SV

styrka {common gender}

volume_up
1. general
styrka (also: makt, våld, kraft, trupp)
Jag uppmanar rådet att se till att denna styrka inte bara är en ytligt förstärkt fransk styrka.
I urge the Council to ensure that this force is not simply a cosmetically enhanced French force.
Fru ordförande, allt annat än multinationell bevarande styrka för humanitärt bistånd!
Madam President, anything but a multinational force to protect humanitarian aid!
De har en betydande militär styrka och stor militär erfarenhet.
They are a military force to be reckoned with and they have extensive military experience.
Vi måste återvinna vår kapacitet för styrka genom enighet, eller styrka i unionen.
We have to regain our capacity for strength through unity, or for strength in the Union.
EU måste ha större politisk styrka och inte bara ekonomisk styrka.
The European Union must have greater political strength and not just economic strength.
Institutionernas styrka och politiska engagemang är avgörande.
The strength of the institutions and of their political commitment is decisive.
styrka (also: intensitet)
I detta rotationsfält kan Du definiera spegelglansens styrka i procent.
In this spin box you can specify the intensity of the highlight point in percentage terms.
Vi bombarderas i allt högre grad av elektromagnetiska fält och vågor av alla typer och alla styrkor i våra hem och på våra arbetsplatser.
We are increasingly bombarded by fields and waves of all types and all intensities in our homes and workplaces.
Ytterligare ekonomisk styrka tillhandahålls genom kraftstationerna och genom skatteintäkter.
Additional economic strength is provided by the power stations and through tax revenue.
I det nya årtusendet måste Europa lägga en framöver utvecklad politisk styrka till sin ekonomiska.
In the next millennium Europe must acquire more political power alongside its economic power.
Jag tillönskar er mycket styrka, herr kommissionär.
I wish you a great deal of luck and staying power, Commissioner.
styrka (also: väska, grej, säck, specialitet)
styrka (also: kraft, nötkött, muskler, biff)
Jag tror inte heller att KFOR-styrkan har gjort allt som den hade kunnat göra.
I believe that KFOR, like other bodies, has not done all it should have done there.
Det förefaller som om vi har hoppat över hans tillkännagivande att den brittiskledda fredsbevarande FN-styrkan i Afghanistan skulle bli en styrka som leds av Europeiska unionen.
We seem to have passed over his proclamation that the British-led UN peacekeeping force in Afghanistan was to become an EU body.
styrka (also: stark sida)
volume_up
forte {noun} [Amer.]
styrka (also: stimulans, spark, krut)
styrka (also: makt, kraft)
Argumenten för att tilldelas mera pengar tenderar då att förlora en del av sin styrka, och därmed tror jag att Europeiska revisionsrätten redan har fått hjälp med utformningen av sitt arbete.
The arguments in favour of receiving more money do then tend to lose some of their potency, and so I think that the European Court of Auditors has its work cut out.
styrka (also: kraft, sena)
styrka
2. military
Vår grupp var mycket nöjd när man nyligen hörde att den höge utrikespolitiske representanten Javier Solana börjat undersöka parlamentets förslag om upprättande av en styrka för civil krishantering.
Our group was most satisfied when it heard recently that High Representative Xavier Solana had started to look into a parliamentary initiative for the establishment of civil crisis management troops.
3. colloquial
styrka (also: kraft)
volume_up
momentum {noun} [coll.] (force)
Anslutning, och inte passivitet, ger EU styrka.
Momentum will be provided by accession, not by standing still.
Om vi ständigt skjuter upp debatten, berövar vi oss själva rätten att tillhandahålla politisk styrka.
If we keep on endlessly postponing the debate, we shall deprive ourselves of our right to provide political momentum.
Jag vill återigen gratulera alla som medverkade vid toppmötet och jag menar att vi har vunnit i styrka och gjort stora framsteg.
I would like once again to congratulate the people involved in the summit and I think a lot of momentum and progress has been made.
4. figurative
Det är inget tecken på mod eller styrka att kasta sig över småförbrytare, samtidigt som vi vänder bort blicken när det gäller Kina.
It is no sign of courage and backbone for us to tear into the minor offenders only to screw our eyes shut when it comes to China.
Jag hoppas att någon i början av konferensen har styrkan att avstå från sin leksak, för att utöva press på de andra så att de gör något.
I hope that, at the start of the ministerial meeting of the intergovernmental conference, someone will have the backbone to give up his toys in order to pressurise the others into making a move.
Jag är besviken över att parlamentet inte har visat någon styrka inför rådet och inte har sagt till rådet: detta är vad vi har röstat om och vi kommer att hålla oss till det.
I am disappointed that Parliament has not shown any backbone to the Council and has told the Council: this is what we have voted on and we are going to stick to our guns.

Context sentences for "styrka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
SwedishEuropeiska unionens gemensamma styrka borde enbart användas för krishantering.
Combined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Swedish” Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande ”.
‘ It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
SwedishEuropas rikedom i form av språklig mångfald är ett problem likaväl som en styrka.
Europe with its richness of linguistic diversity presents problems as well as strengths.
SwedishFör det andra måste en verkligt multilateral fredsbevarande styrka inrättas i Georgien.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
SwedishEn stor del av ASEM:s styrka ligger i dess förmåga att sammanföra alla berörda parter.
Much of ASEM’s value lies in its ability to bring into play all relevant stakeholders.
SwedishJag instämmer i den grundton och styrka som McKennas betänkande uppvisar.
Mr President, I agree with the tenor and the thrust of the McKenna report.
SwedishJag tycker också att vi har varit mycket eniga, och det har varit en stor styrka.
In my opinion, what we are proposing is an important simplification.
SwedishEn stor del av ASEM: s styrka ligger i dess förmåga att sammanföra alla berörda parter.
Much of ASEM’ s value lies in its ability to bring into play all relevant stakeholders.
SwedishDetta är klarspråk från EUFOR, Europeiska unionens militära styrka i landet.
Clear language on the part of EUFOR, the European Union’s military mission in that country.
SwedishVår styrka bör ligga inom diplomati, handel och konfliktförebyggande arbete.
Our strengths should lie in diplomacy, trade and conflict prevention.
SwedishVi måste börja leta utanför EU och börja bygga på vår teknologis verkliga styrka.
We have to start looking outside and to start building on the real strengths of our technology.
SwedishJag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
I look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
SwedishDenna länk har ersatts och vi erkänner i dag kollegiets styrka.
That link has been replaced and today we acknowledge the strengths of the college.
SwedishKommissionen missbedömde rådets styrka och skapade alldeles för höga förväntningar.
It miscalculated the Council’s relative powers and created expectations that were far too great.
SwedishFöretag måste styrka sin förmåga att utföra rivningsarbeten eller asbestsanering.
Companies must provide evidence of their ability to carry out demolition or asbestos removal work.
SwedishEr styrka ligger i er respekt för lagen, som ni sa till mig när vi träffades i morse.
You have used your talents as a lawyer to promote the rule of law.
SwedishSlagkraftig utrikespolitik kan inte bara vila på ekonomisk styrka och givmildhet med euro.
Decisive foreign policy cannot only be based on economic clout and generosity with euros.
SwedishNatos SFOR-styrka kritiserades av Amnesty International för kränkning av de mänskliga rättigheterna.
NATO's SFOR was criticised by Amnesty International for human rights violations.
SwedishDet är mycket, men det omfattar också vår idrottsliga styrka inom denna kontinent.
This is a considerable proportion, but it is also proof of our sporting prowess on this continent.