
SwedishDra det markerade cellområdet till textdokumentet utan att släppa musknappen.
Without releasing the mouse button, drag the selected range of cells into the text document.
SwedishHur många gram CO2 bör det vara tillåtet att släppa ut per kilowattimme?
How many grams of CO2 should be allowed to be emitted per kilowatt-hour?
SwedishJag skall säga dig, du skall släppa in mig... för jag vet vad som försiggår här.
Let me tell you something, you're going to let me in... because I know what goes on around here.
SwedishMen trots detta kan jag ändå inte släppa en oro i fråga om den planerade decentraliseringen.
Having said this, I still have concerns about the proposed decentralisation.
SwedishVi har lovat FN och andra att vi ska släppa ut 20-45 procent mindre.
(SV) Madam President, we have promised the UN and others that we will reduce emissions by 20-45%.
SwedishMen inte mer än ungefär hälften av oss är beredda att släppa till organ.
No more than roughly half of us are prepared to donate organs, however.
SwedishDen påstådda friheten skulle vara som att släppa in vargen i fårahagen.
This sort of freedom would equate to getting the fox to mind the geese!
SwedishEtt stort antal europeiska tillverkare är kapabla att släppa ut alternativ på marknaden.
A large number of European manufacturers are capable of putting alternatives on the market.
SwedishDe får inte hota en europeisk stat med krig, med, medan vi talar om att släppa in dem.
They cannot threaten a state of Europe with war, with a, while we talk about letting them in.
SwedishJag uppmanar därför parlamentet att göra vad det kan för att hjälpa till att släppa gisslan fri.
I therefore call on Parliament to do what it can to help free these hostages.
SwedishÄven inom en databas kan du lätt skapa kopior till ett databasobjekt genom att dra och släppa.
You can easily create copies of a database object within a database this way as well.