"slutsats" English translation

SV

"slutsats" in English

volume_up
slutsats {comm. gen.}

SV slutsats
volume_up
{common gender}

Det är den klara slutsatsen av dessa diskussioner att förbudet skall hävas.
It is the clear implication of these discussions that the ban will be lifted.
Som framgår av slutsatserna diskuterade Europeiska rådet inte unionens utvidgning.
If not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
Hans slutsats att NATO inte längre är det viktigaste medlet för militärt försvar är en fråga som jag anser måste granskas närmare och som oroar mig.
His implication that NATO was no longer the pre-eminent vehicle for military defence is an issue which I feel needs to be further examined and about which I am concerned.
slutsats (also: avslutning, slut, avslut, beslut)
Min slutsats för partigruppens räkning är att vi kommer att bevilja ansvarsfrihet.
My conclusion on behalf of the group is that we will be granting discharge.
Denna slutsats var för beviljande av ansvarsfrihet men den antogs inte.
That conclusion was in favour of giving discharge, but it was not adopted.
Rådet överlägger dessutom ständigt och kommer givetvis att komma fram till en slutsats.
Besides, the Council is constantly deliberating and will have to reach a conclusion.
slutsats (also: följd, betydelse, vikt, konsekvens)
But what consequences did he draw from this?
 Vilka slutsatser drar kommissionen av denna fräcka budgetkosmetik, även när det gäller de inblandade bankerna?
 What consequences does the Commission draw from such a brazen budget cosmetic exercise, inter alia with regard to the banks involved?
Man redogör i ordförandeskapets slutsatser från rådets möte i fredags i Köpenhamn för de ekonomiska följderna av utvidgningen.
The financial consequences of enlargement were reported on in the Presidency's conclusions arising from last Friday's European Council summit in Copenhagen.
Jag instämmer inte i Paul Marie Coûteaux' slutsats; jag delar inte hans pessimism.
I do not share the deduction made by Mr Coûteaux; I do not share his pessimism.
Skulle det inte från en logisk slutledning till en annan resultera i att man kan dra slutsatsen att en enkel reglering från kommissionen skulle kunna vara mer värd än en nationell folkomröstningslag?
Had we not arrived, from logical deduction to logical deduction, at the conclusion that a simple regulation of the Commission could have greater value than a national law of referendum?
slutsats (also: slutledning)
Hans slutsats var att länderna kunde överväga att inte ha folkomröstningar.
His inference was that countries might consider not holding referenda.
Detta är en konsekvens av slutsatserna i rapporten från undersökningsutskottet i fråga.
This is one inference from the conclusions of the report by the committee of inquiry concerned.
Jag instämmer dock inte i motiveringens slutsats att införandet av en gemensam konsoliderad företagsbeskattningsbas på något vis är nödvändigt för att motarbeta skattebedrägerier.
However, I do not support the inference in the explanatory memo that the introduction of the CCCTB is in any way necessary to counter fiscal fraud.

Synonyms (Swedish) for "slutsats":

slutsats

Context sentences for "slutsats" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPresidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20 %.
SwedishPresidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.
SwedishDenna slutsats skulle mycket snart kunna bevisas i följande fyra handlingslinjer:
This finding could very soon be proven in the following four lines of action:
SwedishMin slutsats är att parlamentet i stora drag stöder den nya Lissabonstrategin.
From it I conclude that Parliament is broadly in support of the new Lisbon Strategy.
SwedishJag håller med om föredragandens slutsats om att detta avtal inte är perfekt.
I agree with the rapporteur's analysis that this Agreement is not perfect.
SwedishDen slutsats som kan dras är att Rhenkommissionen har ett tydligt regelverk.
The clear message given is that the Rhine Commission has good legislation.
SwedishJag är säker på att många av kammarens ledamöter i slutändan drar samma slutsats.
I am sure on reflection that will be the view of a large number of Members of this House.
SwedishMin slutsats är att parlamentet i stora drag stöder den nya Lissabonstrategin.
Without that support, there will be no success at the end of the road.
SwedishAlla får själva dra sin slutsats om den politiska konsekvensen i en sådan omsvängning.
Everyone will make their own mind up about the political consistency of such a reversal.
SwedishJag är helt överens med den ärade ledamotens slutsats. Jag hoppas inte heller det.
I go along entirely with your point of view and I too hope that this situation will not arise.
SwedishDet var mycket beklagligt att vi inte lyckades nå en slutsats om budgetplanen.
I shall now turn to the other main subject of last week’ s summit.
SwedishMin slutsats är att detta är ett första steg, varken mer eller mindre.
After all, how can you talk about security without mentioning prevention?
SwedishMin slutsats är att det inte råder någon särskilt stor politisk oenighet i den här frågan.
I conclude that there is not that much difference between political views on this issue.
SwedishFöreträdare för ganska många medlemsstater har också dragit samma slutsats.
In that regard, the directive would weaken safety, not improve it.
SwedishDet är den slutsats man kan dra av det vi har hört här i parlamentet.
That is what can be deduced from what we are hearing here in Parliament.
SwedishFör det andra skulle jag vilja understryka dr Jacksons slutsats.
I come from a region in the United Kingdom with the highest density of pigs.
SwedishDe drog följande slutsats: det är socialisterna som har försatt oss i den här situationen.
And they concluded: the Socialists, who have led us to this situation.
SwedishDetta skulle göra det möjligt att komma fram till en definitiv slutsats i mars.
That would enable us to reach a definitive opinion in March.
SwedishFör det andra skulle jag vilja understryka dr Jacksons slutsats.
The second point I would make is to underline the point made by Dr Jackson.
SwedishSlutsats: direktivet från 1997 har inte haft tillräcklig effekt.
This leads me to conclude that the effect which the 1997 Directive had was inadequate.