"spänning" English translation


Did you mean: span
SV

"spänning" in English

volume_up
spänning {comm. gen.}
SV

spänning {common gender}

volume_up
1. slang
spänning
volume_up
bang {noun} [Amer.] [slg.]
2. other
I await your answer with some suspense!
I alla slutna omröstningar i ett parlament finns alltid ett riskmoment och ett inslag av spänning.
Mr President, in any election held by secret ballot in an Assembly, there is always an element of risk and there is always an aura of suspense.
Jag väntar med spänning på att få se hur diskussionerna, som förs på bred basis, kommer att mynna ut i det första lagförslaget.
I am in suspense as to how the discussions, which were broadly based, will be incorporated in the first legislative proposal.
Han har utnyttjat denna spänning för att ta upp de mest brännbara och farliga ämnena.
He has made use of this tension to confront the most pressing and risky issues.
Vi skulle få en långvarig period av spänning, vars slut skulle vara ovisst.
That would lead to continued and lasting tension with no foreseeable end.
Det finns en riktig spänning - eller till och med en motsägelse - mellan båda, och vi bör lösa denna spänning.
There is a real tension - or even a contradiction - between both and we should solve this tension.
spänning
Vi behöver en enhetlig elektrifiering, i synnerhet vad gäller spänning och frekvens.
We need uniform electrification, especially in relation to voltage and frequency.
Sedan elektrifieringen har skillnaderna i spänning och säkerhetssystem delat upp järnvägsnätet ytterligare.
Since electrification, the differences in voltage and protection systems have cut the railway network up even more.
För att upprätthålla en jämn spänning i elnätet är det vattenkraftens Francisturbiner som kompenserar för de fluktuationer som uppstår.
In order to maintain a steady voltage in the power grid, it is the Francis turbine used in hydropower that compensates for the fluctuations that occur.
spänning (also: mani, krut, kick, vurm)
volume_up
kick {noun} [fig.]
Vi vet att kulturen med ” långa arbetsdagar ”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
spänning (also: rysning)
Du har seriösa spännings problem, grabben.
You got serious thrill issues, dude.
För var och en som har fått uppleva spänningen i att befinna sig i en äkta tropisk regnskog är den upplevelsen oförglömlig och något vi självklart inte vill beröva våra barn.
Anybody who has had the thrill of being in a real tropical forest will never forget the experience and we should certainly not deny our children that.
3. technology
spänning (also: påkänning)
Speciellt om ni tittar på den vertikala axeln, den för spänning.
Specifically, if you look on the vertical axis, that's stress.
Arsel och fötter, och spänningar och stress.
Ass and feet, and tension and stress.
Vi vet att kulturen med ” långa arbetsdagar ”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.

Synonyms (Swedish) for "spänning":

spänning

Context sentences for "spänning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
SwedishResultatet kommer förhoppningsvis snart att föreligga, och vi väntar med spänning.
The result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
SwedishAv detta skäl väntar vi med spänning på kommissionens meddelande om denna fråga.
For this reason, we are eagerly awaiting the Commission's communication in relation to this.
SwedishVi väntar med spänning på vilka konkreta lösningar kommissionen har.
We are eagerly waiting to see what concrete suggestions the Commission has to make.
SwedishVi ser med spänning fram emot den första utvärderingsrapporten.
That is a milestone, and we keenly await the first evaluation report.
SwedishVi måste ha action eller spänning, annars får vi ändra hela kampanjen.
Add action or excitement, or change the direction of the entire campaign.
SwedishVi har all rätt att med spänning avvakta den tredje behandlingens resultat.
We have every right to await with tense anticipation what will emerge from the third reading.
SwedishDenna interna spänning kommer inte att stärka Europa i de internationella förhandlingarna.
These internal tensions will not strengthen Europe's hand in international negotiations.
SwedishAlla dessa ämnen täcker delvis varandra, låt vara med den spänning som detta oundvikligen innebär.
All these areas overlap, albeit with the friction that this inevitably entails.
SwedishVi väntar naturligtvis med spänning på det danska folkets beslut.
Of course we are waiting anxiously for the decision of the Danish people.
SwedishEn viss grad av spänning, men inte för mycket, är alltid en bonus.
That is what the supporters want too; above all, they also want the match to begin at last.
SwedishEfter attackerna den 11 september befinner sig världen i spänning.
Since the attacks of 11 September, the world has been on tenterhooks.
SwedishVi avvaktar alltså med spänning om resultaten blir bättre än vad de ser ut nu.
As far as that is concerned, we wait eagerly to see if the results are better than they look like being.
SwedishSå vid minus 271 grader, kallare än i rymden, kan de kablarna hantera så hög spänning.
So at minus 271 degrees, colder than the space between the stars, those wires can take that current.
SwedishEn viss grad av spänning, men inte för mycket, är alltid en bonus.
A certain degree of drama, but not too much, is always a bonus.
SwedishÄven i detta fall ser jag med spänning fram emot hur er grupp kommer att rösta om vårt aktuella förslag.
Here again, I can hardly wait to see how your group will vote on our present application.
SwedishDe stora ögonblicken med politisk spänning är sådana som innehåller framsteg snarare än upplösning.
The great moments of political excitement are those of progress rather than of disintegration.
SwedishDetta är viktigt eftersom vi med stor spänning ser fram emot Europeiska rådets möte nästa vecka.
This is important because the European Council is anticipated with great excitement in the coming week.
SwedishDäremot väntar jag med spänning på morgondagens resultat.
I am still quite curious to see how the dice will fall tomorrow.
SwedishDirektivet har aviserats och jag ser med spänning fram emot det.
The directive has been announced and I eagerly await it.