"sträva" English translation

SV

"sträva" in English

volume_up
sträva {comm. gen.}

SV sträva
volume_up
{common gender}

1. architecture

sträva
volume_up
brace {noun}
sträva
volume_up
strut {noun}

Synonyms (Swedish) for "sträva":

sträva

Context sentences for "sträva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
They need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
SwedishEU behöver inte sträva efter högintensiva tekniker för livsmedelsproduktion.
Europe does not need to seek highly intensive technologies for food production.
SwedishDessvärre efterlevs inte detta och det är därför något vi bör sträva efter.
Alas, the latter case is not yet maintained and should therefore be strived for.
SwedishJag skulle kunna sträva efter att försöka förstå, men jag förstår bara alltför väl.
I would try to understand this, if I did not already understand only too well.
SwedishVi bör sträva bort från den dimensionen och se till att vi röstar klokt på torsdag.
We should move away from that dimension and ensure that we vote wisely on Thursday.
Swedish(Applåder) Vi har varit på väg länge, och vi vill sträva efter ett gott mål.
We have been journeying for a long time and we intend to reach a good destination.
SwedishVi behöver mer kommunitarism och jag är säker på att du kommer att sträva mot det.
We need more communitarianism and I am sure that you will work towards this.
SwedishMen rådet får inte försöka sträva efter att ransonera information för att spara pengar.
However, the Council must not try to ration information in order to save money.
SwedishDet är detta vi bör sträva efter; sedan kan vi fortsätta arbetet med avtalet.
That is what we should be aiming to do; we can then carry on working on an agreement.
SwedishVi måste hela tiden sträva efter bättre jämställdhet mellan kvinnor och män.
We should constantly be striving for better equality between women and men.
SwedishI våra strategiska mål bör vi sträva efter att undvika en upprepning av detta fenomen.
Our strategic objectives must be to prevent further occurrences of this phenomenon.
SwedishI detta betänkande speglas en önskan att sträva efter ett kunskapssamhälle.
This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
SwedishVi borde sträva efter att införa detta nya regelverk till i mitten av nästa år.
We should look to have these rules in place by the middle of next year.
SwedishJag vill trots detta uppmana kommissionen att energiskt sträva efter att nå detta mål.
Nevertheless, I would call on the Commission to pursue this objective energetically.
SwedishDet är vad vi måste uppnå i denna debatt, det är det resultat som vi måste sträva efter.
That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
SwedishDet är en form av självreglering som vi måste sträva efter i Europa också.
This is a form of self-regulation that we in Europe must also move towards.
SwedishSnarare måste vi sträva efter öppenhet och efter att uttrycka vår identitet.
Rather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
SwedishOm vi verkligen vill uppnå fördelar för alla måste vi sträva efter fullständiga rökförbud.
If we really want to achieve benefits for all we have to go for full smoking bans.
SwedishDet finns en samstämmighet och vi måste sträva efter samförstånd för att nå dit.
There is common ground and we must seek the consensus to achieve it.
SwedishÅt det hållet måste Europa sträva, trots att vägen dit är lång och besvärlig.
This is what Europe must work towards, even though it will be a long and arduous process.