SV sluta
volume_up
[slutade|har slutat] {verb}

Sluta uppföra er som översittare, sluta sopa den allmänna opinionen åt sidan.
Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion.
Att sluta med tobaksproduktion får inte människor att sluta röka.
The liquidation of tobacco production will not stop people smoking.
Vi måste sluta att betrakta minoritetsgrupper, såsom invandrare, som beklagansvärda.
We must finally stop seeing minority groups, such as immigrants, as pitiful.
Vi liberaler kommer aldrig att sluta fördöma denna barbariska handling var den än förekommer.
We Liberals will never cease to condemn this barbaric act wherever it may occur.
Min tredje och sista kommentar: vi måste någon gång sluta använda begreppet nettobidragsgivare.
My third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
Kan vi sluta strida mot varandra och i stället organisera en fredskonferens?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Det har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Det är nästan som om kommissionen varit frestad att sluta avtal till vilket pris som helst.
It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
För att sluta polygonen dubbelklickar du på den första punkten.
To close the polygon, double-click on the starting point.
Europeiska unionen vill sluta ett frihandelsavtal med Colombia.
The European Union is planning to conclude a free trade agreement with Colombia.
Det räcker inte med att sluta en ungdomspakt; den måste också genomföras!
It is not enough to conclude a Youth Pact; it also has to be implemented!
Varför inte sluta bilaterala avtal som utgår från våra värderingar?
Why not conclude bilateral agreements on the basis of our values?
Vi måste sluta att göra så lite som vi gjort tidigare.
We should discontinue doing as little as we did in the past.
Det är dags att lyssna på utvecklingsländernas behov och sluta upp med egoistisk handelspolitik.
It is time we paid attention to the needs of developing countries and discontinued our selfish trade policy.
Som föredraganden föreslår får vi inte vara rädda för att sluta att använda instrument eller strategier som inte ger önskat resultat.
As the rapporteur suggests, we should not be afraid to discontinue tools or strategies that are not delivering the desired results.
Mina damer och herrar, låt oss sluta med hyckleriet i denna debatt.
Let us drop the hypocrisy from this debate, ladies and gentlemen.
På grund av svälten tvingades jag sluta skolan.
Because of the hunger, I was forced to drop out of school.
Europa har varit oansvarigt likgiltigt inför denna fråga, och vi måste sluta upp med denna inställning utan ytterligare dröjsmål.
Europe has been irresponsibly negligent with regard to this matter, and we must drop this approach without further delay.
Såsom föredraganden betonade får inte föräldrakontrollen sluta vid televisionen.
As the rapporteur has stressed, parental control must not end with TV.
Vi vill att det snabbt ska sluta med seger för de krafter som kämpar för demokrati.
We would like it to end quickly and for it to end in victory for the pro-democracy forces.
Jag skall sluta med att säga att rådets ordförandeskap är beroende av parlamentet.
I will end by saying that the Presidency of the Council is dependent on the Parliament.
Detta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
This is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
Kommer det finländska ordförandeskapet att kunna sluta med fanan högt?
Will the Finnish Presidency be able to finish on a high note?
Jag skall sluta med en mycket tydlig fråga som har med Koldo Gorostiaga Atxalandabaso att göra.
I will finish on a very clear issue, directed at Mr Gorostiaga Atxalandabaso.
Måste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
Must all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
Vi ger stöd till kampanjer som uppmanar människor att sluta röka.
We give support to campaigns to encourage people to give up smoking.
I det här läget vill jag betona att vi kan ge upp många saker, men vi kan inte sluta äta.
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p ' and pointless discussions.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p' and pointless discussions.
Låt saker och ting vara och sluta använda ämnet som en förevändning.
Leave things alone and stop using this subject.
Men sluta inbilla oss att vi är en glad och lycklig familj.
But quit feeding us this line about being a happier and stronger family.
Sluta upp med att tramsa med den där ungen!
Quit fooling around with that kid!
Jag kan sluta dricka och driva stället.
I could quit drinking and run the place.
Det har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
För att sluta polygonen dubbelklickar du på den första punkten.
To close the polygon, double-click on the starting point.
Jag skulle vilja sluta med några ord om kommittéförfarandena.
I will close by touching on the commitology.
Enda sättet att garantera maximal sysselsättning för dessa människor, både män och kvinnor, som vill arbeta är att sluta trakassera företagen och avreglera.
The way to ensure maximum employment for those people, both men and women, who want to work, is to get off the backs of businesses and deregulate.
Jag har arbetat med unga vuxna som är narkotikaberoende och alkoholister, och jag har sett att det enda sättet för människor att bli kvitt sitt beroende är att sluta.
As somebody who has worked with young adults who are drug addicts and alcoholics, I have seen that the only way that people get off drugs is when they stop.
sluta
volume_up
to give over {vb} [Brit.] [coll.]
sluta (also: överge, lägga av med)
volume_up
to jack in {vb} [Brit.]
sluta (also: avta, minska)
Hon var den första kvinnliga domaren i Iran, men tvingades att sluta på grund av den iranska revolutionen.
She was the first female judge in her country but was forced to resign due to the Iranian revolution.
Jag sluta efter denna sässongen, Shake.
I'm resigning after the season, Shake.
Herr talman, jag skulle också vilja att säkerhetsmuren revs – efter att delar målats om, så att den i likhet med andra murar kunde sluta som souvenirer och prydnadssaker.
Well, in any parliamentary democracy, faced with such a vast and firm opinion of Parliament, a government resigns.
Det nederländska ordförandeskapet bör därför försöka göra samma sak och sluta att fokusera uteslutande på polisiärt arbete.
We, in Greece, experienced this problem on a daily basis during preparations for the 2004 Olympic Games and we are trying to strike the right balance.
Avslutningsvis vill jag komma med en sista kommentar angående professor Prodis hjärteskri, hans varning, en välmenad varning, att sluta bekräfta och bygga ut mellanstatliga trender.
I have to say that his warning, a well-meaning one at that, to stop confirming and developing intergovernmental trends, has really struck a chord with me.
Det är viktigt att uppnå en balans mellan att skydda arbetstagare från bemanningsföretag och att undvika bördor som skulle kunna få företag att sluta anlita dem, i synnerhet för kortsiktiga uppdrag.
It is important to strike a balance between protecting agency workers and avoiding burdens that could stop business engaging them, particularly for short-term assignments.
Dessa attribut, tillsammans med bl.a. hans förmåga att kommunicera och tala för sin sak, får mig verkligen att undra varför den engelska statskyrkan egentligen ville att han skulle sluta arbeta.
Those attributes, together with his communication, advocacy and other skills, really make me wonder why the Church of England wanted to terminate his services in the first place.
sluta (also: hamna, hamna i, sluta i)
volume_up
to wind up {vb} (end up (in))

Context sentences for "sluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt oss därför sluta ta avstånd från och visa misstroende mot Europeiska unionen.
We should no longer distance ourselves or be suspicious of the European Union.
SwedishDu kan om du vill också låta förbindelser börja och sluta vid denna fästpunkt.
You now have the option of beginning and ending connectors at this glue point.
SwedishAtt lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.
The addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
SwedishDärvid föreslogs att sluta europeiska avtal för att göra revisionism straffbart.
European agreements were proposed which would make revisionism an offence.
SwedishJag vill ta tillfället i akt och uppmana alla att sluta upp bakom avtalet.
I would like to take this opportunity to urge you all to support the agreement.
SwedishEgentligen borde man redan nu sluta ett interinstitutionellt avtal rörande detta.
In actual fact, we should already be reaching an interinstitutional agreement on this.
SwedishOm ni fortsätter att driva denna extrema euronationalism kommer det att sluta med våld.
If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
SwedishToppmötet i Cardiff gav toppmötet i Wien i uppdrag att sluta en sysselsättningspakt.
The Cardiff summit instructed the Vienna summit to adopt an employment pact.
SwedishToppmötet i Pörtschach gav toppmötet i Wien i uppdrag att sluta en sysselsättningspakt.
The Pörtschach summit instructed the Vienna summit to adopt an employment pact.
SwedishVi har inte rätt att av feghet sluta göra något och låta den etniska rensningen fortgå.
We do not have the right to sit back and allow ethnic cleansing out of cowardice.
SwedishDet skulle verkligen vara bra om kommissionen kunde sluta upp med denna diskriminering.
It would be really good if the Commission could do away with this discrimination.
SwedishVi måste sluta att skylla på varandra och börja se på detta som ett lag.
We need to get out of this blame game and start looking at this more as a team.
SwedishDet låter som om han förväntar sig att rundan skall sluta utan ambitioner.
It sounds as if he is looking forward to a round that ends without ambition.
SwedishJag hoppas att vi kan sluta skylla på kommissionen och lägga skulden där den hör hemma.
I hope we can get away from blaming the Commission and put the blame where it lies.
SwedishAtt sluta använda de flygplan som bullrar mest är den första åtgärd som behöver vidtas.
The first measure that should be taken is to withdraw the noisiest aircraft.
SwedishDärför, och även av andra orsaker, anser jag att det är klokt att sluta med detta 2010.
You are therefore faced with two sets of amendments which are entirely incompatible.
SwedishDemokratiska republiken Kongo får helt enkelt inte sluta som något sorts Vietnam för EU.
The Congo mission simply must not turn into some kind of Vietnam for Europe.
SwedishVi måste sluta prata - vilket också har sagts -, för med ord löser vi inte problemet.
We must go beyond words - as he has also said - because words do not solve the problem.
SwedishUtifrån min kristna övertygelse vill jag helhjärtat sluta mig till denna uppmaning.
Based on my Christian faith, I should like to give my unqualified support to this appeal.
Swedish(Applåder) Låt oss sluta med dessa dumheter och gå tillbaka till patenträtten.
(Applause) Let us have done with this nonsense and come back to the subject of patent law.