SV stryka
volume_up
{common gender}

stryka (also: remmar, remtyg, prygel)

Synonyms (Swedish) for "stryka":

stryka

Context sentences for "stryka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet andra muntliga ändringsförslaget om att stryka skäl N lades fram samtidigt.
The second oral amendment on suppression of recital N was tabled at the same time.
SwedishJa, talmanskonferensen beslutade att stryka denna fråga från föredragningslistan.
Yes, the Conference of Presidents decided to remove this question from the agenda.
SwedishJag hoppas att vi i morgon kommer att kunna stryka detta avsnitt ur betänkandet.
I hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
SwedishFöre offentliggörandet blev det känt att man skulle stryka de kritiserade punkterna.
Prior to publication, it became known that the disputed points were to be dropped.
SwedishPPE-DE-gruppen har lagt fram en rad ändringsförslag för att stryka de punkterna.
The PPE-DE has submitted a number of amendments to scrap those paragraphs.
SwedishLåt mig emellertid stryka under att kommissionen i princip accepterar dessa tillägg.
But I must also emphasize that in principle the Commission accepts this inclusion.
SwedishDessutom föreslog jag på min grupps vägnar att man skulle stryka artikel 4.
In addition, I tabled a motion on behalf of my group for the deletion of Article 4.
Swedish(Parlamentet godkände förslaget om att stryka Santers inlägg från föredragningslistan.)
(The House accepted the proposal to remove Mr Santer's statement from the agenda)
SwedishGalna ko-sjukan har emellertid fått kommissionen att stryka detta undantag.
However, the mad cow affair has led the Commission to remove this derogation.
SwedishJag skulle helst vilja stryka allt det där, det har jag också sagt under debatten.
If I had my way, I would scrap this as a whole, as I have also said during the debate.
SwedishDet är sant och det har lett till att IMF överväger att " stryka " Kenya.
That is true, and has led the IMF to consider that Kenya is no longer 'on track '.
SwedishAtt stryka direktivets undantagsklausul var definitivt ett olyckligt beslut.
Scrapping the opt-out clause from the Directive was certainly an unfortunate decision.
SwedishDet bör den inte vara, och vi bör stryka ett streck över det senaste årets diskussioner.
It should not be, and a line should be drawn under the arguments of the past year.
SwedishDet är sant och det har lett till att IMF överväger att " stryka" Kenya.
That is true, and has led the IMF to consider that Kenya is no longer 'on track' .
SwedishJag välkomnar beslutet av föredraganden, Liem Hoang Ngoc, att stryka sitt namn från det.
I applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Swedish(Parlamentet enads om att stryka de två betänkandena från föredragningslistan.)
(Parliament agreed to withdraw the two reports from that day's agenda)
SwedishJag skulle slutligen vilja stryka under vad föredraganden har att säga om rättshjälp.
Finally, I would reinforce what the rapporteur has to say about legal aid.
SwedishLåt mig bara stryka under ett par mycket viktiga aspekter på betänkandet.
I would just like to underline some very important aspects of the report.
SwedishEn knapp högermajoritet lyckades stryka samtliga hänvisningar till att marknaden har brister.
A slim right-wing majority succeeded in removing any reference to market failures.
SwedishAtt sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
However, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.