SV svänga
volume_up
[svängde|har svängt] {verb}

1. general

Och jag kan försöka styra bilen här -- genom att svänga med fem här?
See the car turn by five here?
Well, you can certainly turn a phrase.
I now command you to turn left.
En del av dem betraktar den nu som någonting man kan svänga sig med för att stoppa den här texten.
Some of them now see it as something to brandish to stop this text progressing.
svänga (also: behärska, gunga, dominera, svaja)
Opinionen tvingades svänga tillbaka, till konsumentens fördel, till en mer rimlig och balanserad ståndpunkt.
The pendulum had to swing back in favour of the consumer to a more reasonable, balanced position.
I -- can you swing your leg...
Trenden håller med andra ord på att svänga i mitt hemland. Tillverkning, lagring och export av klustervapen godtogs av tidigare regeringar.
In other words, the trend is changing in my country: the manufacture, stockpiling and export of these weapons were approved by previous governments.
Bra juridiska råd, eller juridisk kunskap, redan i början av ett skadeståndskrav är nödvändigt för att det inte skall svänga i fel riktning och orsaka förtret, besvikelse och äventyra rättvisan.
Good legal advice, or knowledge, at the outset of a claim is essential if it is not to veer off in the wrong direction, causing aggravation, disappointment and denial of justice.
svänga (also: vagga, vifta)
svänga (also: vagga, jucka)
svänga (also: vispa, vifta)

2. music

svänga

3. technology

Synonyms (Swedish) for "svänga":

svänga

Context sentences for "svänga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns ingen trollstav som vi kan svänga för att nå en magisk lösning.
There is no magic wand that we can wave to bring about a magic solution.
SwedishDet finns ytterligare tecken på att opinionen i Afrika håller på att svänga.
It is further evidence that opinion across Africa is shifting.
SwedishDet finns ingen trollstav som vi kan svänga för att nå en magisk lösning.
That is why I support a return to the previous instrument.
SwedishVi måste nu få dem att samsas och resolut och utan tvekan svänga in på vägen till utvidgningen.
We must now reconcile them and resolutely and unhesitatingly go down the avenue of enlargement.
SwedishOm jag fick göra som jag ville skulle jag svänga en trollstav och likställa alla punktskatter i hela Europa.
If I had my way, I would wave a magic wand and equalise excise taxes across Europe.
SwedishSå har vi det tredje ändringsförslaget som avser löstagbara tillbehör som t.ex. skidboxar samt bussens möjlighet att svänga.
The third amendment concerns removable attachments, such as ski boxes, and cornering.
SwedishOpinionen tvingades svänga tillbaka, till konsumentens fördel, till en mer rimlig och balanserad ståndpunkt.
Members may wish to dwell on the fact that a voluntary code of practice did exist with the more reliable airlines.
SwedishVi måste sakta börja att svänga med piskan.
We must slowly begin to wave the big stick.
SwedishJag hör ofta eurokrater, parlamentsledamöter och lobbyister här i Bryssel svänga sig med begreppet biologisk mångfald.
Madam President, 'biodiversity' is a word I often hear bandied about by Eurocrats, MEPs and lobbyists out here in Brussels.
SwedishJag vill gärna gratulera er till resultatet, men jag har inte så lång tid på mig att svänga med rökelsekaret.
Ladies and gentlemen, please allow me to congratulate you on the result - although I do not have so much time that I can stand and eulogise.
SwedishVi bör inte glömma bort att marknadspriserna i framtiden visserligen kommer att svänga mer, men genomsnittligt kommer de att ligga över det garanterade priset.
We should not forget that, in the future, although market prices will be subject to greater fluctuations, they will, on average, be above the guaranteed price.
SwedishOm ni vill få tillgång till nya polisresurser menar jag att det inte räcker med att svänga sig med fraser som ”terrorism”, ”människohandel” eller ”internationell brottslighet”.
I do not believe that it is enough, if you want to get your hands on new policing resources, to throw around words like ‘terrorism’, ‘people-trafficking’, or ‘international crime’.
SwedishI en krigssituation finns ingen proportionalitet - varje krig och varje skadad är ett eller en för mycket och det är omöjligt att svänga sig med siffror för den ena sidan eller mot den andra.
In a war situation there is no proportionality - each war and each casualty is one too many, and it is not possible to balance figures for each side against the other.
SwedishSäg dem också att om den stora majoriteten av oss ledamöter i Europaparlamentet inte samtycker till det som de undertecknat, kan vi få folkomröstningen att svänga över mot ett ”nej”.
Tell them, too, that if the vast majority of us, the Members of the European Parliament, do not agree with what they have signed, we are capable of swinging the referenda towards the ‘no’ vote.