SV

sort {common gender}

volume_up
Tvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
De som bodde i dem var ju av " fel sort" .
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
sort (also: typ, slag, art, arten)
I hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
We're five little items of an everyday sort.
Men den sortens inställning är tack och lov inte vad som behövs i Kosovo.
But that sort of approach to policing alas is not what is required in Kosovo.
Hampa kommer dock inte alltid från Indien och den här sorten går inte att röka.
But Indian hemp is not the only type of hemp, and not all types can be smoked.
Det behövs utrymmen också för den sortens forskning, och det utrymmet skapas nu.
Room is needed for that type of research too, and that room is now being created.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
Dagens bästa sort kan vara lunch för insekter eller skadedjur imorgon.
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
Om dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Varje ny sort som föreslås måste således analyseras för ett enskilt godkännande.
To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
sort (also: slag, avel, ras, stam, släkte)
Vissa beteckningar för ostar kräver att mjölken skall vara av en specifik sort, och inom vinodlingen får bara traditionella druvsorter användas.
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
sort (also: genre, slag, stilart)
Och Gud lät landet drabbas av alla sorters plågor, men faraos hjärta förblev obevekligt.
' And God smote the land with all manner of plagues, ' but still Pharaoh 's heart was hardened
Att på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt presentera olika sorters material är en alltmer eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden.
To make a presentation in a professional manner both orally and in writing, is a knowledge which is sought after in the labor market.
En andra möjlighet är att den traditionella sortens evolution kommer att fortsätta, naturlig, styrd av naturkrafter.
A second possibility is that there will be evolution of the traditional kind, natural, imposed by the forces of nature.
Vi är anhängare av en internationell rättsordning som också kan innefatta fredsinsatser av militär karaktär av en sort som FN och OSSE sedan länge sysslar med.
We advocate an international legal system, which may also include peace initiatives of a military nature of the type undertaken for some time by the UN and the OSCE.
Det här direktivet har en mycket teknisk karaktär och är särskilt inriktat på att underlätta användandet av diverse sorters tåg på diverse sorters nät.
This directive is extremely technical in nature and its main objective is to facilitate the use of all kinds of trains using all kinds of networks.
Det ställer upp de normer som odlade arter skall uppfylla för att bli betraktade som nya sorter.
It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
In addition, the size of the aid and its experimental character impose a flexible procedure in order to optimise its efficiency.
För den här sortens vevlira tar det mellan tre och fem år från det att man beställer den tills man får den.
And this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].
sort (also: arten, typ, slag)
There are different species of memes.
Så började vi fundera, om det här handlar om kommunikation mellan bakterier och det handlar om att kontakta grannarna, så räcker det inte att kunna prata med dem av din egen sort.
And so we started to think if this really is about communication in bacteria, and it's about counting your neighbors, it's not enough to be able to only talk within your species.
EN

to sort [sorted|sorted] {verb}

volume_up
Sortera stigande, Sortera fallande, Sortera....
Click this button to automatically sort the controls to focus them using the tab key.
Klicka på denna knapp om Du vill sortera kontrollfälten automatisk inför fokuseringen med tabbtangenten.
Set the cursor in the database range and choose Data - Sort.
Placera markören i databasområdet och öppna dialogrutan Data - Sortera.
I have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
Jag har känslan av att de hoppas och tror att vi kan ordna upp saker och ting tillsammans.
Det måste parlamentet ordna, tycker jag.
Please Minister, sort out your national allocation plan.
Jag vill be ministern att ordna upp den nationella fördelningsplanen.
The rapporteur has opted to draw up a sort of shopping list in which he criticises a selection of EU Member States at the same time as suggesting unrealistic and irrelevant proposals.
Föredraganden har valt att ställa samman en sorts önskelista i vilken han kritiserar ett urval av EU:s medlemsstater, samtidigt som han för fram orealistiska och irrelevanta förslag.
The rapporteur has opted to draw up a sort of shopping list in which he criticises a selection of EU Member States at the same time as suggesting unrealistic and irrelevant proposals.
Föredraganden har valt att ställa samman en sorts önskelista i vilken han kritiserar ett urval av EU: s medlemsstater, samtidigt som han för fram orealistiska och irrelevanta förslag.
Enormous damage has been done through reckless behaviour, and the cost of sorting out the mess must be borne by those involved.
Vårdslöst uppförande har gett upphov till enorma skador, och kostnaden för att städa upp oredan måste bäras av dem som var inblandade.

Synonyms (Swedish) for "sort":

sort

Synonyms (English) for "sort":

sort
sort of

Context sentences for "sort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är tid för fredlig samexistens av den sort som vi har i Europa.
The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
SwedishOm dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
SwedishIevoli San hade dubbelskrov men innehöll kemikalier av en viss sort.
The Ievoli Sun was double-hull but contained chemicals in a particular form.
SwedishDagens bästa sort kan vara lunch för insekter eller skadedjur imorgon.
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
SwedishI hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
SwedishOm jag skall vara helt uppriktig så har vi faktiskt inlett en sort samarbete som bygger på förtroende.
To be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
SwedishJag kunde inte undvika att se din ganska ovanliga sort transportmedel
I couldn't help but notice the rather unusual mode of transport.
SwedishVarje ny sort som föreslås måste således analyseras för ett enskilt godkännande.
To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
SwedishJag betraktar därför ändringsförslagen 43, 44 och 52 som ett sort problem för mig och kan inte godta dem.
Thus, Amendments 43, 44 and 52 really pose problems for me, and I cannot accept them.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
That is double what a citizen of the EU can bring in from another EU country.
SwedishTvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
At Russian prices, as we have heard, this means more than 200 litres of the best European beer.
SwedishDe som bodde i dem var ju av " fel sort" .
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
SwedishDe som bodde i dem var ju av " fel sort ".
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
SwedishSå det finns alltså en till av hans sort?
You mean there's another one out there like him?
SwedishFN är också unikt med sin nästintill universella medlemsskara - med i sort sett alla världens länder som medlemmar.
It is also unique in that it has an almost universal membership - virtually every country in the world belongs to it.
SwedishÄgarskap kostar 20 000 svenska kronor per sort.
Ownership costs SEK 20 000 per variety.
Swedish Vi är fem små ting av vanlig sort.
We're five little items of an everyday sort.
SwedishHan har mandat, men av vilken sort?
SwedishDe kan använda vilken sort de vill.