SV slå ned
volume_up
{verb}

1. general

slå ned (also: dämpa, beta, slå av på)
slå ned (also: slå, klubba till, klubba ner)
slå ned (also: skjuta, fälla, tömma, besegra)
Det uttalade syftet är att slå ned på ”terroristpropaganda” på Internet.
The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.
Gripandet av honom är en del av en större trend att slå ned på människorättsaktivister.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Vi måste slå ned på nätverk som bedriver människohandel.
We must crack down on human trafficking networks.
slå ned (also: lägga till, landa, få tag i, dra upp)
slå ned (also: lägga, lägga på, täcka, hålla)
slå ned (also: lämna in, framföra, anföra, lägga)
slå ned (also: döda, meja ned)
slå ned (also: krossa)
slå ned (also: krossa, slå, gå sönder, ha sönder)
slå ned (also: förgöra, slå, träffa)
slå ned (also: prägla, krossa, stämpla, trycka)
Vi såg dock inte att krafter lades ned på att bekämpa korruptionen, på effektiva aktioner från skatte- och revisionsmyndigheter, på att slå ned på skattefusk och betalning av utestående moms.
No actions have been taken, however, to stamp out corruption, to make the taxation and scrutinizing authorities more efficient, to tackle tax evasion and to ensure that VAT that is due is paid.
Det ökade utbudet kommer dessutom inte minst att göra det svårare för den kubanska regimen att slå ned yttrandefriheten.
Not least, it will also be harder for the Cuban regime, with increasing choice, to suppress the free expression of opinion.
Det är också tydligt att regeringen använder kampen mot terrorismen som en förevändning för att slå ned regeringens motståndare och kritiker.
It is also clear that the Government is using the pretext of the crackdown on terrorism as a means of suppressing Government opponents and critics.
slå ned (also: överfall, kasta sig över)

2. medicine

slå ned

3. ornithology: "fågel"

slå ned

Context sentences for "slå ned" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish3 - förbättra möjligheterna att förebygga och slå ned terrorbrott.
3 - to enhance the means of prevention and suppression of terrorist crimes.
SwedishVi måste också inse det faktum att vissa flyktingar kommer att vilja stanna och slå sig till ned i landet.
We have also to recognise the fact that some migrants will wish to stay and settle.
SwedishUpptäcker man bedrägeri och oegentligheter, skall man slå ned hårt på de lokalt ansvariga.
If fraud and irregularities are there, the hammer should fall heavily upon those responsible locally.
Swedish”Blåkortet” ger migranter möjlighet att slå sig ned med sina familjer och arbeta i våra länder.
The 'Blue Card' offers an opportunity for migrants to settle with their families and work in our countries.
SwedishLåt oss inte förlora tid, låt inte en period av tomhet i den ekonomiska makten i Europa få slå sig ned.
Let us waste no time, let us not allow a period of vacuity of economic power in Europe to settle in.
SwedishVi - både parlamentet och kommissionen - måste slå ned på rådet!
But I agree with you entirely that both of us - the Commission and Parliament - should pillory the Council.
SwedishUnder många år har man använt våldsamma metoder för att slå ned motståndet mot detta förödmjukande tillstånd.
Violent means have for many years been used to repress opposition to this humiliating state of affairs.
SwedishSåledes måste den asiatiska ekonomiska nedgången med automatik slå ned i dessa länders bytesbalans.
The Asian economic downswing will, therefore, necessarily be reflected in these countries' current account balances.
SwedishAlla arbetare utanför EU som önskar slå sig ned i EU kommer fortfarande att behöva skaffa ett uppehållstillstånd först.
Every non-EU worker wishing to settle in Europe will still have to get a residence permit first.
SwedishSåledes måste den asiatiska ekonomiska nedgången med automatik slå ned i dessa länders bytesbalans.
The Asian economic downswing will, therefore, necessarily be reflected in these countries ' current account balances.
SwedishAtt slå ned på Cypern leder inte någon vart för Turkiet.
Picking on Cyprus leads Turkey nowhere.
SwedishUnder många år har man använt våldsamma metoder för att slå ned motståndet mot detta förödmjukande tillstånd.
Mr President, Tibet has been recognised as part of Chinese territory, against the will of its original people, for a long time.
SwedishDet är ju så att bara den som kan slå sig ned på den utvalda platsen och utöva sitt yrke där är den som har fri rörlighet.
For surely the truth is this: freedom of movement has to mean freedom to reside and work in the place of one's choice.
SwedishVälorganiserade kriminella grupper är inblandade, och det är just deras verksamhet som man med direktivet vill slå hårt ned på.
Well-organised criminal gangs are involved, and it is precisely their activity that the directive aims to hit hard.
SwedishLåt oss åtminstone den här gången hjälpa det afghanska folket och den civiliserade världen att slå ned terrorister och fundamentalister.
Let us at least help the Afghan people and the civilised world to overcome terrorists and fundamentalists.
SwedishVi känner till svårigheterna med att slå ned denna typ av regim, vi känner till svårigheterna med att genomföra ett sanktionssystem.
We know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
SwedishTrots att det är ett välkänt faktum var det svårt att få andra att inse att det här inte handlar om att slå ned på lastbilar.
Although that is a well-known fact, it was still difficult to make others see that this is not about pestering lorries.
SwedishVi måste motstå den allt starkare frestelsen att i konkurrenskraftens namn slå ned blicken i en öppen ekonomisk verklighet.
We must resist the ever stronger temptation to lower our sights in the name of competitiveness in an open economic set-up.
SwedishFinland tvingar återflyttare att betala oskäliga importskatter på fordon när ägarna återvänt för att åter slå sig ned i hemlandet.
Finland forces returnees to pay unreasonable import duties on vehicles when owners return to resettle in their home country.
SwedishKommunisterna kunde bygga Berlinmuren 1961 och använda militära insatser för att slå ned reformrörelsen under Pragvåren 1968.
The communists could build the Berlin Wall in 1961 and use military intervention to crush the Prague Spring reform movement in 1968.