Jag anser att det var riktigt sagt att detta förfärliga mord inte får splittra parlamentet.
I think it was rightly said that this horrible murder should not divide this House.
På så sätt försöker man splittra det som snart kommer att bli en union med 25 medlemsstater.
This is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Det skulle bara splittra euroområdet och den Europeiska unionen.
It will only divide the euro area and the European Union.
Ett sådant agerande skulle inte lösa någonting och splittra det arbete som snabbt måste tas itu med.
Such action would resolve nothing and disrupt the very work that must be urgently done.
Det är ett uråldrigt fenomen som används för att splittra ett samhälle och skapa oro och instabilitet.
It is an ancient phenomenon that is used to disrupt a society and foment unrest and instability.
Bidrar kommissionen eller Goepelbetänkandet till att splittra denna marknad?
Has the Commission or the Goepel report disrupted this market?
Vissa vill förbjuda alla former av autonomi eftersom de hävdar att det skulle splittra EU.
Some would like to ban all forms of autonomy because they claim this would fragment the EU.
Om vi inte gör detta kommer vi att utsättas för olika hot och försök att dela oss, att splittra oss.
Without that, we will be exposed to different threats and attempts to divide us, to fragment us.
I den globala ekonomin är det viktigt att stärka EU:s marknad, inte splittra och försvaga den.
In the global economy, it is important to strengthen the European market, rather than fragment and weaken it.
Jag är därför emot att ha ”miljön” som enda rättsliga grund, vilket skulle ha fått en enda följd, nämligen att splittra den inre marknaden i 25 olika lagstiftningar.
That is why I rejected the having the ‘environment’ as the sole legal base, which would have had only one effect: that of splintering the single market into 25 different sets of legislation.
Detta är inte första gången som Nigeria drabbas av en konflikt som hotar att splittra landet.
This is not the first time that Nigeria has suffered a conflict that has threatened to split the country.
Man kan då fråga sig: Är det effektivt att på detta sätt splittra en brottsbekämpande organisation?
I wonder if we should be splitting up our anti-crime effort in this way.
Maastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.
The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
Historien måste sammanföra oss och inte splittra oss.
History must bring us together and not tear us apart.
Denna mur revs genom beslutsamheten hos ett folk som var övertygat om att inga gränser, inga hotelser, inget förtryck, återigen borde tillåtas att splittra Europas folk.
It was a wall torn down by the resolution of people determined that no barrier, no intimidation, no repression, would ever again be allowed to divide the people of Europe.

Synonyms (Swedish) for "splittra":

splittra

Context sentences for "splittra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är obegripligt varför EU i onödan riskerar att splittra unionen i denna fråga.
It is incomprehensible why the EU is unnecessarily risking dividing the EU on this.
SwedishOch slutligen, många människor säger att Jemens revolution kommer splittra landet.
And finally, lots of people are saying that Yemen's revolution is going to break the country.
SwedishDenna leverantör är ibland ute efter att straffa medlemsstaterna, andra gånger att splittra dem.
Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
SwedishDen skulle faktiskt till och med kunna splittra och omforma de politiska grupperingarna i EU.
Indeed, it may even prise apart and refashion Europe's political families.
SwedishBidrar kommissionen eller Goepelbetänkandet till att splittra denna marknad?
Has the Commission or the Goepel report disrupted this market?
SwedishSyftet var att splittra och omintetgöra fackföreningen Solidaritet.
This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
SwedishDet är de som försöker splittra den enade europeiska andan.
They are the ones who are attempting to corrode the unified European spirit.
SwedishMan kan då fråga sig: Är det effektivt att på detta sätt splittra en brottsbekämpande organisation?
I wonder if we should be splitting up our anti-crime effort in this way.
SwedishInom själva landet har befolkningsgrupper flyttats för att splittra minoriteterna.
In the country itself, entire population groups have been displaced in order to break up the minority groups.
SwedishUSA gör detta av eget intresse att splittra regionen för att därmed kunna styra det lättare.
It does this in accordance with the interest it has in dividing the region in order to rule it better.
SwedishProblemen kan bara lösas genom att samla våra krafter, inte genom att splittra dem.
As regards future prospects, this declaration is sufficiently pragmatic and clearly shows that we must work together.
SwedishMaastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.
The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
SwedishDet rådande kaoset hotar att splittra landet.
The current turmoil runs the risk of dividing the country.
SwedishMan måste även göra klart för det styrande partiet att det inte får missbruka makten i syfte att splittra oppositionen.
It also has to be made clear to the ruling party that it cannot abuse the powers it has to disband the opposition.
SwedishI den globala ekonomin är det viktigt att stärka EU: s marknad, inte splittra och försvaga den.
Mr President, ladies and gentlemen, far from doing any credit to the principle of better regulation, this directive, in fact, does the opposite.
SwedishDessutom försöker de ansvariga politiska krafterna ständigt känna de etniska grupperna på pulsen och splittra dem.
In addition, the political authorities responsible continue to attempt to regulate ethnic groups and to create divisions between them.
SwedishDet hotar att splittra familjer.
SwedishDäremot kan det vara tillräckligt för att misskreditera det, och det har skett många försök att försvaga och splittra det, som vi vet.
On the other hand, it may be enough to discredit it, and there have been many attempts to weaken and divert it, as we know.
SwedishInom OECD förhandlar varje stat i eget namn och Förenta staterna försöker på så sätt att splittra unionens stater.
In the OECD each state negotiates on its own behalf and, in this way, the US seeks to undermine the solidarity between the states of the Union.
SwedishVi måste komma ihåg att det grundläggande europeiska projektet syftar till att ena befolkningar, inte splittra dem.
Statistical data from European Union Member States indicates that immigration from third countries exceeds the flow of immigration in the heart of the European Union.