SV slå in
volume_up
[slog in|har slagit in] {verb}

Slå in mig i avspärrnings tejp, slå in mig i avspärrnings tejp, snut-höjdaren?
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?
Vad tänker du göra, slå in mig i avspärrnings tejp?
What are you gonna do, wrap me up in caution tape?
Vi vet alla att användningsområdet för gårdagens tidningar, hur utsökta de än är, är att slå in fisk.
We all know that the purpose of yesterday's newspapers, however excellent they are, is to wrap up fish.
slå in (also: klubba in)
slå in

Synonyms (Swedish) for "slå in":

slå in
Swedish

Context sentences for "slå in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi har lagt fram era övertygelser och den riktning som ni önskar slå in på.
You have stated your convictions and the direction in which you wish to go.
SwedishÄr detta verkligen den väg som ett innovativt och konkurrenskraftigt EU bör slå in på?
Is this really the road an innovative and competitive Europe should go down?
SwedishNi har lagt fram era övertygelser och den riktning som ni önskar slå in på.
We now continue with the debate on the programme of the British Presidency.
SwedishEn helt ny möjlighet att slå in på en ny väg öppnas i detta avseende.
A completely new possibility of embarking on a new path opens up in this regard.
SwedishAtt slå in på en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
It is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
SwedishJag vädjar om att vi nu inte ska slå in en kil mellan parlamenten och regeringarna.
I urge us not to drive a wedge now between parliaments and governments.
SwedishAtt slå in på den kursen är att köra EU-projektet rätt in i väggen.
Taking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
SwedishMan skulle även kunna slå in på en annan väg och lyssna på människornas protester.
Another route could also be taken, and people's protests listened to.
SwedishKosovo måste för att nå fram till detta slå in på vägen mot en rättsstat.
Kosovo must take the route leading to a constitutional state if it is to achieve this.
SwedishOch på detta sätt kommer vårt samhälle att få nya inriktningar och slå in på nya vägar.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
SwedishAtt skjuta upp denna omröstning ytterligare en gång vore att slå in på ett villospår.
To postpone this vote one more time would be to bark up the wrong tree.
SwedishJag kan inte tro att kommissionen och rådet har för avsikt att slå in på denna farliga väg.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
SwedishDet handlar om att Turkiet tar chansen att slå in på den vägen och gå framåt med stora kliv.
Turkey needs to seize the opportunity of moving resolutely in that direction.
SwedishJag är rädd för att vi för närvarande ser dessa förutsägelser slå in.
I am fearful at the moment that we are seeing those predictions come true.
SwedishHär måste Marocko äntligen slå in på en realistisk och förtroendeingivande väg.
In the final analysis, the Kingdom of Morocco needs to take a realistic and trustworthy approach.
SwedishLåt oss inte slå in på vägen att säga att vi inte kan ha fri rörlighet från Nordafrika.
Let us not go down the road of saying we cannot have freedom of movement from North Africa.
SwedishFöredraganden har verkligen vinnlagt sig om att slå in på en ny linje och djärvt genomdriva den.
The rapporteur took great pains to support a new approach and to pursue it boldly.
SwedishDe grammen per kilometer måste vi alltså på ett eller annat sätt slå in i huvudet på människorna.
So one way or another, we have to drum these grammes per kilometre into people.
SwedishVi får definitivt inte slå in på den extrema vägen med besparingar till vilket pris som helst.
We can definitely not go down the extreme path of 'making savings, whatever the cost'.
SwedishDärför måste vi av ansvar gentemot de kommande generationerna slå in på denna nya väg.
That is why we must follow this new path out of our responsibility towards future generations.