"störst" English translation

SV

"störst" in English

SV störst
volume_up
{adjective}

störst
Vem bekämpar detta Amsterdamfördrag med störst intensitet?
Who is fighting this Treaty of Amsterdam with the greatest vehemence?
Utsläppen från luftfarten är helt klart störst per personkilometer.
Emissions from air traffic are by far the greatest per kilometre travelled.
Det är också viktigt att välja en taktik som ger störst chans till resultat.
It is also important to adopt tactics which offer the greatest chance of results.
Det finns 40 huvudsakligen små och medelstora städer i denna region där den regionala huvudstaden Lublin är störst.
There are 40 mainly small and medium-sized towns in this region, the largest being Lublin, the regional capital.
Det är dessa företag som är i störst behov av tillgängliga likvida tillgångar, eftersom de har mindre kapital som de kan få att växa.
They are the ones that most need to have liquid assets available, since they have less capital that they can make grow.
störst (also: högst, maximal)
volume_up
peak {adj.}
Tusentals nya leksaker kommer ut på marknaden i Europa varje år och julen är den tid då efterfrågan på leksaker i butikerna är som störst.
Thousands of new toys come on the market in Europe every year, and Christmas is the time when demand for toys in the shops is at its peak.
Våra nationella tillsynsmyndigheter kan andas ut eftersom det enda de behöver göra just nu är att hålla ljusen tända och våra hem och kontor uppvärmda när efterfrågan är som störst.
Our national regulators will breathe easy as their only job as of now if to keep the lights on and our homes and offices heated at peak demand.
Den rätta lagstiftningen, inbegripet avvecklande av byråkrati, är av störst vikt för småföretag och skapande av arbetstillfällen.
The right regulatory environment, including cutting red tape, is of paramount importance to small firms and to job creation.

Context sentences for "störst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMina farhågor är störst främst inom området sociala och miljömässiga standarder.
My main concerns come in the field of, firstly, social and environmental standards.
SwedishDe grupper som är i störst behov av mediciner och vaccin har ofta inte råd med dem.
Medicines and vaccines are often not affordable to groups that need them the most.
SwedishVi har haft störst efterfrågan i Syd- och Mellaneuropa samt i regionen Americas.
We have seen strongest demand in Southern and Central Europe and in the Americas region.
SwedishDet finns många allmänna frågor: vilka ungdomar löper störst risk att bli missbrukare?
There are many common questions: which youngsters are most at risk from drugs?
SwedishVi har en grönbok och letar nu efter de förslag som skulle ha störst verkan.
We have a Green Paper and we are currently looking for the most effective proposals.
SwedishUtan en trygg och säker miljö kan vi inte nå de människor som är i störst behov av hjälp.
Without a safe and secure environment, we cannot access the people most in need.
SwedishI budgeten för 2007–2013 var nedskärningarna störst för punkt 1a, konkurrenskraft.
In the 2007-2013 budget, paragraph 1a, competitiveness, was cut the most.
SwedishDet är konvergensregionerna som löper störst risk att drabbas av naturkatastrofer.
The zones of convergence are most exposed to the risk of being hit by natural disasters.
SwedishDet är alltid de nystartade företagen som har störst svårigheter att få banklån.
It is always companies just starting up that have the biggest problems getting bank loans.
SwedishVem är det som tar störst ansvar för familjens äldre och handikappade medlemmar?
Who is taking more and more responsibility for elderly and disabled members of the family?
SwedishVi vet att människor dras till rika länder när ojämlikheten är som störst.
We know that people are pulled towards rich countries when inequality is most acute.
SwedishJag kan försäkra er om att vi med hjälp av dessa inte når dit där behoven är som störst.
I can assure you that we are not reaching the areas where there is most need.
SwedishI budgeten för 2007 – 2013 var nedskärningarna störst för punkt 1a, konkurrenskraft.
In the 2007-2013 budget, paragraph 1a, competitiveness, was cut the most.
SwedishBland den infödda minoritetsbefolkningen är mapuchefolket störst procentuellt sett.
Of these populations, the Mapuche people, in percentage terms, are the most significant.
SwedishOm vi är friska är hälsan förhoppningsvis det vi sätter störst värde på.
Nowhere does the plan propose taking recourse to the precautionary principle.
SwedishTyvärr är det inom denna sektor som hindren för den fria rörligheten är störst.
Unfortunately, this is the sector in which the most obstacles to freedom of movement exist.
SwedishTyvärr är det inom denna sektor som hindren för den fria rörligheten är störst.
Cheaper services would reduce the cost of production and consumption.
SwedishDet är svårt att veta vilken av dessa två faktorer som har störst påverkan.
It is difficult to know which of these two factors has a greater effect.
SwedishKonsumenterna bör vara de som har störst nytta av de föreslagna förändringarna.
The consumer should be the main beneficiary of the proposed changes.
SwedishVi måste fundera på om sanktionerna har störst inverkan på Burmas ledare eller invånare.
We need to consider whether sanctions impact most on Burma's leaders or on its people.