"statlig" English translation


Did you mean: ståtlig
SV

"statlig" in English

SV statlig
volume_up
{adjective}

statlig
Oostlander talade om officiell statlig registrering av partnerskap.
Mr Oostlander spoke of the official registration of partnerships with the government.
Det behöver inte sägas att lösningen är statlig kreditkontroll.
It goes without saying that the answer is government control of credit.
(CS) Internet har hittills kunnat hanteras utan statlig inblandning.
(CS) The Internet has so far been managed without government involvement.
statlig (also: allmän, offentlig, allmänna, folk-)
volume_up
public {adj.}
Resultatet blir att statlig finansiering eller annan myndighetsfinansiering redovisas öppet.
The result is transparency in financing by the State or other public authorities.
Detta är inte statlig utbildning utan avskaffande av mänskliga rättigheter.
This is not public education, it is a suppression of human rights.
Vi behöver strikta regler, marknadsreglering och statlig kontroll.
We need strict rules, regulation of the market and public agency monitoring.
För det tredje: Korea behöver stöd för att hämta sig från statlig bankrutt.
Thirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
Inrätta expertgrupper på nationell statlig nivå som endast arbetar med detta problem.
2. create at national government level a team of specialists which deals exclusively with this problem,
Inom en statlig ram måste i första hand arbetsmarknadens parter utarbeta skräddarsydda delaktighetsmodeller.
Primarily, the social partners are called upon to provide tailored participation models within a national framework.

Context sentences for "statlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishStatlig politik måste uppmuntra till genomförandet av lika rättigheter och lika lön.
State policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.
SwedishDetta är det typiska resultatet av politisk statlig kontroll över produktionen.
This is the typical result of political state control over production.
SwedishSkäms, ni motståndare till statlig demokrati, som agerar med en minoritet på 22 procent!
Shame on you, you opponents of state democracy, who act with a 22 % minority!
SwedishDet finns ingen statlig samhörighet för de organ, som valdes i september förra året.
The bodies that were elected last September lack a common civic identity.
SwedishOm någon statlig aktör gör det, handlar det också om ett brott som måste straffas.
If any agent of the State does the same, this is also a crime and must not go unpunished.
SwedishSkäms, ni motståndare till statlig demokrati, som agerar med en minoritet på 22 procent!
Shame on you, you opponents of state democracy, who act with a 22% minority!
SwedishAnnars skall det inte kallas icke-statlig organisation, utan statlig organisation.
Otherwise it ought to be called a governmental rather than a non-governmental organisation.
SwedishStatlig kontroll och censur ingick i ett förslag till ändring av kommunikationslagen.
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
SwedishDet är en term som även används när man menar central statlig kontroll av ekonomin.
This term is also used to mean central state control of the economy.
SwedishI betänkandet bortser man fullständigt från alla de olika formerna av statlig terrorism.
It ignores totally all of the different expressions of State terrorism.
SwedishVi har haft mycket dåliga erfarenheter av statlig kontroll av ekonomin i en del av Tyskland.
We have had very bad experiences of state control of the economy in one area of Germany.
SwedishIndividuell terrorism berättigar inte till statlig terrorism, och gör den inte heller godtagbar.
Individual terrorism does not justify State terrorism or make it acceptable.
SwedishDet krävs ett stort mått av statlig medverkan och statliga investeringar.
This requires a high degree of state intervention and investment.
SwedishKärnenergi bör alltid stå under statlig och internationell kontroll.
Nuclear energy should always be under state and international control.
SwedishDenna lagstiftning kommer att vara bindande och genomföras på statlig nivå.
This will be binding legislation, subject to state enforcement.
SwedishJag röstade emot detta betänkande, eftersom det inte tar upp statlig terrorism.
Madam President, I voted against this report because it makes no mention of state terrorism.
SwedishFrågan om statlig egendom i Brčko-distrikten är fortfarande olöst.
The issue of state property in the Brčko district is still unresolved.
SwedishVi vill dock inte se en stark statlig kontroll eller protektionism.
However, we do not want to see strong state control or protectionism.
SwedishDen som vill producera för världsmarknaden, skall få göra det, men utan statlig hjälp!
Those who wish to produce for the world market may do so, but they should do so without state aid!
SwedishMycket mer måste göra på detta område, bland annat på statlig nivå.
Much more must be done in this area, including at the state level.