SV styra
volume_up
[styrde|har styrt] {verb}

Vi låter en artificiell matematisk mekanism styra våra markers utveckling och liv.
Let us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
Även mekaniska signaler kan användas för att styra läkningsprocessen i olika riktningar.
Mechanical signals can also be used to direct the healing process in various ways.
På så sätt kan man styra människors val så att de blir mer miljövänliga.
In that way, it will be possible to direct people’s choices so that these are environmentally more friendly.
De nationella partierna i de ”stora” länderna kan använda det för att styra beslutsfattandet i de europeiska partierna på ett mycket enklare sätt.
The national parties of the ‘big’ countries can use it to dominate European party decision-making far more easily.
Avslutningsvis leder ensidiga jakten efter ett lågt pris till att länder med det lägsta priset kommer att styra marknaden.
Finally, the pursuit of low prices to the exclusion of everything else will lead to countries with the lowest cost price dominating the market.
Ryssland vill öka sitt inflytande och ytterligare markera sitt intresse att dominera och bl. a. styra olje- och gasleveranserna till Europa.
Russia wants to increase its influence and signal its interest in dominating and controlling processes such as oil and gas supplies to Europe.
Men vi måste ha regler och institutioner som kan styra globaliseringsprocessen.
But we must have rules and institutions that are able to govern the globalisation process.
Förseningen står inte i samklang med den solidaritetsanda som borde styra oss.
This delay is not in keeping with the spirit of solidarity which should govern us.
En parlamentsledamots uppgift är inte att styra måste jag dessvärre säga.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
De nationella parlamenten måste styra sina ministrar i rådet.
National parliaments must guide their Ministers in the Council.
Rädslan för invandring får inte längre styra vår politik.
The fear of immigration must no longer guide our policies.
Det är denna tredubbla inriktning som skall styra våra förbindelser med våra samarbetspartner i Medelhavsområdet.
These three points should guide us in our relations with our Mediterranean partners.
styra och följa upp orderhanteringen i syfte att ytterligare förbättra
managing and following up the order processing have been implemented during the
USA gör detta av eget intresse att splittra regionen för att därmed kunna styra det lättare.
It does this in accordance with the interest it has in dividing the region in order to rule it better.
Det är viktigt för att styra euron och euroområdet.
It is important in order to manage the euro and the European monetary zone.
Slutligen: Vår uppgift är inte att reglera och styra.
Finally, our task is not to regulate and control.
Den statliga handen måste förbli synlig för att styra marknaden, och kommissionen bör vara dess domare.
The state hand must still be clearly seen to regulate the market and the Commission must act as judge.
Ni vill kunna ha möjligheten att styra, reglera och planera - ta makten från patienterna.
You want to be able to control, regulate and plan - to take the power away from the patients.
Den verkliga frågan är: Vill vi att minoritetens eller majoritetens åsikter skall styra.
The real question is: Do we want to have the rule of the few or the rule of the many?
Att acceptera detta betyder inte att vi låter teknologin styra våra liv.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
Hun Sens regering fortsätter att styra Kambodja utan fulla rättsliga och konstitutionella befogenheter.
Hun Sen's government continues to rule Cambodia without full legal and constitutional authority.
styra (also: fly, tappa, droppa, vara)
Gud hjälpe oss om de konservativa någonsin kommer att styra Europa igen.
Mr President, God help us if the conservatives ever run Europe again.
De kommer inte längre att kunna styra sina egna ekonomier.
They will no longer be able to run their own economies.
Claude Turmes, du verkar tro att du kan styra arbetet i parlamentet med ditt häcklande.
Mr Turmes, you seem to believe that you can run the parliamentary proceedings with your heckling.
styra (also: leda, manövrera, lots)
Vi räknar med att det österrikiska ordförandeskapet ska styra den processen.
We are counting on the Austrian Presidency to steer that process.
Nu måste vi styra räntenivån nedåt för att mildra lågkonjunkturen.
Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Jag vill styra in debatten på tre aspekter av betänkandet.
I would like to steer the debate on this report towards three aspects of it.
Den här menyn innehåller kommandon som används till styra hur dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
This menu contains the commands for controlling the view of the document contents on the screen.
Visa-menyn innehåller kommandon som används till att styra hur tabelldokumentfönstret och dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
The View menu contains commands for controlling the display of the spreadsheet window and contents.
För övrigt anser jag att föredraganden har många viktiga poänger i sitt inlägg som definitivt borde styra vårt tänkande i högre grad och rent allmänt inför framtiden.
Moreover, I believe that the rapporteur’s contribution contains many important points which should definitely do more to direct our overall thinking as we face the future.
Kommissionen verkar styra åt det andra hållet, mot en friare struktur.
The Commission seems to be heading the other way, towards a freer structure.
Vi behöver redan nu få veta vart det skall bära hän och vem som skall styra vår europeiska skuta.
We have to know now where the good ship Europe is headed and whose hand will be on the wheel.
Om vi vill fortsätta att styra över vårt öde måste vi prioritera två insatsriktningar.
If we wish to remain masters of our destiny, we must give priority to action on two fronts.
Det enda skälet till att folk vill styra framtiden, är för att de skall kunna ändra det förgångna
The only reason people want to be masters of the future is to change the past. "
Det enda skälet till att folk vill styra framtiden, är för att de skall kunna ändra det förgångna."
The only reason people want to be masters of the future is to change the past."

Context sentences for "styra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetaljerade och byråkratiska instruktioner för att styra denna process är onödiga.
Detailed bureaucratic instructions for controlling this process are unnecessary.
SwedishKommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.
The Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
SwedishDet är de sociala rättigheterna som borde styra ekonomiska val och inte tvärtom.
Social rights should determine economic choices, and not the other way around.
SwedishKom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
Remember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
SwedishOm de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
SwedishVi britter skulle sannerligen inte vilja se Bryssel styra vårt finansdepartement.
Certainly we in Britain would not like to see Brussels running our Treasury.
SwedishI förlängningen förlorar man möjligheten att styra sin egen ekonomiska utveckling.
By extension, you lose the ability to control your own economic development.
SwedishDe gör det praktiskt taget omöjligt för alla framtida regeringar att styra landet.
They make governing the country almost impossible for any future government.
SwedishDessutom tycks tagandet av gisslan styra vissa politiska ställningstaganden.
What is more, some political positions appear to be held hostage by hostage taking.
SwedishKanske ska vi även fundera på att styra en del av pengarna åt vårt eget håll.
Perhaps we should think about steering the money in this direction as well.
SwedishAtt gå samman betyder inte att kontrollera, att förenas betyder inte att styra.
Joining forces does not mean controlling, uniting does not mean leading.
SwedishDet är en illusion att tro att man kan styra denna fråga från producentsidan.
We are deluding ourselves if we think we can control the problem from the supply side.
SwedishEn ny kommission kommer inte heller att kunna styra det som den gamla inte kunde styra.
A new Commission will be no more able to manage what the old one could not manage.
SwedishRådet lyssnade inte på parlamentet, envisheten och inte visheten fick styra.
Not listening to Parliament, it was guided by obstinacy rather than wisdom.
SwedishMan måste konstatera att försiktighetsprincipen inte har fått styra här.
We must conclude that the precautionary principle did not prevail in this case.
SwedishDet är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
SwedishMen jag skulle låta ett barn utan körkort styra den. ~~~ APPLÅDER Det vi vill skapa...
(Applause) Because we want to create -- we want to create the classroom of tomorrow.
SwedishDu kan helt och hållet själv styra hur cookies används i Google Chrome.
You have complete control when it comes to cookie permissions in Google Chrome.
SwedishJag tror att de reformer vi har genomfört kommer att styra oss i rätt riktning.
I think the reforms we have taken will move us in the right direction.
SwedishI det här området kan du styra förskjutningen av rader eller kolumner i bitmapmönstret.
In this area, you can control the movement of rows or columns in the bitmap.