"splittras" English translation

SV

"splittras" in English

SV splittras
volume_up
{verb}

Världen håller på att splittras på ett nytt sätt.
The world is beginning to divide in a new way.
Om vi splittras blir vi svagare, och på det viset förlängs de förtrycktas lidande.
When we are divided, we are weakened, and the suffering of the oppressed is prolonged.
Människor skulle förenas istället för att splittras - låt detta bli en utmaning!
People want to be united instead of divided Let that be the challenge.
splittras (also: klyva, splittra, spränga, spricka upp)
Vi vill inte att Kosovo ska splittras, eftersom det skulle kunna ge upphov till en farlig kedjereaktion i regionen.
We do not want Kosovo to be split up, because this could launch a dangerous chain reaction in the region.
Vi skall stå för demokrati men utan att landet splittras.
We must support democracy but without splitting the country.
Om varvsstrukturen splittras till följd av privatiseringar kommer det inte att vara möjligt att blåsa nytt liv i varvsindustrin.
If the shipyard structure is split up as a result of privatisation, it will not be possible to revive the shipbuilding industry.
Vi får samtidigt inte tillåta att sammanhållningspolitiken splittras upp.
At the same time, we should not allow the cohesion policy to be fragmented.
En för stor dos kommer att få unionen att splittras.
But it is also a medicine to be taken sparingly and carefully: too large a dose, and the Union will fragment.
Dessa arters livsmiljöer förstörs eller splittras så till den grad att det blir omöjligt för djuren att förflytta sig mellan de få skogsområden som kvarstår.
Their habitats are destroyed or so badly fragmented that moving between the final remnants of forest is impossible.
splittras (also: rämna, riva)
Så kanske jag är den som splittras i miljoner bitar.
I'll be the one who shatters into a million pieces.
Om vi inte skyddar solidariteten kan EU:s enighet splittras av själviskhet och protektionism, för det finns inte bara problem utanför euroområdet, utan även inom det.
If we do not safeguard our solidarity, the unity of the European Union may be shattered by selfishness and protectionism, for there are problems not only outside the eurozone but also within it.
splittras (also: splittra, flisa sig)
Ett ökat underskott när det gäller tillämpningen kommer att leda till att EU: s marknader splittras, vilket undergräver förtroendet för den inre marknaden.
An increase in the implementation deficit will cause EU markets to splinter and erode the benefits of the internal market.
Ett ökat underskott när det gäller tillämpningen kommer att leda till att EU:s marknader splittras, vilket undergräver förtroendet för den inre marknaden.
An increase in the implementation deficit will cause EU markets to splinter and erode the benefits of the internal market.

Context sentences for "splittras" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt fortsätta så är enbart destruktivt och kommer att leda till att EU splittras.
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
SwedishOm vi splittras blir vi svagare, och på det viset förlängs de förtrycktas lidande.
When we are divided, we are weakened, and the suffering of the oppressed is prolonged.
SwedishHittills har vi dock låtit oss splittras alltför lätt i den här frågan.
To date, however, we have allowed ourselves to be easily divided on this issue.
SwedishMänniskor skulle förenas istället för att splittras - låt detta bli en utmaning!
People want to be united instead of divided Let that be the challenge.
SwedishVi får samtidigt inte tillåta att sammanhållningspolitiken splittras upp.
At the same time, we should not allow the cohesion policy to be fragmented.
SwedishMen vi anser inte att kampen mot social utslagning kan splittras upp.
But we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
SwedishFramtida förändringar av direktivet får inte i något fall leda till att innehållet splittras.
Future changes to the Directive must under no circumstances disrupt its content.
SwedishPresident Megawati vill förstås förhindra att Indonesien splittras.
President Megawati understandably wishes to prevent Indonesia falling apart.
SwedishDen utvidgade unionen skulle både splittras och differentieras.
A Europe of enlargement would be one of both decentralisation and differentiation.
SwedishVidare beklagar utrikesutskottet att UNHRC alltmer splittras i regionala block.
The Committee on Foreign Affairs also regrets the growing division of the UNHRC into regional blocs.
SwedishEndast om vi inte tillåter oss att splittras kommer vi att stå starka.
Only if we do not allow ourselves to be divided will we be strong.
SwedishOm inget avtal nås om EU: s konstitution i ett utvidgat EU kan denna stora enhet också splittras.
The Czechs and the Slovaks were unable to agree on a joint constitution.
SwedishJag vill uppmana er att inte låta det återförenade Europa splittras i frågan om den atlantiska enigheten.
I would urge you not to let a reunified Europe become divided over Atlantic unity.
SwedishÄn en gång splittras vi i den här frågan, samtidigt som vi tillsammans vill fördöma sanktionerna.
This matter is once again dividing us, even though together we want to condemn the sanctions.
SwedishDe redan klena resurserna och befogenheterna splittras upp i stället för att hållas samman.
The resources and powers are poor enough as it is, and they are being eroded instead of consolidated.
SwedishVi skall stå för demokrati men utan att landet splittras.
We must support democracy but without splitting the country.
SwedishJag tror att det är sannolikt att EU kommer att splittras alltmer, i stället för att bli starkare.
I believe the likely outcome to be that, instead of Europe being strengthened, it will become increasingly divided.
SwedishOm inget avtal nås om EU:s konstitution i ett utvidgat EU kan denna stora enhet också splittras.
If no agreement is reached on the European Constitution within an enlarged Europe, this major entity could also break up.
SwedishSå kanske jag är den som splittras i miljoner bitar.
I'll be the one who shatters into a million pieces.
SwedishKommissionen skall, mer än tidigare, använda sig av ramkontrakt för att undvika att programmen splittras upp.
The Commission will increasingly make use of framework contracts with a view to reducing programme fragmentation.