"strykas" English translation

SV

"strykas" in English

EN
EN

SV strykas
volume_up
{verb}

Synonyms (Swedish) for "stryk":

stryk

Context sentences for "strykas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har förstått att samtliga politiska grupper är eniga om att detta bör strykas.
I understand now that all the political groups have agreed to this being removed.
SwedishDe delar som inte är meningsfulla och relevanta bör strykas eller förenklas.
Elements that are not meaningful and appropriate must be dismantled and simplified.
SwedishDet mycket oklara och missvisande uttrycket ”en europeisk lösning” måste strykas.
The completely opaque and misleading expression 'a European solution' must be taken out.
SwedishNågra formuleringar är dock vilseledande och borde därför omarbetas eller strykas.
However, some of the wording is misleading and therefore needs to be revised or deleted.
SwedishEnligt min mening måste ändringsförslag 144 strykas om ändringsförslag 295 antas.
In my view, Amendment 144 must be dropped if Amendment 295 is adopted.
SwedishI domen krävs att PMOI ska strykas från EU:s förteckning över terroristorganisationer.
This ruling demanded that the PMOI should be taken off the EU terror list.
SwedishOrden ”brottslig” och ”disciplinär” kommer att strykas från denna punkt.
The words 'criminal' and 'disciplinary' will be removed from this paragraph.
SwedishSom han sade, länderna har följt reglerna och kan strykas från negativlistan.
As he said, the countries have complied with the rules and can come off the negative list.
SwedishPoettering har uttalat sig för den grupp som begärde att den skall strykas.
Mr Poettering has spoken on behalf of the group which requested that the item be deleted.
SwedishPPE-DE-gruppen begär att denna punkt skall strykas från föredragningslistan.
The PPE-DE Group is requesting that this item be taken off the agenda.
SwedishDetta är också för närvarande en insinuation utan bevis och bör enligt vår åsikt strykas.
This, too, is currently an unproven insinuation and should, in our opinion, be deleted.
SwedishHerr ordförande, jag beklagar herr Lannoyes beslut att låta sitt namn strykas från betänkandet.
Mr President, I regret Mr Lannoye's decision to withdraw his name from the report.
SwedishDen aktuella föreskriften kan emellertid ej, så som föreslagits, strykas helt och hållet.
However, it is not possible totally to delete the provision affected in the way proposed.
Swedish. - (EN) Ändringsförslag 11d innehåller ett krav på att punkt 26 ska strykas.
in writing. - Amendment 11d calls for the deletion of Paragraph 26.
SwedishFörst när de har tagit ett märkbart steg mot demokrati bör de strykas från listan.
Only when they have made a noteworthy move towards democracy should they be removed from the list.
SwedishJag vill att Brasilien ska strykas från de brådskande frågorna på föredragningslistan.
I would ask you to remove Brazil from the urgencies on the agenda.
SwedishFörutom detta tillägg till punkt 20 skall punkt 18 strykas ur texten.
Over and above this addition to paragraph 20, paragraph 18 is to be deleted from the text.
SwedishEn av dessa är artikel 137.6 som enligt min åsikt bör strykas.
One of them is the issue of Article 137(6) which, in my opinion, should be repealed.
SwedishWIPO-kontrakt skall stå kvar, de följande fyra bokstäverna plus parentesen skall strykas.
'WIPO Treaty'should stand, and the following four words plus the parentheses must be deleted.
SwedishDärför måste denna hänvisning till toppmötet förra helgen strykas.
For this reason the reference to last week-end's summit must be deleted.