SV stärkande
volume_up
{neuter}

Dokumentet kommer att vara inriktat på en reformering av säkerhetssektorn - inbegripet den kamp mot narkotika som jag nämnde tidigare - och ett stärkande av landets statliga institutioner.
This will focus on security sector reform - including the fight against drugs that I mentioned earlier - and the enhancement of the national sovereign institutions.

Context sentences for "stärkande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishStärkande av den europeiska grannskapspolitiken - Situationen i Georgien (debatt)
Strengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
Swedish2) Stärkande av det interregionala samarbetet inom turismen i kustregionerna.
2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.
SwedishHur uppfattar rådet detta stärkande av den roll som arbetsmarknadens parter spelar?
How does the Council envisage strengthening the role of labour and management?
SwedishVi är nu också ansvariga för ett ytterligare stärkande av demokratin i landet.
We have taken much of the responsibility for a good outcome of the elections.
SwedishJag anser att detta växlande och stärkande av budgetmedlen inte är egennyttigt.
In my view, this shifting and strengthening of budgetary resources is not self-serving.
SwedishEnligt min åsikt bör stärkande av den ekonomiska samordningen omfatta detta.
As far as I am concerned, strengthening of economic coordination ought to cover this.
SwedishVi är nu också ansvariga för ett ytterligare stärkande av demokratin i landet.
We are now also responsible for the further consolidation of democracy in that country.
SwedishJag stöder uttryckligen ett sådant stärkande av fria kollektiva förhandlingar.
I expressly support such a strengthening of free collective bargaining.
SwedishVi kräver i Böschs betänkande, som ni åberopar, ett stärkande av UCLAF.
The Bösch report to which you referred called for UCLAF to be strengthened.
SwedishLäs de tio sidorna i meddelandet om ett stärkande av den ekonomiska styrningen i EU.
Please read those 10 pages of the communication on reinforcing economic governance in Europe.
SwedishStärkande av inre säkerhet och utvidgning av Europas roll i den internationella säkerheten?
Strengthening internal security and expanding Europe’s role in international security?
SwedishHandlingsplanen befordrar också ett stärkande av ett oberoende och opartiskt rättssystem.
This action plan also promotes strengthening an independent and unbiased judicial system.
SwedishStärkande av inre säkerhet och utvidgning av Europas roll i den internationella säkerheten?
Strengthening internal security and expanding Europe’ s role in international security?
SwedishVi motsätter oss ett stärkande av ett kapitalist- och krigsmånglande EU.
We oppose the strengthening of a capitalist and war mongering EU.
SwedishVi inser behovet av ytterligare dialog och av ett stärkande av våra avtal och vårt samarbete.
We recognise the need for more dialogue and strengthening our agreements and our cooperation.
SwedishDemokrati innebär för mig alltid ett stärkande av demokratin.
In my view democracy always also implies a strengthening of democracy.
SwedishDetta inbegriper ett stärkande av de demokratiska institutionerna.
That also means strengthening the democratic institutions.
SwedishDärför är ett ytterligare stärkande av de ekonomiska banden mellan Europeiska unionen och Brasilien önskvärt.
Further strengthening of economic ties between the EU and Brazil is therefore desirable.
SwedishVad vi behöver är att förstärka vår totala konkurrenskraft på ett balanserat ömsesidigt stärkande sätt.
What we need is to enhance our overall competitiveness in a balanced, mutually reinforcing way.
SwedishKosttillskott kan vara ett stärkande medel (tonikum) eller ett hälsomedel.
Food supplements can be a tonic or a health aid.