SV

spår {neuter}

volume_up
1. general
spår (also: märke)
volume_up
trace {noun} (a small amount)
Det finns inga spår av en strategi ens i den andra lägesrapporten om sammanhållning.
There is no trace of even a strategy in the Second progress report on cohesion.
Den här funktionen raderar en nivå med markeringspilar som infogats med Spår till underordnade.
Deletes one level of trace arrows (inserted with Trace Precendents).
Tyvärr syns det inget spår av detta löfte i arbetsprogrammet.
Unfortunately, there is no trace of this promise in the work programme.
spår (also: bana, koll, låt, löparbana)
Vi bör fortsätta på detta spår och så småningom kommer vi att göra ännu större framsteg.
We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
Sektionen med ett enda spår kommer att uppgraderas och hela avsnittet kommer att elektrifieras.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Detta andra spår skulle inte kräva några ändringar i fördragen.
This second track would not require any changes to the treaties.
Det här bär spår av ett gammalt synsätt som är svårt, verkligen mycket svårt, att smälta.
Here we have evidence of old reading which has been badly digested, really very badly digested.
Trots ideliga försök kunde vi inte finna DNA, men hon fann spår av proteiner.
And try and try, we could not find DNA, but she did find evidence of proteins.
Man klantade sig dock vid mordet, och från London till Moskva sträcker sig nu ett radioaktivt spår som bevis.
However, the murder was bungled and a radioactive evidence trail stretches from London to Moscow.
Jag har intrycket av att diskussionen om konstitutionsfördraget är exakt en sådan spärr.
I have the impression that the discussion on the Constitutional Treaty is precisely such an obstruction.
Den dioxinkris som drabbade Belgien för mer än ett år sedan har satt sina spår hos folk, och det i hela Europa.
The dioxin crisis that struck Belgium over a year ago made a deep impression on people all over Europe.
Jag kommer mycket väl ihåg hur hårt vi kämpade här i parlamentet för att en undersökningskommitté om ”Prestige” skulle inrättas; det satte verkligen sina spår.
I well remember how hard we fought in this very Parliament for an inquiry committee on the Prestige to be set up: it certainly made an impression.
spår (also: märke, skylt, symbol, tecken)
Inte ett spår av någon tjänsteman från EU kunde skönjas vid årets slut.
Not a sign of a European official had been seen by the end of the year.
Inget spår av den i avtalet i Abuja förebådade återgången till rättsstatlighet, tvärtom.
There is no sign of the return to the rule of law promised in the Abuja agreement; on the contrary.
Tyvärr finns det inga spår av det budskapet i kommissionens och parlamentets svar på rapporten från CARS 21.
Unfortunately there is no sign of that message in the response to the CARS 21 document by the Commission and Parliament.
Det spår som Alexander Litvinienkos mördare lämnade efter sig leder till Moskva.
The trail left by Alexander Litvinienko's murderers leads to Moscow.
Jag vill att du lägger ut ett spår som leder till Natchios.
I want you to create a paper trail, one that can be traced to Natchios.
Givetvis lämnar våra resor ett spår av uppgifter efter sig.
However, in so doing, we naturally leave a data trail behind us.
spår (also: bana, bransch, fil, tråd)
Det är verkligen mycket sällan som vi upplever att de följer samma spår.
Seldom indeed do we find them all taking the same line.
Systemet kan bara fungera om tågsätt och spår är utrustade med kompatibla system.
For the systems to work, trains and lines must therefore be equipped with a compatible system.
Den brutna linjen representerar spåret från mutanten som attackerade presidenten.
The broken line represents the path of the mutant who attacked the president.
spår (also: tryck, pränt)
The document can be saved and printed.
Om du väljer att skicka en offlinekopia av sidan, men mobilen inte är ansluten till Internet eller om ett fel inträffade, kommer kopian att sparas i Google Cloud Print som ett utskriftsjobb.
If you choose to send an offline copy of the page, but your phone isn't connected to the Internet or an error occurred, the copy will be stored in Google Cloud Print as a print job.
Vi har arbetat hårt för att komma in på rätt spår när det gäller luftfart och järnvägsresor.
We have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
Föredraganden framhåller i sitt betänkande att förbindelser mellan hamnar och deras bakland, mellan vatten och spår, är viktiga.
The rapporteur states in his report that connections between ports and their hinterland, between water and rail, are important.
Regelverket finns dock där om någon bransch spårar ur och brakar in i snårskogen.
Nevertheless, regulation will be available if any sector runs off the rails.
2. "skiva"
spår
volume_up
track {noun} (disc)
Vi bör fortsätta på detta spår och så småningom kommer vi att göra ännu större framsteg.
We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
Sektionen med ett enda spår kommer att uppgraderas och hela avsnittet kommer att elektrifieras.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Detta andra spår skulle inte kräva några ändringar i fördragen.
This second track would not require any changes to the treaties.
3. figurative

Context sentences for "spår" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.
This cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
SwedishJag vill därför be kollegerna att stanna kvar på detta spår, som vi har lagt ut.
Thus, I appeal to my colleagues to remain on the course we have mapped out.
SwedishDessutom kommer hårdare regler att införas för oundvikliga spår av tungmetaller.
In addition, stricter rules will be introduced for unavoidable traces of heavy metals.
SwedishLåt mig byta spår och uppmärksamma er på ett antal verkliga fakta.
Mr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
SwedishVilka program finns planerade för att också få privatiseringen på rätt spår?
What programmes are envisaged here to get privatisation on the right road too?
SwedishMen det finns inte ett spår av den sociala skyldigheten när det gäller äganderätt.
There is, however, no mention of social obligations relating to the right to property.
SwedishJag tror att detta väntar vid vägs ände, om man inte slår in på ett nytt spår redan nu.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
SwedishDet våld som har följt i denna militära aktions spår är ytterst oroväckande.
The violence that has followed this military action is extremely worrying.
SwedishMan löser inte problem genom att fortsätta längs det spår som skapade dem från början.
Problems are not solved by continuing down the same path that created them.
SwedishOckså nästa fördrag innehåller spår från de gamla goda nationalstaterna.
The next treaty too will contain familiar echoes of the nation States of old.
SwedishDet går inte att finna några spår av respekt för troendes djupa övertygelse.
Respect for the deep conviction of worshippers is nowhere to be detected.
SwedishI USA spår man en framtid med ett större beroende av kärnkraftsteknik.
The United States is foreseeing a future more dependent on nuclear technology.
SwedishFör att bemöta dessa frågor följer EU med rätta två breda parallella spår.
The Union, in approaching these issues, is rightly pursuing two broad parallel tracks.
SwedishVi är på rätt spår, men i dag är ingenting tillräckligt, som någon sa.
We are on the right path, although, as has been said, today nothing is enough.
SwedishJag anser att Europeiska unionen är på rätt spår med det här systemet.
(DE) Mr President, I think the European Union is on the right lines with this system.
SwedishI mötets spår följer att Špidla kommer att etablera en EU-plattform om romerna.
In the wake of this summit, Mr Špidla is going to establish a European platform on the Roma.
SwedishI det senaste meddelandet från kommissionen kan vi se att vi är på rätt spår.
The most recent communication from the Commission indicates that we are on the right road.
SwedishI den ekonomiska krisens spår kan vi se idéer om ökad protektionism.
In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
SwedishLägre tillväxt, färre jobb och ökad fattigdom följer i de finansiella krisernas spår.
Less growth, less employment and more misery accompany financial crises.
SwedishDet kan vi inte göra genom att inbilla oss att vi kan köra på i gamla spår.
We cannot do this by convincing ourselves that we can keep following the same old tracks.