"spänningsfält" English translation

SV

"spänningsfält" in English

SV spänningsfält
volume_up
{neuter}

spänningsfält

Context sentences for "spänningsfält" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDäremellan finns ett visst spänningsfält, och vi måste alltid ta med detta i vår bedömning.
There is a certain area of tension there and we should always assess that sensibly.
SwedishAlla våra överväganden måste röra sig inom detta spänningsfält och får inte åsidosätta någon del.
We should focus exclusively on all the tensions at work here, leaving no stone unturned.
SwedishDet är hela tiden detta spänningsfält vi måste ha klart för oss.
It is this tension that we always need to be clear about.
SwedishVi befinner oss här i ett spänningsfält.
But it is proving to be an area fraught with tensions.
SwedishI fråga om betänkandet om tjänsterna av allmänt intresse i Europa handlar det om ett spänningsfält mellan två viktiga block.
Mr President, this report on services of general interest in Europe deals with a field of tension between two significant blocs.
SwedishI det här direktivet befinner vi oss i ett spänningsfält mellan det som rimligtvis kan förväntas av producenterna och skyddet av konsumenterna.
This directive gives rise to a certain tension between what can reasonably be expected of producers, on the one hand, and consumer protection on the other.
SwedishPå samma sätt som vid första behandlingen befinner vi oss i ett spänningsfält mellan effektivitet och miljö.
Mr President, ladies and gentlemen, as was the case in the first reading, we now find ourselves caught in an area of tension between efficiency and the environment.
SwedishHittills har lagstiftnings- och budgetförfarandena i huvudsak motsvarat detta spänningsfält, men på verkställande beslutsnivå har denna jämvikt ännu inte uppnåtts.
Legislative and budgetary procedures have until now largely done justice to this area of conflict. At the level of implementing decisions, however, this balance has not yet been achieved.