SV sorglig
volume_up
{adjective}

sorglig (also: ledsen, ledsam, sorgsen, ledsamt)
volume_up
sad {adj.}
Det var en sorglig uppvisning av splittring som gjorde Europa till åtlöje.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
I dag är en sorglig minnesdag för hela mänskligheten.
Ladies and gentlemen, today is a sad day of commemoration for the whole of humanity.
Det är en sorglig dag när inte alla ledamöter av denna kammare kan göra detsamma.
It is a sad day when all the Members of this House cannot do the same.
sorglig (also: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
. ~~~ Det är en sorglig historia.
And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end; it's a bad story.
Om EU för arbetarna betyder att en omstruktureringsplan som godtagits av kommissionen får leda till den typen av protektionistiska åtgärder, då är det en sorglig syn på unionen.
If a Europe for workers envisages acknowledging that a restructuring plan, accepted by the Commission, will lead to such protectionist measures, then this is a deplorable vision.
sorglig (also: olycklig, dålig, mörk, dyster)
volume_up
dismal {adj.}
Fru Garcia Arias, vi läste i dag i tidningarna om denna sorgliga händelse.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
De bilder många av oss har sett på oljeindränkta fåglar som avlivas av veterinärpersonal var både sorgliga och tragiska.
The pictures many of us will have seen of oil-soaked birds being put down by veterinary officials were both distressing and tragic.
sorglig (also: dyster, nedstämd, begravningss-)
sorglig (also: betydelsefull, mörk, dyster, allvarlig)
volume_up
grave {adj.}
sorglig (also: svår, smärtsam, plågsam)
sorglig (also: dyster, sorgsen, sorge-)
Jag fick en sorglig smak för alkohol när jag var i Frankrike
I picked up a mournful taste for liquor in France.
sorglig (also: patetisk, ynklig, usel, eländig)
Bristen på erfarenhet från näringslivet här i kammaren är sorglig.
The level of commercial experience in this Chamber is pitiful.
Vissa av era företrädare har sett sitt anseende förvandlas från triumferande självförtroende till sorglig svaghet, allt inom loppet av ett halvår.
Some of your predecessors saw their image go from one of triumphant self-confidence to one of pitiful weakness, all in the space of six months.
sorglig (also: olycklig, bedrövlig, bedrövad, dyster)
volume_up
woeful {adj.}
sorglig (also: tragisk)
volume_up
tragic {adj.}
Det är en mycket sorglig och tragisk historia, och det är inte den enda i Afrika – det finns andra.
It is a very sad and tragic story, and it is not the only one in Africa – there are others.
Jag tror att den här röran är det olyckliga resultatet av en sorglig brist på politisk strategi från vår sida.
I believe that this mess is the unfortunate result of a tragic lack of political strategy on our part.
Detta har även vi kvinnliga parlamentsledamöter sett när vi har besökt dessa platser i dessa sorgliga tider.
We women Members of Parliament also saw them during our visit to the Middle East at this tragic time.

Synonyms (Swedish) for "sorglig":

sorglig

Context sentences for "sorglig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
And it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
SwedishTack för att ni lyssnat på en så sorglig historia ända till slutet.
Thank you for listening to a terrible story till the end
SwedishDetta är på det stora hela en sorglig historia, herr kommissionär, och ni kan inte göra det till något positivt.
It all adds up to a sorry story, Commissioner, and you cannot put a positive spin on it.
SwedishDärigenom hamnar Europeiska unionen i en sorglig situation.
This puts the European Union in a worrying situation.
SwedishI praktiken är det en sorglig historia, som vi alla vet.
In practice, however, it is a fiasco, as we all know.
SwedishAtt jag över huvud taget måste göra ett sådant här uttalande i parlamentet gör detta till en mycket sorglig dag.
That I should even have to make such a statement here in Parliament makes this a day of great sadness.
SwedishDet är en mycket sorglig slutledning, för jag är övertygad om att Europeiska unionen misstar sig på vem som är fienden.
On several occasions, I, like others, have been deeply concerned about the unilateralism of the United States.
SwedishDetta är en sorglig historia också här i Europa.
That is a sorry story even here in Europe.
SwedishDet har blivit en sorglig följetong.
It has become a constant history of suffering.
SwedishDet är verkligen en sorglig läsning.
It certainly makes very depressing reading.
Swedish   – De europeiska politiska partierna, eller snarare den manna från himlen som de bör finansieras med, är en ganska sorglig syn.
   The European political parties, or rather the manna from heaven that ought to fund them, amount to a rather sorry sight.
SwedishDetta är en verkligt sorglig historia.
SwedishMitt anförande gäller resolutionen om kvinnors rösträtt i Kuwait, en mycket sorglig situation.
Mr President, I would like to say a few words on the resolution concerning the right of Kuwaiti women to vote, a situation which is extremely worrying.
SwedishBudgetramen lider en sorglig brist på ambition för EU-projektets framtid och bidrar snarare till att främja mellanstatlighet.
This financial perspective is tragically lacking in ambition for the future of the European project and merely helps to promote intergovernmentalism.
SwedishOm vi ser på möjligheterna att ta föräldraledigt vid de europeiska institutionerna, men framför allt att ta pappaledigt, så ser vi att situationen är sorglig.
If we look at opportunities for maternity leave in the European institutions, we see that the situation is depressing.
SwedishLänderna i Öst- och Centraleuropa har ju en sorglig historia av totalitära system som ju i själva verket efterlämnade allvarliga miljöproblem.
The countries of Central and Eastern Europe have a sorry history of totalitarianism, which left them with a legacy of severe environmental problems.
SwedishDet är egentligen en sorglig affär.
There is a risk that the gap left by the reduction in investment from the US will be filled by European companies, which would be extremely regrettable.
SwedishAntónio Costas betänkande dryper av högstämd idealism, men idealen och de goda avsikterna lider rent allmänt av en sorglig brist på verklighetsförankring.
Mr Costa’s report is full of fine-sounding idealism, but the ideals and the good intentions suffer from the unfortunate defect of generally lacking a basis in reality.
SwedishI detta avseende har jag hört en mycket sorglig anspelning, nämligen att fotboll och sex går hand i hand, som om tvångsprostitution vore den oundvikliga konsekvensen av stora idrottsevenemang.
In this regard, I have heard a truly saddening reference, namely that football and sex go hand in hand, as though forced prostitution were the inevitable consequence of a large sporting event.