"slå av" English translation

SV

"slå av" in English

SV slå av
volume_up
{verb}

Context sentences for "slå av" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa gränsvärden skulle slå ut stora delar av europeisk bilindustri.
These limits would kill off a large part of the European car industry.
SwedishNedskärningarna inom Volkswagen och Opel visar på behovet av att slå in på en annan väg.
What the cutbacks at Volkswagen and Opel actually illustrate is the need to opt for another route.
SwedishBehovet av att slå vakt om denna flexibilitet och decentraliserade struktur framhålls också.
This report further underlines the need to retain this flexibility and decentralised structure.
SwedishJag beklagar att jag behöver slå an en ton av missämja i den här fina samstämmigheten.
   Mr President, I am sorry to have to bring a note of discord to this fine consensus.
SwedishSom parlamentet vet får vi dock inte slå av på takten.
But, as this House knows well, the momentum cannot be allowed to slip.
SwedishDessa båda misslyckanden har tvingat oss att slå av på takten och införa tillfälliga övergångsåtgärder.
These two failings have forced us to shift down a gear and to adopt temporary transitional measures.
SwedishJag är därför mycket glad över detta betänkande, som bidrar till att slå många av dessa myter till marken.
I am therefore very pleased with this report, because it helps knock many of these myths on the head.
SwedishDenna åtgärd räcker inte långt när det gäller att slå av på luftfartsindustrins spektakulära tillväxttakt.
Now, this measure here goes a small way towards slowing the spectacular growth of the airline industry.
SwedishEU får emellertid inte stanna upp eller slå av på takten.
However, Europe must not stop or slow down the pace.
SwedishJag ber er därför försöka slå av på takten.
Consequently, I would ask you to make an effort to slow down.
SwedishDärför skulle jag väldigt gärna vilja be ordföranden att slå av på tempot och tänka på tolkarna och oss.
I would therefore very much like to ask the President to slow down the tempo and think of us and the interpreters.
SwedishFör det första vill jag slå fast att idisslare av etiska skäl självklart aldrig skall utfodras med köttmjöl.
First of all, I want to state that, for ethical reasons, ruminants must obviously never be fed with meat meal.
SwedishDetta är uppenbarligen fel, eftersom ingen någonsin har bett medlemsstaterna att slå ihop 100 procent av sina skulder.
This is patently false, because no-one has ever asked that the Member States pool 100% of their debts.
SwedishJag måste slå av er mikrofon.
   – Mr Lepper, I have to cut off your microphone.
SwedishSlå av säkringen och tryck tre gånger.
Flick the safety off and bang on that sucker three times.
SwedishLåt oss först av allt slå fast vad det inte handlar om.
First let us say what it is not about.
SwedishMen först av allt måste varje medlemsland i euroområdet slå av på takten när det gäller att leva på bekostnad av morgondagen.
But, first of all, each and every member of the eurozone must slow down in living at the expense of tomorrow.
SwedishNär dörren kommer, slå av strömmen.
When the door lands in this station, cut the power.
SwedishDe glömde att slå av ljudanläggningen igen.
They forgot to turn off the ambience again.
SwedishJag anser därför att det spanska ordförandeskapet gör rätt i att börja med att slå fast värderingarna: vikten av jämlikhet.
I therefore believe that the Spanish Presidency is right to start by reaffirming values: the importance of equality.