SV ställning
volume_up
{common gender}

1. general

ställning (also: synpunkt, påstående, anställning, sats)
De vill inte ha en privilegierad ställning, bara en likvärdig ställning.
They are not asking for a privileged position, they are just asking for the same.
Att ta ställning till dödshjälp ligger inte inom Europaparlamentets ansvarsområden.
Taking a position on euthanasia is not a responsibility of the European Parliament.
Dess ställning som samordnare av forskningsarbetet borde förstärkas ytterligare.
Its position as research coordinator should be further strengthened.
ställning (also: tillstånd, läge, position, status)
volume_up
status {noun}
Fördragens konstitutionalisering - Det närmare samarbetet - Öars ställning
Constitutionalisation of the Treaties - Reinforced cooperation - Island status
Allt detta visar att Europols ställning måste förtydligas och stabiliseras.
All this shows that the status of Europol should be clarified and stabilised.
Avtalens genomförbarhet är nära förknippad med deras rättsliga ställning.
The enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
ställning (also: åsikt, inställning, attityd, hållning)
Hans åsikter och tidigare handlande bevisade att hans ställning helt enkelt var ohållbar.
His attitudes and his previous actions were proof that his position was simply untenable.
Den turkiska ställningen är kanske förståelig, men vi i parlamentet bör inte finna oss i en sådan typ av tvång.
The Turkish attitude may well be understandable, but we, in this House, must not stand for this sort of coercion.
Om rådet inte har tagit ställning till en sådan begäran inom tre månader efter det att den lämnats in, skall kommissionen besluta i ärendet.
If, however, the Council has not made its attitude known within three months of the said application being made, the Commission shall act.
ställning (also: grad, släkt, värdighet, rang)
volume_up
degree {noun}
De måste vara vägledande när vi beviljar projekt och när vi tar ställning till olika nationer och hur mycket vi vill hjälpa dem.
They must serve as a guide in our grants for projects and our decisions on various nations and the degree to which we choose to help them.
Till slut förblir emellertid betänkandet i hög grad fast i konkurrensens filosofi och intar en nästan neutral ställning i den rättsliga frågan.
However, in the final analysis, it remains, to a large degree, within the confines of competitiveness and takes an almost neutral stand on the legal issue.
När det gäller utbildning och ekonomi har de genomgripande förändringarna i hög grad både förändrat olika kvinnogenerationers ställning och möjligheter.
As far as education and the economy are concerned, the acute changes have differentiated to a major degree both the positions and possibilities of different generations of women.
ställning (also: läge)
volume_up
lay {noun}
Med en betoning på kvalitet kommer europeisk produktion att kunna stärka sin ställning.
The emphasis laid on quality will enable European production to strengthen its position.
Vidmakthållandet av denna tvetydighet skapar fåfängt hopp, främst hos Turkiet, om att landet skall uppnå en ställning det inte kan göra anspråk på.
This continued ambiguity gives rise to illusory hopes and, for Turkey in particular, the hope of achieving a status to which it cannot lay claim.
Den oroväckande tendensen till massmediekoncentration på nationell nivå har lett till monopolsystem och till att vissa televisionskanaler och deras produktionsbolag fått en dominerande ställning.
It is therefore not up to the Commission to lay down other rules that would limit the Member States’ room for manoeuvre in this eminently cultural field.
ställning (also: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {noun}
Funktionshindrade har ännu inte rätt till en fullvärdig ställning i våra samhällen.
Disabled people still do not have the right to a proper place in our societies.
Kommer då ledamöternas rättsliga ställning vara reglerad på ett entydigt sätt?
Will there be unambiguous rules in place regarding the legal position of Members then?
Min ställning tillåter mig inte att lägga mig i det eller ge kommentarer om det.
It is not my place to go into those further or comment on them.
ställning (also: märke, anledning, orsak, poängställning)
volume_up
score {noun}
Rådet har inte tagit ställning för 1 procentsmetoden, det måste stå helt klart.
It is therefore useful to indicate the Council’ s position on this score.
Ställningen är jämnare, men Carter leder med 26- 1 4.
The score closing with Carter on top, 26- 14.
The latest score is 2-0.
ställning (also: hjälp, stöd, underhåll, försörjning)
Dock måste vi i dag även ta ställning för framsteg inom den biologiska vetenskapen.
But today we must also express our support for progress in the biological sciences.
Direktivet fastställer en definition av mikrokraftvärme och ger det en särskild ställning.
National instruments and financial support should focus on primary energy savings.
Vi måste ta ställning antingen för eller emot, stödja processen eller hindra den.
We must decide for or against, support or impede the process.
ställning (also: effekt, befogenhet, egenskap, utrymme)
I min tidigare ställning och långt innan jag kom hit var jag medveten om fördelarna med värdepapperiseringar.
In my previous capacity, and long before I came here, I was aware of the benefits of securitisations.
Deras stora dynamiska kraft och förmåga till tillväxt och innovation har gett dem en betydande ställning inom EU:s politik.
Their great dynamism and capacity to grow and innovate have earned them a notable position in the EU's policies.
Jag är medveten om att vad jag säger i min egenskap av föredragande måste återspegla den ställning som utskottet intagit.
I am aware that what I say in my capacity as rapporteur has to reflect the position taken by the committee.
ställning (also: fråga, portfölj, ärende, tillstånd)
volume_up
case {noun}
Som jag redan har sagt skulle man ta ställning till en begäran från fall till fall.
As I have already said, the request would be made on a case-by-case basis.
Det är goda nyheter, för därigenom stärker vi vår ställning.
It means that, in this case, we speak with one voice.
Vi måste också nå en starkare ställning än i dag när det gäller vårt sätt att samarbeta.
We must also occupy a stronger position than is currently the case in terms of the way we cooperate.
ställning (also: invalid, krympling)
ställning (also: byggnad, båge, underrede, ram)
volume_up
frame {noun}
Det patent som nyligen utfärdades till universitetet i Edinburgh medför problem vad gäller EPO: s ställning och de närmare bestämmelserna för dess kontroll.
The patent recently issued to the University of Edinburgh poses the problem of the status of the EPO and how to control it.
ställning
ställning (also: lastpall, torkpall)

2. "rykte"

ställning (also: anseende)
volume_up
standing {noun} (repute)
Det är av väsentlig betydelse att någon i er ställning vederlägger dessa förnekanden.
It is essential that somebody of your standing should refute those denials.
Min fråga är: Hur kan Europeiska kommissionens ställning stärkas?
My question is: ‘How would it be possible to improve the European Commission’s standing?’
Brottsoffrets ställning i det straffrättsliga förfarandet
Standing of victims in criminal procedure

3. old-fashioned

ställning (also: egendom, tillstånd, dödsbo, gods)
volume_up
estate {noun}

4. construction

volume_up
center {noun} [Amer.]
volume_up
centre {noun} [Brit.]
När det gäller det gemensamma viseringscentret i Chişinau är samarbete mellan medlemsstaterna en fråga som de själva måste ta ställning till.
As regards the Common Visa Centre in Chisinau, cooperation between Member States is a matter to be decided by them alone.
Vid medlemskapsförhandlingarna står ekonomiska frågor i förgrunden, medan frågor om mänskliga rättigheter inte har så stark ställning.
Economic questions take centre stage during accession negotiations, while human rights issues are granted nowhere near the same importance.
Maktcentrumen tävlar med varandra för att sluta bi- och multilaterala avtal i ett försök att stärka sin ställning.
The centres of power are vying with one another to conclude bilateral and multilateral agreements in a bid to strengthen their position.
När han kom tillbaka hem såg han en miniatyr av ställningen, femton centimeter hög, på sitt skrivbord.
But when he got back home, he saw a miniature of the scaffolding six inches high, on his study table.

Context sentences for "ställning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSamtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
At the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
SwedishIngen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
no preferential relations will exist with any particular religion or movement;
SwedishLåt mig alltså än en gång ta ställning i denna fråga.
Mr President, Mrs González Álvarez, allow me to state my view on this once more.
SwedishDet är med detta i tankarna som vi kommer att ta ställning i omröstningen i morgon.
It is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.
SwedishVi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
On the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
SwedishVi har i vårt betänkande tagit ställning till grönboken från december 1997.
In our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.
SwedishVi har redan ett flertal gånger tagit ställning till problemet med drivgarnsfisket.
We have already, on many occasions, given our opinion on the problem of driftnets.
SwedishJag vill inte ta ställning i den historiska debatten mellan letter och ryssar.
I do not wish to take sides in the historical debate between Latvians and Russians.
SwedishRådet har inte tagit ställning till förslaget, som är föremål för överläggningar.
It has not yet been passed by the Council; it is at the consultation stage.
SwedishDet är med beklagande som jag i dag tvingas ta ställning till detta betänkande.
It is with regret that I am forced to make a decision on this report today.
SwedishHerr minister, ni kan kanske fortfarande ta ställning till det betänkandet.
Perhaps, Minister, it is not too late for you to express a view on that report.
SwedishEn del internationella institutioner har redan tagit ställning mot denna åtgärd.
There are already positions of certain international institutions against this measure.
SwedishDetta är mycket allvarligt och någonting som ni måste ta ställning till, fru talman.
This is an extremely serious matter, Madam President, that you cannot ignore.
SwedishAllt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
All that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
SwedishDet är innehållet i detta betänkande och det ämne som vi måste ta ställning till.
That is what is at the heart of this report, and that is what we have to grapple with.
SwedishEuropa får inte hädanefter anta en ytlig, kortsiktig och opportunistisk ställning.
Europe cannot in future act in such a spontaneous, opportunistic and superficial way.
SwedishLåt mig ta ställning till två punkter i betänkandet av Graefe zu Baringdorf.
I would now like to discuss two points contained in the Graefe zu Baringdorf report.
SwedishRådet kommer inte att besluta, förrän parlamentet har tagit ställning i ärendet.
The Council will not decide before Parliament has delivered its opinion.
SwedishSom ett eftermäle säger den att vi måste ta ställning till problemet i ett forum.
As an afterthought it says that we shall resolve the problem in a forum.
SwedishVi måste också vara lika tydliga när vi tar ställning till den sista aspekten.
We will also have to be just as definite in making up our minds about this last aspect.