"stycket" English translation

SV

"stycket" in English

EN

SV stycket
volume_up
{adverb}

stycket (also: var, per person, per styck)
volume_up
apiece {adv.}

Context sentences for "stycket" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHär kan du välja ut en inramning som ramar in stycket, med skugga om du vill det.
Here you can select a border to frame the paragraph, and also a shadow if desired.
SwedishAndra stycket motsvarar artikel 6.1 i konventionen, vilken har följande lydelse:
The second paragraph corresponds to Article 6(1) of the ECHR which reads as follows:
SwedishMarkera den här rutan, om Du vill börja en ny numrering vid det aktuella stycket.
Check this box if you want a new numbering to begin at the current paragraph.
SwedishSymbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
Swedish(FR) I punkt 7 ska den första strecksatsen efter det första stycket lyda som följer:
(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
SwedishDet aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke nedåt.
The current paragraph (or any selected paragraph) will be moved one paragraph down.
SwedishHär definierar du hur många tecken i det första ordet i stycket som ska utgöra anfang.
Specify how many characters of the first word you want to convert into drop caps.
SwedishMed det här kommandot dras alla rader i det aktuella stycket ut till samma längd.
This command extends all lines of the current paragraph to the same width.
SwedishHär kan Du ange med vilket startvärde en radnumrering ska börja om vid stycket.
Specify a start value for the new line numbering in the current paragraph.
Swedishden som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.
A Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.
Swedish(Sjunger) Det fanns även ett litet sopransolo i stycket, så jag höll provsjungningar.
(Singing) There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
SwedishI det tredje stycket:
There is no reason to identify one or two of them.In the third paragraph:
SwedishRamen är fast knuten till ett stycke och placeringen rättas efter stycket.
Frame is associated to a paragraph, changes its position with the paragraph.
SwedishÄndringsförslag 15 och 17 upprepar ändringsförslag 5 och 6, tredje stycket.
Amendments Nos 15 and 17 duplicate Amendments Nos 5 and 6, third paragraph.
SwedishVi vill ha en omräkning av punkt 1 andra stycket.
. - (DE) Mr President, We would like to have a recount of Part 2 of paragraph (1).
SwedishVill han endast ersätta den andra delen av stycket så vidhåller vi vår begäran.
If he only wants to replace the second part of the paragraph then we maintain our request.
SwedishIfall villkoret inte uppfylls, döljs stycket inte och skrivs alltså ut.
If the condition is not met, the paragraph is not hidden and will be printed.
SwedishEmellertid säger man i trettiosjätte stycket att den aktuella balansen inte får rubbas.
However, paragraph 36 says that the current balance must not be overturned.
SwedishSpeciellt anser vi att stycket om denna fråga är otillfredsställande.
In particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
SwedishSom ordspråket säger, den som gapar över mycket mister ofta hela stycket.
If you cast your net too wide, you risk catching too many sprats, as the saying goes.