"svår situation" English translation

SV

"svår situation" in English

SV

svår situation {common gender}

volume_up
svår situation (also: röra, svårighet, tråkighet)
Kommissionen befann sig redan i en svår situation och dess problem skulle med nödvändighet komma att förvärras av Bangemanns beslut.
The Commission was already in serious trouble and its problems were bound to have been compounded by the Bangemann decision.
Mina damer och herrar, jag tror att vi står inför en mycket svår situation eftersom, som jag sa inledningsvis, allt i Mellanöstern hänger ihop med vartannat.
Ladies and gentlemen, I believe that we are facing a very difficult situation because, as I said at the beginning, everything in the Middle East is bound up with everything else.
svår situation (also: trångmål, knipa, sund)
Lissabonstrategin är i en svår situation på grund av medlemsstaternas misslyckande med att genomföra lagstiftningen.
The Lisbon Strategy is in dire straits because of the failure to implement legislation by Member States.
Till sist får vi inte glömma att vanliga zimbabwier befinner sig en mycket svår situation och behöver grundläggande stöd enbart för att hålla sig på fötter.
Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going.
Förra året och året dessförinnan utövade vi påtryckningar för att kommissionen skulle vidta åtgärder för att bistå EU:s mjölkproducenter, som befann sig i en svår situation.
Last year and the year before, we pressed the Commission to take action to assist dairy farmers across the European Union who were in a dire situation.

Context sentences for "svår situation" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska gemenskapernas domstol har försatt oss i en mycket svår situation här.
The European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
SwedishOch om jag går med på en diskussion nu försätter jag mig i en svår situation.
You are now having a debate which, I confess, puts me in a difficult position.
SwedishMaat har klarat sig väl i en mycket svår situation och jag önskar honom all framgång.
Mr Maat has done well in a very difficult situation and I wish him every success.
SwedishVad vi diskuterar här visar att vi befinner oss i en extremt svår situation.
What we are discussing here shows that we are in an extremely difficult situation.
SwedishTill och med utan dessa val befann sig Armenien i en mycket svår situation.
Even without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
Swedish   – Vi står inför en svår situation efter presidentvalet i Vitryssland.
   We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
SwedishAtt man förolämpar mig på detta sätt försätter mig i en extremt svår situation.
Being insulted in this way is something that puts me in an extremely difficult position.
SwedishDetta ställer parlamentet och kommissionen i en mycket svår situation.
This puts both the Parliament and the Commission in a very difficult situation.
SwedishDet har sagts att om det misslyckas så kommer vi att hamna i en väldigt svår situation.
We have been told that if it fails, we will be in a very difficult position.
SwedishDet här är utan tvekan en svår situation, eftersom vi endast kan ha med tre punkter.
It is indeed a difficult business, because we can only have three items.
Swedish– Vi står inför en svår situation efter presidentvalet i Vitryssland.
We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
SwedishMjölkproducenterna befinner sig i en mycket svår situation.
(GA) Madam President, dairy farmers are in a very difficult situation.
SwedishDet är en svår situation, herr talman, det är verkligen en rörig situation.
This is a difficult situation, Mr President; it really is a real mess.
SwedishVi har intrycket av en återvändsgränd och av en mycket svår situation.
We have the impression there is an impasse and a rather serious situation.
SwedishVi sa också att vi befinner oss i en synnerligen svår finansiell situation.
We also said we are in a particularly difficult financial situation.
SwedishOckså de befinner sig i en svår situation och hoppas på lite hjälp.
Their predicament is also a difficult one, and they are hoping for some aid.
SwedishDet är naturligtvis inte bara Grekland som har hamnat i en svår situation under 2008-2009.
Of course, it is not just Greece that found itself in a difficult situation in 2008-2009.
SwedishDet är ett viktigt uttalande om stöd i en svår ekonomisk situation.
It is an important statement of support in a difficult financial context.
SwedishDet är en svår situation, vi är ett litet land, men Belgien är också litet.
These are hard times and, like Belgium, we are a small country.
SwedishDet kan uppkomma asymmetriska chocker som ställer somliga medlemsländer i en mycket svår situation.
Shock waves occur from time to time that put Member States in difficult situations.