"sparare" English translation


Did you mean: spårare
SV

"sparare" in English

volume_up
sparare {comm. gen.}
SV

sparare {common gender}

volume_up
sparare (also: räddare, frälsare)
Den skapar rättssäkerhet för varje enskild sparare och medborgare.
It creates legal certainty for every individual saver and citizen.
Alla sparare oroar sig för sina pengar när deras bank får svårigheter.
Every saver worries about their money when their bank gets into difficulty.
Alla sparare vill veta hur mycket de är garanterade att få tillbaka och när detta är tillämpligt.
Every saver wants to know when and how much they are guaranteed to get back.
sparare (also: samlare, hamstrare)

Synonyms (Swedish) for "spår":

spår

Context sentences for "sparare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har insättningsgarantier för småspararna och även ganska stora sparare.
We have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
SwedishSparare och pensionärer undrar exempelvis vart detta ska leda.
Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
SwedishDär medborgarna träffas som hårdast, där är ni radikala sparare!
Where it hits the citizen hardest, that is where you are the radical savers of expenditure!
SwedishArgumentet att sparare annars flyttar till Schweiz eller Östeuropa kan inte övertyga mig.
I am not convinced by the argument that otherwise savers will turn to Switzerland or eastern Europe.
SwedishNu har nya förhandlingar inletts om det tidigare strandade avtalet om kompensation för brittiska och nederländska sparare.
An abortive agreement to compensate British and Dutch savers is currently being renegotiated.
SwedishDe är en mycket viktig sparform för sparare och investerare, inte bara inom EU, utan över hela världen.
They are a vitally important savings vehicle for savers and investors, not just in Europe, but all over the world.
SwedishFör sparare, investerare, låntagare och skattebetalare erbjuder dessa stresstester just detta.
For depositors, investors, borrowers and taxpayers these stress tests do not offer transparency and that is a travesty.
SwedishMedborgarna är dessutom sparare och låntagare och jag har nyligen utformat bestämmelser om en gemensam integrerad bolånemarknad.
In addition, citizens are savers and borrowers and I have just outlined provisions regarding a single integrated mortgage market.
SwedishInvesterare och medborgare från USA men även från Europa drabbas av de negativa konsekvenserna - medborgare, investerare och sparare.
Investors, citizens, mainly from the US but also Europeans, are suffering its negative impact; citizens and investors, savers.
SwedishFör det första bör vi inte snåla när det gäller att lugna småsparare och medelstora sparare som hyser en välgrundad oro över sina blygsamma tillgångar.
In the first place, I think we should not skimp when it comes to reassuring small and medium savers who are legitimately concerned about their modest assets.
SwedishDessa sparare, som ofta inte åtnjuter särskilt förmånliga pensionssystem, förtjänar inte att straffas av att vi inför en allmän skatt på inkomster av sparande.
These savers, who often do not have lucrative pension schemes, do not deserve to be punished by the widespread introduction of a tax on savings income.
SwedishOm de europeiska myndigheterna agerar enskilt i den här frågan kan det leda till statligt stöd och även diskriminering av utländska sparare, kunder och investerare.
If the European authorities act individually in this connection, State aid and also discrimination against foreign savers, customers and investors can result.
SwedishVi måste anlägga ett pragmatiskt synsätt för att uppnå vinsten med ökad avkastning för våra sparare i ett första försök att desarmera den tidsinställda pensionsbomben.
We need to take a pragmatic approach in order to gain those benefits of an increased return for our savers in a first attempt at defusing the pensions time-bomb.
SwedishKommer det att leda till ett ökat skydd för sparare och pensionsfonder mot finansiella äventyrare eller tvärtom ge större frihet till dem som förvaltar dessa pengar?
Will it result in better protection for savers and pension funds against financial adventurers, or, on the contrary, in greater freedom for those who administer so much money?
SwedishDet är absolut nödvändigt att få ordning på direktivet om investeringstjänster eftersom detta kommer att innebära ökade intäkter för sparare och billigare produkter för konsumenter.
It is vitally important to get the investment services directive right because the rewards will be an increased return for savers and cheaper products for consumers.
SwedishMer än någonsin finns det nuförtiden stora summor pengar i omlopp runtom i världen: pengar som tillhör enskilda sparare, småbanker, försäkringsbolag och pensionsfonder.
Nowadays, much more than ever, there are large amounts of money lying around throughout the world: money belonging to individual savers, small banks, insurance companies and pension funds.
SwedishJag vill först tacka er för ert stöd och för den signal vi skickar till sparare, företag, banker och finansvärlden.
rapporteur. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, I would first like to thank you for your support and for the signal we are sending to savers, businesses, banks and the world of finance.
SwedishDet finns inga behov av eller önskemål om fler bestämmelser, men vi måste anpassa en del av dem och se till att vi har ett system som är säkert och insynsvänligt för sparare och placerare.
There is no need or desire for more regulations, but we have to adapt some of them and need to ensure there is a system which is secure and transparent for savers and investors.
SwedishDet är en nödvändig åtgärd eftersom sparare nu flyttar sina insättningar på ett kaotiskt sätt från välfungerande banker till banker som räddat sig själva genom att få statliga garantier.
This is a necessary measure, since savers are transferring their deposits in a chaotic manner out of healthy banks and into banks which saved themselves by obtaining government guarantees.
SwedishDär finns först och främst de sparare som skulle kunna tjäna på en reglering som är harmoniserad över hela EU, eftersom deras insättningar skulle skyddas mot förluster enligt likadana kriterier.
It is, in the first place, savers who could profit from harmonised EU-wide regulation because their investments would be protected against losses in accordance with identical criteria.