SV

slog {verb}

volume_up
Dom fick bort malaria, dom fick ett fantastiskt sjukvårdssystem som slog både USA och Sverige.
They got a magnificent health system that beat both the U.S. and Sweden.
Gorillorna slog ihjäl honom innan skötarna kunde gasa dom.
The gorillas beat him to death before the zoo keepers could gas them all.
Du slog nästan den populäraste presidenten i historien.
You almost beat the most popular president in history.
Enligt min uppfattning slog Joseph Daul huvudet på spiken i början av denna debatt.
In my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Här slog det mig verkligen -- att mina ben kan vara bärbara skulpturer.
This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
Han slog till mot Tate i London, Louvren i Paris, Två gånger, och Prada.
He hit the Tate in London, the Louvre in Paris, twice, and the Prado.

Context sentences for "slog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå grund av detta ramlade jag och slog mig så illa att jag fick en fraktur.
As a result, I, for one, have suffered a bad fall and have sustained a fracture.
SwedishDe blodiga händelserna kvällen den 13 januari slog Europa och hela världen med häpnad.
The bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
SwedishVi slog larm om de protester som uttrycktes i många länder angående den här frågan.
We warned about the refusal expressed by numerous countries in this respect.
SwedishJag gick in, och lade märke till att dessa ungar faktiskt slog på något.
Went in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
SwedishÅr 1996 slog en underklädesfabrik igen i min valkrets.
Mr President, in 1996 an underwear company closed its factory in my constituency.
SwedishDen 27 och 28 februari slog den våldsamma stormen Xynthia till mot flera franska regioner.
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
SwedishMen den som slog till bromsen för Katiforisbetänkandet var ni, herr Radwan.
However, the person who applied the brakes to the Katiforis report was you, Mr Radwan.
SwedishKommissionär Patten sade det mycket tydligt och även Van der Laan slog fast detta.
Commissioner Patten has made this very clear, as has Mrs van der Laan.
SwedishSå - trots att klockan meddelade tiden - slog inte jag till med klubban.
That is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
SwedishDe länder som slog in på den vägen befinner sig i ett sämre läge än de som inte gjorde det.
Countries that went down this road are in a worse position than those that did not.
SwedishÄr det Frankrike, vars kontingent slog läger utanför Srebrenica när massakrerna pågick?
Can France, whose troops camped outside Srebrenitza during the massacres?
SwedishPrästen säger, " Jag ska, men det skulle underlätta om han slog tillbaka
And the priest says, " I will, but if he could punch, it would help. "
SwedishJag hade faktiskt en sekund kvar av min talartid när ordföranden slog med klubban.
I actually had one second of my speaking time left when the President brought his gavel down.
SwedishI Portugal, i min region Porto, slog denna tragedi mycket hårt.
In Portugal, in my region of Oporto district, this tragedy was felt very deeply.
SwedishHan har fortsatt på den visa linje som redan ledamot John Bowis slog in på i sitt betänkande.
He has continued along the wise line adopted by Mr Bowis in his own report.
SwedishSå han slog sig ihop med Campbell's soppkök och gjorde 45 varianter av pastasås.
And he got together with the Campbell's soup kitchen, and he made 45 varieties of spaghetti sauce.
SwedishNär jag slog på min tv i morse såg jag en annons för Makedonien.
When I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
SwedishParlamentet slog mycket tydligt fast att Europa inte ska ha något system med möjlighet att avstå.
Parliament stated very clearly that there must not be any 'opt-out' system in Europe.
SwedishMen när de förökade sig till ett visst antal så slog alla bakterierna på ljuset samtidigt.
But when they grew to a certain cell number all the bacteria turned on light simultaneously.
SwedishJo, vi slog vad om att jag kunde få nån att bli kär i mig i kväll.
We made a bet whether I can get someone to fall in love with me tonight.