"strålar" English translation


Did you mean: stråle
SV

"strålar" in English

EN

SV strålar
volume_up
{plural}

strålar
volume_up
rays {noun}
Solstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
Solar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Kosmiska strålar ska gå från generatorn till kammaren.
The cosmic rays will travel from this generator to this chamber.
Solens skadliga ultravioletta strålar är en fara för människor och måste naturligtvis förekomma i direktivet.
The sun’s harmful ultraviolet rays endanger people and naturally need to feature in the directive.

Synonyms (Swedish) for "stråla":

stråla

Context sentences for "strålar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBudgeten är det nav där alla ekrar i det europeiska hjulet strålar samman.
The budget is the hub where all the spokes of the European wheel come together.
SwedishDessutom, igen, den kan – också, det är något du – det är inte något som strålar utifrån.
And also, again, it can -- also, it's something that you -- it is not something that is radiating outside.
SwedishSolens skadliga ultravioletta strålar är en fara för människor och måste naturligtvis förekomma i direktivet.
Radiation in the work place is dangerous, and there is a need for common European rules.
SwedishVi kommer att få stödja de krafter som bekämpar övergrepp; hoppets karavaner strålar samman.
We will have to support those forces that are combating these abuses; the caravans of hope are coming together.
SwedishÄndå strålar det även ett visst hopp från Förenta staterna.
Yet there is also hope emanating from the United States.
SwedishEtt mäktigt ljus strålar från ditt ansikte.
There is a great light shines from your face.
SwedishDetta betyder att världen strålar samman.
This means that the world is converging.
SwedishSamtliga föredragandes betänkanden strålar genom olika åsikter samman i gemensamma slutsatser som jag stöder helt och hållet.
The reports by all the rapporteurs, through various points of view, converge in common findings with which I fully agree.
SwedishRumtidens krökning kring ett svart hål väcker de kvantmekaniska fluktuationerna till liv, och det svarta hålet strålar.
The curvature of space-time around the black hole brings to life the quantum mechanical fluctuation, and the black hole radiates.
SwedishEn likadan beräkning av Hawking och Gary Gibbons visade att, om du har mörk energi i tomma rymden, så strålar hela universum.
A precisely similar calculation by Hawking and Gary Gibbons showed that if you have dark energy in empty space, then the whole universe radiates.
SwedishFolk kommer därför att vara bättre skyddade när det gäller brännskador eller blindhet från bländande solsken som strålar genom ett allt mer försämrat ozonskikt.
People will therefore be better protected from getting scorched or going blind from glaring sunlight through an ever-depleting ozone layer.
SwedishDessa tre system strålar samman, och möjliggör för folk att dela resurser utan att offra nånting i deras livsstil, eller deras omhuldade personliga friheter.
These three systems are coming together, allowing people to share resources without sacrificing their lifestyles, or their cherished personal freedoms.
SwedishMan måste alltså åter bekräfta att jordbrukaren är miljöns väktare som sätts åt sidan, glöms bort och undervärderas de dagar när solen strålar.
Therefore, we must reaffirm the role of agriculture as the protector of the environment, a role which is wont to be sidelined, overlooked and undervalued on sunny days.
SwedishPakistan är nu verkligen en extremt farlig plats, den samlingspunkt där alla terrorismens förgreningar strålar samman.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Pakistan is now truly an extremely dangerous place, the central tangled knot where all the threads of terrorism are interwoven.
SwedishVad som tyvärr inte är hälsosamt är att en del av ozonlagret i luften förstörs, vilket medför att solens strålar lättare tränger igenom och orsakar de klimatförändringar vi alla fruktar.
What, I regret to say, is not healthy is destroying part of the protective layer of ozone which is in the air, causing an increase in radiation from the sun and the climate change that we all fear.