"slumpvis" English translation

SV

"slumpvis" in English

EN

SV slumpvis
volume_up
{adjective}

slumpvis (also: ledig, tillfällig, planlös, nonchalant)
volume_up
casual {adj.}
Det är inte bara frågan om slumpvisa gatugräl, utan iscensatt våld och trakasserier under en ihållande period.
It is not just a question of a casual street brawl but orchestrated violence and intimidation over a sustained period.

Synonyms (Swedish) for "slumpvis":

slumpvis

Context sentences for "slumpvis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste visa att utvidgningen inte sker slumpvis och varför den är nödvändig.
We need to show that enlargement does not happen by default and why it is necessary.
SwedishFält av typen " Slumpvis datapost " och "Nästa datapost " kan kopplas till ett villkor.
Fields of the type Any Record and Next Record can be linked to a condition.
SwedishDen andra hälften fick slumpvis utvalda ämnen från bibeln.
SwedishDe nämner aldrig skydd, även om EU:s handelsförsvarsinstrument är uppenbart olämpliga och används slumpvis.
They never mention protection, even though the EU's trade defence instruments are manifestly inadequate and randomly used.
SwedishDu kan dock utan vidare överföra syntaxen för ett villkor till fälten Dold text, Dolt stycke, Slumpvis eller Nästa datapost.
The syntax of a condition can also be used for the Hidden text, Hidden paragraph, Any record or Next record fields.
SwedishDå infogar Du ett fältkommando av typen Slumpvis datapost framför de fält för kopplad utskrift för vilka en viss datapost ska användas.
You can do this by inserting a field of the type Any Record before the mail merge fields that are to use a certain record.
SwedishDet gör det möjligt för reklambyråer och kontaktbyråer att skicka reklambudskap till slumpvis genererade nummer.
That enables all kinds of advertising agencies and dating agencies to advertise their services by sending messages to randomly generated numbers.
SwedishHär anger du för fälttypen " Slumpvis datapost " datapostnumret på den datapost vars innehåll ska infogas om kriteriet under Villkor är uppfyllt.
For the field type " Any record, " enter the number of the record to be inserted when the specified Condition is met.
SwedishDe kommer att ha rätt att granska slumpvis utvalda stickprov för att se till att uppgifterna har tagits på ett sätt som är korrekt enligt avtalet.
They will have the right to review random samples to ensure that the data has been taken in a way that is respected according to the agreement.
SwedishMänniskor arresteras slumpvis, överdrivet våld används mot fredliga demonstranter och pressen fungerar endast som lakejer åt presidenten.
People are being arbitrarily arrested, excessive force is being used against peaceful demonstrators and the press now serves only as the president's lackey.
SwedishFör ett databasfält av typen Slumpvis datapost kan Du här ändra det datapostnummer som ska infogas som fältinnehåll, om kriteriet under Villkor är uppfyllt.
For a database field of the " Any record " type, this is where you can modify the record number that is to be inserted when the specified condition is met.
SwedishStaten har med andra ord delat ut certifieringen till enskilda individer, som kommer att kontrollera utsädet slumpvis och framför allt i mycket liten skala.
In other words, certification has been awarded to private individuals by the state, which will check them randomly and, more importantly, in a very small ratio.
SwedishVi bjöd in medborgare som valts ut slumpvis till vad som visade sig bli ytterst framgångsrika nationella konferenser i Berlin, för att få höra vilka förhoppningar de har på EU.
We invited citizens selected at random to what proved to be highly successful national conferences in Berlin, with the aim of learning what they hope for from the EU.
SwedishJag väljer slumpvis ett ändringsförslag i vilket det står att det inte finns några bevis för att det uppkommit hälso- eller miljöproblem på grund av en del nedgrävningssplatser i sydväst.
I pick out arbitrarily an amendment which says that there was no evidence of health or environmental problems arising from some of the burial sites in the south-west.
SwedishFör att testa detta valde jag slumpvis ut en plats i Europa – utgångspunkten för en framstående ledamot av kommissionen, nämligen Aten – för att kontrollera badvattenkvaliteten där.
I have put this to the test and picked a random location in Europe which is the base of a prominent Member of the Commission, namely Athens, to examine the bathing water quality there.
SwedishKommissionen kommer emellertid att övervaka situationen nära både genom de åtgärder för slumpvis testning för BSE som man nyligen kommit överens om och i det kommande förslaget om djuravfall.
The Commission will, however, be monitoring the situation closely both through the recently agreed measures on random testing for BSE and in the forthcoming proposal on animal waste.