"spräcka" English translation

SV

"spräcka" in English

Synonyms (Swedish) for "spräcka":

spräcka

Context sentences for "spräcka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt införa den här avgiften endast inom EU skulle bidra till att spräcka den bubblan.
Implementing this tax solely in Europe would help deflate the bubble.
SwedishAtt spräcka finansieringsramen kommer inte att hjälpa.
Exceeding the financial perspectives will not solve this.
SwedishJag är rädd att jag, i likhet med Nigel Farage, kommer att spräcka den överarbetade konsensus som nämndes nyss.
(NL) Mr President, like Mr Farage, I fear that I too will shatter the overworked consensus that was mentioned a moment ago.
SwedishNya strukturer och nya militära högkvarter i konkurrens med Förenta staterna skulle spräcka en allians som har varit till stort gagn för oss i Europa.
New structures and new military headquarters in competition with the United States would fracture an alliance that has served us well in Europe.
SwedishMen jag vill vara tydlig, jag vill inte spräcka de totala ramarna, bara nå större flexibilitet inom ramen för att hantera nya behov.
But I want to be clear, I do not want to step outside the overall framework, only to achieve greater flexibility within the framework in order to manage new needs.
SwedishDet andra var att spräcka inledningen till den gemensamma politik i utrikesfrågor som Europeiska unionen med så stor möda försöker få till stånd.
The other shame was to undermine the beginning of a common policy on foreign affairs which the European Union has had such difficulty in trying to set up.
SwedishParlamentet är i färd med att rösta om ett ändringsförslag som skulle spräcka taket i budgetplanen med råge.
In this regard, I would like to briefly mention Heading 4, in relation to which Parliament is about to vote on an amendment which would go far beyond the ceiling of the Financial Perspective.