"som avser" English translation

SV

"som avser" in English

See the example sentences for the use of "som avser" in context.

Similar translations for "som avser" in English

som adverb
English
som pronoun
som conjunction
English
som preposition
English
avser verb
avse verb
söm noun
English

Context sentences for "som avser" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det tredje har vi förstärkt de bestämmelser som avser det politiska ansvaret.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
SwedishDagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.
Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
SwedishDe viktigaste lagarna som gäller kvinnor är de lagar som avser civilståndet.
The most important laws on women are those making up what is known as civil law.
SwedishDäremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.
It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.
SwedishStöd som avser att främja flottornas fiskekapacitet är inte längre godtagbara.
Aid which is likely to enhance the fishing power of fleets is no longer acceptable.
SwedishÄr det exportstöd som den franska regeringen avser lämna, förenligt med artikel 92.
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
SwedishDet visar att vi har löst vissa av de problem och förslag som avser planering.
That shows that we are solving some of the planning problems and proposals.
SwedishVi värdesätter den del av ert program som avser hälso- och konsumentpolitiken.
We value that part of your programme concerning health and consumer policy.
SwedishDet som oroar mig mest är dock det innehåll som man avser att ge dessa rättigheter.
Yet what worries me most is the content that is to be given to these rights.
SwedishDet tillsatsmedel i detta ärende som jag då avser är etylhydroxietylcellulosa.
The additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.
SwedishVi har redan fått igenom tre resolutioner i Genève som avser dödsstraffet.
We have already had three resolutions on the death penalty approved in Geneva.
SwedishI ändringsförslag 18, som avser artikel 4, förespråkas en progressiv och gradvis skatt.
Amendment 18, which refers to Article 4, calls for a graduated progressive tax.
SwedishJag tycker att tjänsten är utmärkt, jag avser talen som gjordes under denna debatt.
For me the service is excellent, I refer to the speeches made during that discussion.
SwedishVi tillråder att detta görs genom åtgärder för djurs välbefinnande som avser fjäderfä.
We advise that this be done through animal welfare measures regarding poultry.
SwedishJag vill erinra om att det rör sig om ett av sju förslag som avser livsmedelsprodukter.
I would like to point out that this is one of seven proposals on food products.
SwedishDessa förslag kompletterar de som avser halvtidsöversynen av Lissabonstrategin.
These proposals supplement those relating to the mid-term review of the Lisbon strategy.
SwedishVi stöder de ändringsförslag som avser arbetsgruppernas sammansättning.
We also support the amendments concerning the composition of its working groups.
SwedishDetta är det första policydokumentet någonsin som bara avser det romska folket.
This was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma.
SwedishDet gäller även de specifika belopp som avser slutsatserna från Köpenhamn.
This also applies to specific amounts related to the Copenhagen conclusions.
SwedishMin grupp förordar en tydlig bekräftelse av förbudet mot all kloning som avser människor.
My group is in favour of affirming clearly that all human cloning must be banned.

Other dictionary words

Swedish
  • som avser

Search for more words in the English-Dutch dictionary.