SV spridning
volume_up
{common gender}

1. general

Forskningsprojektens tillämplighet och spridning måste stimuleras.
Applicability and deployment of research projects are still to be driven.
Kommissionen kommer därför att fortsätta att ge betydande stöd till insatser för forskning och spridning av energisystem som bygger på förnybara energikällor.
The Commission will therefore continue to provide a substantial level of support to the research and deployment efforts of renewable based energy systems.
Processen för vaccintillverkning har förbättrats och intresset för snabbare utveckling, produktion och spridning av nya vaccin har ökat.
Vaccine manufacturing procedures have been upgraded, and there has been greater interest in speeding up the development, production and deployment of new vaccines.
spridning (also: skingring)
Diversifiering och spridning av risker kan vara positivt om det inte hindrar riskerna från att kontrolleras på marknaden.
The diversification and dispersal of risk can be positive if it does not prevent risks from being controlled in the market.
En sådan spridning bör undvikas då den negativt påverkar flygsäkerheten, kvaliteten på passagerarservicen samt kostnaderna.
This dispersal must be avoided since it has adverse effects on the safety of air traffic, on the quality of the services provided to passengers and on the costs.
Likaledes skulle en spridning av 1200 g av pulveriserat plutonium ge dödliga strålningsdoser vid inandning inom en radie av mer än 2 km.
Similarly, dispersal of 1200g of powdered plutonium would deliver lethal doses of radiation by inhalation with a radius of more than 2 km.
spridning (also: skingring)
Den ska motverka onödig spridning av medel med hjälp av en lista på länder med hög prioritet.
It opposes the dispersion of funds by confining its use to a limited list of high-priority countries.
Orsaker som avlägsen belägenhet och intern och klimatologisk spridning har utgjort betydande hinder för dessas utveckling.
Distance, internal dispersion and climate have been significant obstacles to their development.
Omfattningen av inflationsspridningen över euroområdets länder liknar den spridning som har iakttagits i de 14 statistikzonerna i Förenta staterna.
The magnitude of inflation dispersion across euro-area countries is similar to the dispersion observed in the 14 US Metropolitan Statistical Areas.
spridning (also: utspridning)
I detta avseende är spridning av information och goda rutiner avgörande.
In this regard, the dissemination of information and good practices is crucial.
Detta betänkande bör få största möjliga spridning inom gemenskapen.
This report should receive the widest possible dissemination throughout the Community.
Det behövs en omfattande spridning av de europeiska uppförandekodexar med avseende på lika lön.
Broad dissemination of the European code of conduct on equal pay is needed.
Denna spridning främjas genom Internet.
The distribution of child pornography is facilitated by the Internet.
Internet kan emellertid användas för illegal verksamhet och spridning av illegalt innehåll.
However, the Internet can be used for illegal activities and distribution of illegal contents.
Det förefaller mig vidare mycket viktigt att främja mesta möjliga spridning av resultaten av verksamheterna.
I also consider it essential to encourage the widest possible distribution of the results of any projects completed.
spridning (also: alstring, förökning)
Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (
Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (debatt)
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (debate)
Det är en förutsättning för en radikal, universell och kontrollerad icke-spridning.
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.
En andra källa till en spridning av krisen: finanssektorn.
A second source of propagation: the financial sector.
3.Finns det någon riskprognos för spridning av sjukdomen via dessa muterade virus?
3.whether any forecasts exist regarding the risk of propagation of the disease via these viruses which have undergone mutation?
Allt publicera sina forskningsresultat på nätet ökar såväl citeringar som spridning av resultaten - det är vetenskapligt bevisat.
Publishing your research results on the web increases citations and propagation of the results - it has been scientifically proven.
spridning (also: utbredning, överkast, omfång, uppslag)
volume_up
spread {noun}
Det är mycket viktigt att alla åtgärder vidtas för att förebygga spridning.
It is very important that every measure be taken to prevent its spread.
Det kommer till och med att fungera som en fördämning mot bilateralismens och protektionismens spridning.
It will even act as a dam to the spread of bilateralism and protectionism.
Hur en brand börjar är en sak men dess spridning, det område som bränns, är en helt annan sak.
How a fire starts is one thing, but its spread, the area burnt, is quite another.
Det kan vara andra saker. som leder till ökad spridning.
It could be that there is other things which makes transmission occur in a higher frequency.
Det är också viktigt att påpeka att det inte har skett någon lokal spridning inom Europeiska unionen.
It is also important to note that there has been no local transmission within the European Union.
Det är bara genom att stoppa spridningen som världen kommer kunna handskas med epidemin.
It is only by stopping the transmission that the world will be able to deal with it.
Jag hoppas att detta brev får en god spridning.
I hope that letter gets wider circulation.
Naturligtvis kommer spridningen av euron att få både positiva och negativa effekter.
Of course the circulation of the euro will have both positive and negative impacts.
Jag tänker begränsa mig till att ge några kommentarer till spridningen av filmer.
I shall just make a few comments on the circulation of films.
spridning (also: valuta, allmänt gehör)
De mest groteska vrångbilder får allmän spridning. Bryssel antas inhysa en enorm, kafkaliknande byråkrati.
The most grotesque distortions gain currency: Brussels is supposedly home to an immense, Kafkaesque bureaucracy.
Åsikten att EU:s arbetsvillkor gör det nästan omöjligt för revisionsrätten att avge ett uttalande utan reservation av detta slag börjar få allmän spridning.
The view that the conditions under which the EU works make it almost impossible for the Court of Auditors to provide an unqualified opinion of that nature is beginning to gain currency.
spridning

2. business

spridning
Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (
Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (debatt)
Non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (debate)
Det är en förutsättning för en radikal, universell och kontrollerad icke-spridning.
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.

Synonyms (Swedish) for "spridning":

spridning

Context sentences for "spridning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAudiovisuella verk bör så snart som möjligt ges spridning i alla Europas länder.
We urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
SwedishGenteknikindustrin påstår att riskerna för en sådan oönskad spridning är små.
According to the gene tech industry, the risks of such unwanted contamination are low.
SwedishJag skulle faktiskt rekommendera att kommissionen ger denna rapport en bred spridning.
I should actually recommend that the Commission circulate that report widely.
SwedishFör långväga spridning av miljögifter spelar temperaturen en avgörande roll.
For the long-range transport of environmental pollutants, temperature plays a vital role.
SwedishSlutligen tar vi upp betänkandet av Huhne om direktivet om spridning av prospekt.
Lastly, we come to the report prepared by Mr Huhne concerning the directive on prospectuses.
Swedish. - (PL) Odeklarerat arbete har fått stor spridning i Europeiska unionen.
in writing. - (PL) Undeclared work has become a widespread phenomenon in the European Union.
SwedishHar ECB därför försökt hitta kompletterande metoder för spridning av pengarna?
In the light of this, has the ECB looked into additional methods for distributing the money?
SwedishDet är nu två år sedan EU: s strategi mot spridning av massförstörelsevapen antogs.
The Commission strongly supports opening negotiations on a legally binding arms trade treaty.
SwedishDen största besvikelsen är misslyckandet med icke-spridning av kärnvapen.
In the Outcome Document there are strong commitments on how we should meet the MDGs by 2015.
SwedishJag skulle också vilja lägga till behovet av spridning bland kvinnoorganisationerna.
I should also add that women's associations should be informed.
SwedishAngående spridning bekräftar jag att denna sjukdom kan vara vindburen.
On travel, I confirm that this particular disease can be wind-borne.
SwedishDessa system kan fungera och få stor spridning i hela EU.
These systems can operate and become widespread throughout the European Union.
SwedishJag anser att de är viktiga register över er verksamhet och de förtjänar omfattande spridning.
I believe these are important records of your activity and certainly deserve wide publicity.
SwedishJag vill varna kommissionen för en reell risk för spridning.
Given the real risk of losing focus, I should like to issue a warning to the Commission.
SwedishDet talas med rätta om en ohämmad spridning av dessa rättigheter.
In fact, people have been saying, quite rightly, that it is all beginning to get out of hand.
SwedishPrecis som i fallet med de transeuropeiska transportnäten har vi mycket gles spridning.
Just as in the case of the trans-European transport networks, we are spreading ourselves very thinly.
SwedishIdrottstävlingar utgör för närvarande ett av de kulturevenemang som når största spridning.
Today, competitive sports events are among the most widely disseminated of cultural manifestations.
SwedishJag betonar att nödvaccineringen skall tjäna till att förhindra spridning av MKS.
I would emphasise that emergency vaccination is meant to help prevent foot and mouth disease from spreading.
SwedishRiskerna för spridning av djursjukdomar kommer också att minskas.
This will also help reduce the risk of spreading animal diseases.
SwedishGrunduppgifter om köpkraftspariteter (beräkning och spridning) (omröstning)
Basic information on purchasing power parities (vote)