SV

slå [slog|har slagit] {verb}

volume_up
Jag kommer inte att slå med klubban, jag kommer inte att be snällt och jag vill inte bli missförstådd.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Flick the safety off and bang on that sucker three times.
Jag skall anstränga mig att systematiskt slå klubban i bordet för att ange att er talartid är ute.
I shall endeavour to bang my gavel as required in order to let you know that your speaking time has elapsed.
Så jag tänkte att detta var min chans att slå tillbaka mot den med min mätsticka.
And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Föredraganden blev tvungen att slå till reträtt och lät sig nöja med 20 skäl.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Och den högsta stapeln är alltså det man försöker slå.
So the highest bar is what you're striving to beat.
Vi måste slå an en positiv ton för att kunna åstadkomma ett genombrott.
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Men vi vill i det sammanhanget också slå in på nya vägar med det s.k.
But in doing so, we want to break new ground with the HACCP system.
Du måste bara slå dig ur dina tråkiga rutiner!
You just need to break out of that boring routine.
Jag vädjar om att vi nu inte ska slå in en kil mellan parlamenten och regeringarna.
I urge us not to drive a wedge now between parliaments and governments.
Att slå in på den kursen är att köra EU-projektet rätt in i väggen.
Taking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Det kommissionen måste göra är att missionera vikten av att slå vakt om den fria handel som har byggt upp Europas välstånd.
What the Commission must do is drive home the importance of safeguarding the free trade that is at the root of Europe’ s prosperity.
Slå till mot nödutgångarna på styrbords vinge, här, rensa huvudkabinen.
Hit the emergency exits on the starboard wing, here, clearing the main cabin.
Du vet inget om musik även om Mozart skulle slå dig i skallen.
You wouldn't know real music if Mozart hit you on the head.
Det skulle slå hårt mot regimen eftersom den till 90 procent är beroende av inkomster från oljeexporten.
This would hit the regime hard, because oil exports account for 90 % of its income.
Under dessa omständigheter är det givetvis enkelt att slå ut FN-processen.
Under these circumstances, it is clearly easy to knock the UN process.
Vi vill inte slå vår sovande jätte i skallen.
We do not want to knock our sleeping giant on the head.
Jag är därför mycket glad över detta betänkande, som bidrar till att slå många av dessa myter till marken.
I am therefore very pleased with this report, because it helps knock many of these myths on the head.
Jag upprepar att det definitivt värsta som EU kunde göra just nu vore att slå sönder det sociala trygghetssystemet.
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
Europeiska unionen utnyttjas som verktyg för imperialismen, för de multinationella företagen, för att bryta folkens motstånd och slå ner deras kamp för en bättre framtid.
The European Union is being used by imperialists and multinationals as a battering ram to break the people's resistance and make them give up their fight for a better tomorrow.
Europeiska unionen utnyttjas som verktyg för imperialismen, för de multinationella företagen, för att bryta folkens motstånd och slå ner deras kamp för en bättre framtid.
The European Union is being used by imperialists and multinationals as a battering ram to break the people' s resistance and make them give up their fight for a better tomorrow.
Maybe you wanna slap me round of my back huh?
Även jag kommer att ge dig en klapp på axeln, men jag kommer också att slå dig på fingrarna.
I am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
Vi har förstått hur vi ska slå, och nu utdelar vi slag så fort vi får chansen.
We have found out how to smack and we are slapping everyone we can.
En gång ville de som inte såg den nya tiden slå sönder Gutenbergs tryckpress.
Once upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
Man jag skulle också kunna använda det till att slå Fatuzzo i huvudet med, och det skulle vara en olämplig användning
However, I could smash it over Mr Fatuzzo's head and that would be an improper use
Man jag skulle också kunna använda det till att slå Fatuzzo i huvudet med, och det skulle vara en olämplig användning."
However, I could smash it over Mr Fatuzzo's head and that would be an improper use.'
Så jag tänkte att detta var min chans att slå tillbaka mot den med min mätsticka.
And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Dock har ett medvetet försök gjorts att hitta en käpp att slå hunden med.
However, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
I'm swatting it with my stick.
Sanningen är den att denna sjukdom kan slå till var som helst och när som helst.
The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
Vi måste slå an en positiv ton för att kunna åstadkomma ett genombrott.
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Men om vi nöjer oss med enbart ord kan angriparen komma att slå till igen.
If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Slå upp rådets dörrar och kommissionens också.
Throw open the Council’s doors, and the Commission’s too.
När det väl sker kommer vi att förskräckt slå ut med våra händer för att nästa dag ha glömt alltsammans.
When it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.
Tusentals östtyskar flyr till väst och de östtyska myndigheterna beslutar att det är dags att slå upp portarna.
Faced by a mass exodus of its citizens to West, the East German government throws open the gates.
Jag upprepar att det definitivt värsta som EU kunde göra just nu vore att slå sönder det sociala trygghetssystemet.
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
Europeiska unionen utnyttjas som verktyg för imperialismen, för de multinationella företagen, för att bryta folkens motstånd och slå ner deras kamp för en bättre framtid.
The European Union is being used by imperialists and multinationals as a battering ram to break the people's resistance and make them give up their fight for a better tomorrow.
Europeiska unionen utnyttjas som verktyg för imperialismen, för de multinationella företagen, för att bryta folkens motstånd och slå ner deras kamp för en bättre framtid.
The European Union is being used by imperialists and multinationals as a battering ram to break the people' s resistance and make them give up their fight for a better tomorrow.

Context sentences for "slå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishLåt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishFör Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
For Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
SwedishLåt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
Let us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
SwedishNär människan försöker spela Gud, har naturen en obehaglig vana att slå tillbaka.
When man seeks to play God, nature has an uncomfortable habit of reasserting itself.
SwedishSå jag tänkte att detta var min chans att slå tillbaka mot den med min mätsticka.
And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
SwedishFöredraganden blev tvungen att slå till reträtt och lät sig nöja med 20 skäl.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
SwedishDessutom är regimen rädd för att situationen i Indonesien skall slå över till Burma.
Moreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
SwedishDet minskar vår verksamhets legitimitet i medborgarnas ögon, och vi måste slå tillbaka.
It is reducing our legitimacy in the eyes of citizens and we have to fight back.
SwedishDet är där man måste slå till mot den wahabitiska fundamentalismens ideologiska rötter.
That is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
SwedishDetta hotade att slå slint när det såg ut som att Trichet skulle hamna i fängelse.
That threatened to go awry when it looked as if Mr Trichet was going to go to prison.
SwedishMan bör slå fast att rättvis konkurrens har en mycket viktig roll i detta avseende.
Fair competition should be recognised as playing a key role in this respect.
SwedishEtt alternativ är att slå samman ungdomsprogrammen som är planerade för åren 2000-2006.
One solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
SwedishMen om vi nöjer oss med enbart ord kan angriparen komma att slå till igen.
If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
SwedishNu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
SwedishGripandet av honom är en del av en större trend att slå ned på människorättsaktivister.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
SwedishVi har lämnat in ändringsförslag, som skall slå fast en uteslutande civil användning.
We have tabled amendments that are designed to ensure its exclusively civilian use.
SwedishOm ni gör det kommer det att slå tillbaka mot vanligt folks förtroende för EU.
If you do so, this will backfire against ordinary people's trust in the European Union.
SwedishDet är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
SwedishDet uttalade syftet är att slå ned på ”terroristpropaganda” på Internet.
The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.