"slag" English translation

SV

"slag" in English

EN

"to slag" in Swedish

SV
SV

slag {neuter}

volume_up
Den var inte den första i sitt slag, och tyvärr inte heller den sista sjöolyckan i sitt slag.
It was not the first of its kind, nor, sadly, was it the last maritime disaster of its kind.
Våld av detta slag är föraktligt och omänskligt, och därför också omanligt.
Violence of this kind is despicable and inhuman and therefore also unmanly.
Europa i dag är inte fullt förberett för ytterligare en epidemi av detta slag.
Europe today is not fully prepared for another epidemic of this kind.
För konsumenterna är en prismekanism av detta slag helt otillfredsställande.
For consumers a price mechanism of this nature is totally unsatisfactory.
Det måste alltså på nytt ske vid särskilda sammanträden av bilateralt slag.
It will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.
Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.
Det vi ser här i dag är opportunism av det allra ynkligaste och tarvligaste slag.
What we are really witnessing today is opportunism of the most crass and basest order.
Jag kan ge er ordet om ni vill ta upp en ordningsfråga, men inte för att hålla ett tal av detta slag.
I could give you the floor on a point of order but not to make this kind of speech.
För övrigt är allvaret i tobaksproblemet av ett helt annat slag än alkoholen.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.
Det här är ett slag i ansiktet på alla väljare och ett slag i ansiktet på EU:s trovärdighet.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Påtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Det är ett märkligt slag mot Europaparlamentet och Europeiska unionen.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
slag (also: typ, sort, art, arten)
Parlamentet måste kunna få ta del av handlingarna i en fråga av detta slag.
Parliament must be able to study the documents in a matter of this sort.
Det är uppenbarligen en kompromiss, som varje fördrag av detta slag måste vara.
It is clearly a compromise, as any treaty of this sort must be.
Därför kommer det inte vara lätt att inrätta en fredsstyrka av sådant slag.
Therefore, it will not be easy to create this sort of peace corps.
slag (also: dag, dygnet, dygn, seger)
Upp till idag, är det fortfarande det största antalet hedersmedaljer som delats ut för ett enskilt slag.
To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Vi har mindre än 1 000 dagar på oss att rädda världen och säkra en internationell överenskommelse av detta slag.
We have less than 1000 days in which to save the world and secure an international agreement of this kind.
De som just nu är i blickpunkten i Europa grundat på rädsla skall vinna slaget.
Those who are currently coming to the fore in Europe based on fear will win the day.
De regioner som visar sig ha politisk drivkraft kommer att spela en viktig roll för att främja samarbete av detta slag.
Those regions that prove to be political driving forces will be able to play the vital role of fostering cooperation of that nature.
Det har förekommit fall där unga människor har drivits att begå självmord av webbplattformar och nätgemenskaper av detta slag.
There have been cases where young people have been driven to commit suicide by web platforms and web communities of this kind.
Samma regel gäller för den uppdatering som vi gjorde 1997: allt har överträffats av de tekniska nyheterna som har följt slag i slag men även av modet.
The same even applies to the update we passed in 1997: everything has been left behind by the driving force of new technologies and also fashion.
Och alla som träffas med den känner ett snabbt slag av hetta och vill bara komma ur dess väg.
And anybody who is hit with this feels this sudden burst of heat and just wants to get out of the way.
You hit another one from here, shooting three.
Talk about hitting below the belt.
Det skulle förbättra både sysselsättningen och livskvaliteten i ett slag.
Thus employment and the quality of life both improve simultaneously.
Jag vill återigen slå ett slag för kvalitetspolitiken.
I should once again like to stand up for quality policy.
Åtgärder av detta slag bidrar till hälsosammare livsmedel med högre kvalitet för alla.
Measures of this kind contribute to healthier food of a higher quality for everyone.
För det första: Syftet med ett eventuellt militärt slag måste vara klart.
Firstly, the aim of any military strike must be clear.
Vi måste vädja till våra kolleger från Spanien, Frankrike och Tyskland om att nu slå ett slag för öppenheten.
We must call upon our fellow MEPs from Spain, France and Germany to strike a blow for transparency now.
Europaparlamentet lyckades att slå ett slag för principen och samtidigt ge tredje länder ett lämpligt manöverutrymme.
The European Parliament managed to strike a blow for the principle while giving third states ample room for manoeuvre.
Ett totalförbud mot rökning 2012 kommer i ett enda slag att se till att dessa dyra investeringar blir meningslösa.
A total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
Genom en ”regleringssemester” kan vi i ett enda slag spara miljardbelopp inom företagen varje år, och låta företagen växa.
At a stroke, through a 'regulation holiday', we could save businesses billions per year and allow them to grow.
Den gemensamma valutan kommer att i ett slag låta Europa få samma fördelar som USA, med en marknad och en valuta.
The single currency will, at a stroke, let Europe benefit from the same advantages as the US, with one market and one currency.
Inom EU finns det för närvarande ungefär 200 miljoner bilar av olika slag.
In the EU at this time, there are about 200 million cars of all different varieties.
Eftersom derivatinstrumenten är av så många olika slag och investerarna behöver skyddas, anser även jag att bestämmelserna för informationsgivningen ska skärpas.
Due to the variety of derivatives and the need to protect investors, I also support more stringent rules relating to information.
Jag är säkert enig med er när vi här fastställer mycket stränga åtgärder för tillsatsämnen av de mest skilda slag.
Commissioner, I am certainly in agreement with you in calling for very stringent measures to be applied to a wide variety of additives.
Pang, pang, pang, pang, pang, du kommer se ett massivt uppblossande i mitten, och sen kommer du se en slags avklingning, färre och färre fall mot slutet av december.
Bang, bang, bang, bang, bang -- you're going to see lots of blooming in the middle, and then you're going to see a sort of leveling off, fewer and fewer cases towards the end of December.
I de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna kommer min grupp att slå ett slag för att förbättra och förenkla fondens användbarhet.
In the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
Detta är ett slag vi kanske inte vinner nu, men som vi inte får förlora.
This is a battle which we may not be winning now, but which we must not lose.
Vår kamp är inte av religiöst slag och än mindre en återgång till improduktiv nationalism.
Ours is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
Bitterhet: medbeslutande i budgetärenden är ett förlorat slag.
Bitterness: codecision in budgetary matters is a losing battle.
Talk about hitting below the belt.
Jag tror att vi är överens om att gränsen mellan Österrike och Ungern är ett grönt bälte av ett särskilt slag och att det bör bli en plats för ekoturism.
I think we agree that the Austrian-Hungarian border, as a green belt of a certain kind, should become a citadel of ecotourism.
Jag beklagar verkligen att Ingeborg Grässle tydligen anser att det är nödvändigt att ägna sig åt personangrepp som faktiskt är slag under bältet.
I feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
Job losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Om en kommersiell terminologi tillåts, så är FN rentav ett slags varumärke.
If I may use commercial language, the UN is actually a brand.
Motorvägar till sjöss är en särskild form eller ett visst slag av närsjöfart.
The motorways of the sea are a special form – I would call them a brand – of short sea shipping.
Det är självklart inte meningen att stämpla de nya medlemsstaterna som ett slags andraklassens stater.
It follows that this is not a way of branding the new Member States as second-class states.
EN

to slag {verb}

volume_up

Context sentences for "slag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMötet, som är nytt i sitt slag, kommer att äga rum i Washington den 20-21 april.
This unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
SwedishVi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
SwedishVissa européer säger att det bara finns ett annat sjukhus av detta slag i EU.
Some Europeans said that there is only one other hospital of its kind in Europe.
SwedishVi bör säga nej till utvidgning och inleda samarbete av annat slag med Turkiet.
We should reject enlargement and begin a different kind of cooperation with Turkey.
SwedishJag talar inte om vapen utan om ett annat slag av terrorism.
Mr President, I am not going to talk about arms, but another kind of terrorism.
SwedishDe var som ett slag i ansiktet på de arma själar som sitter fängslade på Kuba.
These were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
SwedishPåtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
SwedishKyrkosamfund av alla slag, däribland den katolska kyrkan, är en del av Europa.
Churches of all denominations, including the Catholic Church, are a part of Europe.
SwedishHan har aldrig hävdat att han vill bli en europeisk superman av detta slag.
He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.
SwedishHur många olyckor av olika slag orsakas av alkoholism eller narkotikaanvändning?
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
SwedishDet måste alltså på nytt ske vid särskilda sammanträden av bilateralt slag.
It will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
SwedishVi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
SwedishDet finns många dramatiska rapporter om vad som pågår under transporter av detta slag.
There are many dramatic reports of what goes on during transport of this nature.
SwedishDe flesta medlemsstater har slutit ett enskilt avtal av detta slag med USA.
Most Member States have concluded a separate regulation of this type with the US.
SwedishVi måste undersöka det slag av turismprojekt som vi vill investera i mer noggrant.
We need to look more carefully at the kind of tourism projects we want to invest in.
SwedishDet är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
SwedishDet står helt klart att straff av detta slag inte avskräcker från brottslighet.
It is quite clear that this form of punishment is not a deterrent to crime.
SwedishDet vi ser här i dag är opportunism av det allra ynkligaste och tarvligaste slag.
What we are really witnessing today is opportunism of the most crass and basest order.
SwedishVi vet att uppskattningar av detta slag ofta är lägre än de verkliga siffrorna.
We know that estimates of this kind are often lower than the real figures.
SwedishDetta skulle vara ett nytt hårt slag för arbetande människor och deras levnadsstandard.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.