"stämma överens med" English translation

SV

"stämma överens med" in English

SV stämma överens med
volume_up
{verb}

stämma överens med (also: medge, ge, bevilja, stämma överens)
Direktivet bör därför stämma överens med denna princip.
The directive should therefore accord with this principle.
stämma överens med (also: tåla, passa, stämma, överensstämma med)
Jag håller också med om att kriterierna för de statliga stöden bör stämma överens med dem som gäller för gemenskapsbidragen.
I also agree that the criteria for state aid should correspond to those for Community aid.
stämma överens med (also: svara, uppfylla, tillfredsställa, besvara)
Om ni besvarar den frågan nekande, hur kan ni i så fall få det att stämma överens med det svar Delmas-Marty gav vårt utskott för en månad sedan?
If you say no to this question, how can you reconcile that with the answer that Mrs Delmas-Marty gave our committee a month ago?
stämma överens med (also: stämma med, sammanfalla med)
to tie in with

Similar translations for "stämma överens med" in English

stämma noun
stämma verb
stämma
English
överens adverb
English
över adjective
English
över adverb
över preposition
med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
stamma verb

Context sentences for "stämma överens med" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tycker att den gemensamma jordbrukspolitiken måste stämma överens med handelspolitiken.
I think that there needs to be coherence between the CAP and trade policies.
SwedishDet skulle inte heller stämma överens med andan i ert eget förslag till resolution.
Nor would it correspond to the spirit of your own draft resolution.
SwedishVåra ord måste stämma överens med de siffror som står i budgeten.
Our words have to be in line with the numbers provided in the budget.
SwedishDeras kunnande och kompetens måste stämma överens med företagens behov.
It is particularly important that their knowledge and skills should correspond to businesses' needs.
SwedishBudgetutskottet har som tur är lyckats få inrikespolitikens olika delar att stämma överens med varandra.
Happily, the Committee on Budgets has reconciled the various parts of internal policy.
SwedishÅterigen är det svårt att få rådets retorik att stämma överens med dess förslag på det området.
Again, it is difficult to reconcile the rhetoric of the Council with its proposals in that area.
SwedishPolitiken för statligt stöd måste stämma överens med EU:s uttalade politiska mål.
   Mr President, State aid policy must be consistent with the EU’s proclaimed political goals.
SwedishDessutom skulle den rättsliga grunden för Europol då stämma överens med den som valts för Eurojust.
Furthermore, the legal basis of Europol will then be in line with the one chosen for Eurojust.
SwedishDet finns inget som säger att den alltid måste stämma överens med den andra källan, nämligen medlemsstaterna.
One is to be found in this House and flows from the citizens of Europe it represents.
SwedishDet var lika fyndigt som vanligt när det gäller att få ämnet att stämma överens med punkten på föredragningslistan.
That was inventive as ever, in terms of making the subject fit the item on the agenda.
SwedishDessa riktlinjer skall stämma överens med de allmänna riktlinjer som antas enligt artikel III-179.2.
These guidelines shall be consistent with the broad guidelines adopted pursuant to Article III-179(2).
SwedishDet finns inget som säger att den alltid måste stämma överens med den andra källan, nämligen medlemsstaterna.
There is no reason why it should always be in line with the other, which flows from the Member States.
SwedishDärför måste alla åtgärder på alla nivåer, från lokal nivå till EU-nivå, stämma överens med den målsättningen.
Therefore, all measures at all levels, from local to European, must be consistent with this objective.
SwedishOm den här rutan är aktiverad måste texten stämma överens med söktexten när det gäller stor och liten bokstav för att den ska hittas.
If this box is activated, the search distinguishes between upper and lower case.
SwedishReimer Böge har så långt som möjligt fått våra politiska prioriteringar att stämma överens med EU:s ekonomiska behov.
Where possible, Mr Böge reconciled our political priorities with the Union's financial requirements.
SwedishDet är dags att låta handlingarna stämma överens med orden.
It is time your deeds reflected your words.
SwedishReimer Böge har så långt som möjligt fått våra politiska prioriteringar att stämma överens med EU: s ekonomiska behov.
Where possible, Mr Böge reconciled our political priorities with the Union's financial requirements.
SwedishDen europeiska fiskeripolitiken måste i långt högre grad komma att stämma överens med den europeiska utvecklingspolitiken.
The European fisheries policy must be brought much more closely in line with European development policy.
SwedishDet finns dessutom en kontrollpolitik när det gäller vapenexport som borde stämma överens med den gemensamma europeiska utrikespolitiken.
Then there is an arms exports control policy which must be in line with European common foreign policy.
Swedish1 - Revideringen av Posei-programmen måste stämma överens med gemenskapens löften att öka stödet till de yttersta randområdena.
1 - The revision of the POSEI programmes must comply with the Community's pledges to increase support to the outermost regions;