"som" English translation


Did you mean: söm
SV

"som" in English

volume_up
som {adv.}
EN
volume_up
som {pron.}
volume_up
som {conj.}
EN
volume_up
som {prp.}
EN

SV som
volume_up
{adverb}

som (also: såsom)
volume_up
as {adv.}
Detta har i vissa översättningar skildrats som " separering ".
That was presented in some of the translations as'separation '.
Årligen betalar vi nu så mycket som 600 till 700 miljoner brittiska pund till denna fond.
Per annum we are now paying as much as£600 -£700 million pounds into this fund.
”Klinten”, som anläggningen kallas, är belägen utanför Boden.
”Klinten”,as the facility is called, is located outside Boden.

Synonyms (Swedish) for "som":

som
Swedish

Context sentences for "som" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishI stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishSom kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
As the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
SwedishEnergipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
The energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishSom jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
As I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
SwedishNär rapporten offentliggjordes var det nästan som om kommissionen hade lyckats.
When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.
SwedishDet minimiskydd som direktivet ger håller successivt på att bli ett maximiskydd.
The minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.